H₂S i avloppsreningsverk

Om du får luktklagomål från närboende på grund av H₂S-förekomst måste du implementera en lösning för att reducera mängden H₂S, men också för att förhindra att gasen bildas igen, oavsett om problemet ligger i avloppsvattnet.

Yaras YaraNutriox™ är ett förebyggande koncept mot H₂S och de luktproblem som följer med H₂S förekomst. I konceptet ingår en komplett uppsättning tjänster:

  • Analys på plats för att identifiera källan till svavelvätet
  • Förebyggande åtgärder
  • Dosövervakning

Med kontrollerad dosering av YaraNutriox kan anläggningar med H₂S-problem eliminera lukt och förhindra att personalen på reningsverket utsätts för den giftiga gasen. Den särskilt utvecklade doseringsutrustningen styr på specifika flöden och andra parametrar så att doseringen optimeras.

Till skillnad från andra åtgärdsmetoder har en kontrollerad dosering av YaraNutriox inga negativa inverkningar på reningsprocessen, och YaraNutriox skyddar även mot svavelvätets korrosiva effekter.

Yara har utvecklat YaraNutriox-processen, som förhindrar bildandet av svavelväte i syrefria miljöer i avloppsledningsnätet eller i reningsverket. YaraNutriox är en speciallösning av nitrater som tagits fram av Yara och YaraNutriox är beprövad och har goda resultat från hundratals avloppsvattensystem, i kampen mot svavelvätets negativa effekter. I många länder använder kommuner och städer (t.ex. Paris, Köln, Montreal), YaraNutriox som behandling mot H₂S.

YaraNutriox-referenser: fler än 400 i Sverige och över 3000 i Europa och resten av världen.

Magnus Christoffersen
Magnus Christoffersen
Saljsjäf Sweden Odor & H2S

Bekämpa korrosion

En egenskap hos svavelväte är att den orsakar korrosionsskador på utrustning i ledningsnät och reningsverk. Den attackerar betong, koppar, järn och silver. I den varma och fuktiga miljön i ett avloppsledningsnät oxideras svavelvätet till svavelsyra via Thiobacillus-bakterien på rörens innerväggar. Den här svavelsyran är korrosiv och attackerar infrastrukturen i reningsverk. Korrosion påverkar särskild de nedsänkta delarna i strukturer i avlopp och vattenreningsverk.

Den H₂S som bildas i de här miljöerna skadar gradvis röret tills det slutligen kollapsar. Hastigheten för korrosionen beror dels på hur mycket H₂S som bildas och dels på omfattningen av de förebyggande åtgärder som har gjorts. När du bekämpar H₂S med YaraNutriox™ förebygger du även korrosion och undviker rörledningskollapser.

Bekämpa korrosion och H₂S effektivt

De korrosiva egenskaperna hos H₂S kan begränsas med hjälp av förebyggande arbete på reningsverket eller i avloppssystemet.

Förebyggande behandlingar enligt dina behov

Efter en bedömning på plats rekommenderar Yara en åtgärdsplan som passar din situation. Dosera endast efter behov. Våra experter erbjuder tjänster som bedömningar på plats, provomgångar, rådgivning kring dosering, webbaserad telemetri (för fjärrstyrning av doseringen) och skräddarsydd utrustning för dosering av YaraNutriox™.

Vi erbjuder också luktbehandling av luft

För att bredda produktportföljen för lukt- och H₂S-behandling förvärvade Yara nyligen YaraEvodor AB, ett svenskt teknikföretag som specialiserat sig på luftbehandling av den illaluktande gasen svavelväte (H₂S). Därmed utökas de luktreglerande lösningar som vi kan erbjuda inom t.ex. avlopp, avfall och andra industriella kunder.

Läs mer om våra andra luktkontrollprodukter från YaraEvodor här.

Skydda dina anställda mot farorna med H₂S

I det dagliga arbetet kan operatörer och annan personal på reningsverk utsättas för de skadliga effekterna av svavelväte. Sedan 2010 ses H₂S som en giftgas inom EU, och nu finns lagar kring exponeringen. Enligt dessa lagar är det chefens ansvar att skydda personalen.

 En giftig gas En explosiv gas En oförutsägbar och lömsk gas
Svavelväte är en giftig gas (nervgas) med flera påverkansmöjligheter på människan. Gasen attackerar och paralyserar nervsystemet, och blockerar cellandningen. Vid höga koncentrationer kan ett enda andetag vara dödligt H₂S är mycket brandfarligt. Gasen bildar explosiva blandningar med luft. Vid kontakt med oxiderande produkter kan brand och explosioner uppstå Svavelvätegas är skadlig. Den är tyngre än luft och samlas i botten av brunnar, pumpgropar etc. Svavelväte har hög löslighet i stillastående avloppsvatten och kan frisläppa dödliga mängder gas när avloppsvattnet störs eller pumpas genom rörledningar. Luktsinnet bedövas och därmed sätts även kroppens naturliga skydd mot att lukta sig till gasförekomst ur spel.

Faror med H₂S

Förutom den otrevliga lukten så är H₂S i högre koncentrationer irriterande och hälsofarlig och i mycket höga koncentrationer är den dödlig, genom sina egenskaper som nervgas. Driftspersonal på VA, som arbetar i slutna miljöer, är särskilt utsatta för den här allvarliga risken. Det är chefens ansvar att skydda personalen mot riskerna med H₂S.

Olika nivåer av fara med H₂S

Förebygga problem med H2S

YaraNutriox™ används i hundratals kommuner

YaraNutriox™ är en vattenlösning av nitrat – den fungerar som en biologisk reagens. YaraNutriox™ bibehåller den bakteriella balansen i avlopp och rörledningar och förhindrar därmed att H₂S bildas. Den här processen är särskilt framtagen av Yara tack vare vår kompetens inom nitrater. Det här är en naturlig process som fungerar vid problemets källa, så att bildandet av svavelväte och den tillhörande lukten förhindras.

Vi rekommenderar att dosering av YaraNutriox™ sker:

  • Automatiskt
  • På noga utvald plats, där det gör bäst nytta
  • I rätt mängd och i rätt tid, för bästa effekt och ekonomi

Med YaraNutriox™ kan en anläggning som har problem med H₂S behandlas specifikt och skräddarsytt på ett sätt som passar aktuell anläggning. Du löser inte bara problemet med luktklagomål från närboende, utan även risken för att personalen utsätts för den giftiga H₂S-gasen.

Med kontrollerad dosering av YaraNutriox™ kan anläggningar med H₂S-problem eliminera lukt och förhindra att personalen på reningsverket utsätts för den giftiga H₂S-gasen. Den speciellt utvecklade doseringsutrustningen styrs av specifika flöden och andra parametrar i processen så att förbrukningen optimeras.

Se hela vårt sortiment i detalj

Vi erbjuder också luktbehandling av luft

För att bredda produktportföljen för lukt- och H₂S-behandling förvärvade Yara nyligen YaraEvodor AB, ett svenskt teknikföretag som specialiserat sig på luftbehandling av den illaluktande gasen svavelväte (H₂S). Därmed utökas de luktreglerande lösningar som vi kan erbjuda inom t.ex. avlopp, avfall och andra industriella kunder.

Läs mer om våra andra luktkontrollprodukter från YaraEvodor här.