Lukten av ruttna ägg

Rotten Egg Smell

Vad är H₂S?

Om du känner lukten av ruttna ägg i omgivningen eller hemma i huset så är det troligen svavelväte (H₂S) du har stött på. H₂S kommer från avloppsvattensystem och avloppsreningsverk. H₂S är extremt giftig för människor.

Kontakta våra experter om din verksamhet får luktklagomål!

Förekomsten av svavelväte i avloppsvatten upptäcks ofta när boende i omgivningen klagar på dålig lukt. YaraNutriox™-processen omfattar en serie produkter och tjänster som gör att du kan lösa problemet med H₂S och dålig lukt. 

Yaras experter erbjuder teknisk support, undersökning av anläggningar, kartering av svavelväteförekomst m.m. och föreslår ett åtgärdsprogram anpassat till den aktuella situationen. Vi doserar enbart de mängder du behöver, i rätt tid och på rätt plats. Vi erbjuder även telemetri online så att du kan styra doseringen via fjärrstyrning, och ha kontroll över tanknivå m.m.

Magnus Christoffersen
Magnus Christoffersen
Saljsjäf Sweden Odor & H2S

H₂S: var kommer gasen ifrån?

Svavelväte produceras genom en biologisk reaktion i avloppsvatten eller avloppsreningsverk. H₂S bildas ur den anaeroba (syrefria) fermenteringen (nedbrytningen) av det organiska material som finns i avloppsvatten. Om det saknas syre, tar mikroorganismer näring och producerar svavelväte, som luktar som ruttna ägg. Den här processen är orsaken till H₂S och den dåliga lukt som uppstår.

Yara har utvecklat YaraNutriox-processen, en effektiv förebyggande metod som är baserad på en nitratlösning. Vi samarbetar med många avloppsreningsverk och industrianläggningar i Europa och globalt, för att eliminerat källor till H₂S och dålig lukt. Läs mer om YaraNutriox-processen.

H₂S-gas är skadlig

Svavelväte är en färglös och skadlig gas som bildas naturligt under vissa villkor – så kallade anaeroba miljöer – i avloppsvatten i rörledningar och reningsverk där syrebrist föreligger.

H₂S påverkar hälsan negativt. Gasen är mycket irriterande för ögonen och andningsorganens slemhinnor. Över en viss koncentration bedövar svavelväte luktnerven, så att lukten försvinner och det inte går att upptäcka H₂S alls. Därför kan H₂S förekomma där vi minst förväntar oss det. För en fullt frisk vuxen är effekten dödlig över 300 ppm (miljondels partiklar). I vissa förhållanden, i slutna utrymmen, kan svavelväte vara omedelbart dödande.

 

En gas med flera faror:

 En giftig gas En explosiv gas Oförutsägbar
Svavelväte är ett giftig gas (nervgas) med flera påverkansmöjligheter. Gasen attackerar och paralyserar nervsystemet, och ger andningsförlamning. Vid höga koncentrationer kan ett enda andetag vara dödligt H₂S är mycket brandfarligt. Gasen bildar explosiva blandningar med luft. Vid kontakt med oxiderande produkter kan brand och explosioner uppstå Svavelvätegas är skadlig. Eftersom gasen är tyngre än luft kan den ansamlas i lågt belägna utrymmen vid pumpstationer och reningsverk. Svavelväte har hög löslighet i stillastående avloppsvatten, så dödliga mängder gas kan frigörs när avloppsvattnet rörs om eller utsätts för turbulens. Luktnerven bedövas, och därmed även människans naturliga möjlighet att lukta sig till svavelväteförekomst och skydda sig.

 

Faror med H₂S

Förutom den otrevliga lukten så är H₂S i högre koncentrationer irriterande och hälsofarlig och i mycket höga koncentrationer är den dödlig, genom sina egenskaper som nervgas. Driftspersonal på VA, som arbetar i slutna miljöer, är särskilt utsatta för den här allvarliga risken. Det är chefens ansvar att skydda personalen mot riskerna med H₂S.

 

Olika nivåer av fara med H₂S

Korroderad betong: är H₂S orsaken?

corrosion

En av egenskaperna hos svavelväte är att det orsakar korrosion på betong, metaller och i ledningsnät och reningsverk. I den varma och fuktiga miljön i ett avloppsledningsnät, oxideras H₂S till svavelsyra. Svavelsyra är korrosivt och förstör anläggningar och utrustning för vatten- och avloppsrening. Betong, koppar, järn och silver som finns i tankar, byggnader och elektrisk utrustning påverkas. Om ingenting görs kan de avloppsrör som utsätts för korrosionen till slut kollapsa. Korrosion påverkar särskild de delar som är vid och starx ovan vätskeytan.

Hastigheten för korrosionen beror dels på hur mycket H₂S som bildas och dels på omfattningen av de förebyggande åtgärder som har gjorts. När du bekämpar luktproblemen, orsakade av H₂S, med YaraNutriox, så förebygger du dessutom betongkorrosionen och undviker rörledningskollapser. 

Effektiv bekämpning av H₂S

Du kan förhindra att det luktar ruttna ägg i avloppsvattensystemet och avloppsvattenreningsverket. Yara har utvecklat YaraNutriox, en process som förhindrar de reaktioner som bildar H₂S på grund av syrebrist i ledningsnät eller reningsverk. YaraNutriox är en blandning av nitrater som tagits fram av Yara, med beprövade resultat från hundratals anläggningar världen över i kampen mot svavelvätet. I många länder använder kommuner och städer (t.ex. Paris, Köln, Montreal), YaraNutriox som behandling mot H₂S.