Så kollar du enkelt dina fälts P och K behov

Fosfor är väldigt svårrörligt i marken vilket göra att hela växtföljden måste var med när behovet beräknas. Samtidigt måste årets gröda vara i fokus liksom markstatus av fosfor. I både Yaras, Jordbruksverkets och andras rekommendationer har detta beskrivits i text. Tabellerna har dock varit utformade för mindre fosforkrävande växtföljder vilket gjort att fosforbehovet i en del fall underskattats. Med Yaras beräkningsmodell ”Bördighetsanpassad P- och K-gödsling” är målet att du enklare, tydligare och lättare kan anpassa rekommendationerna efter dina fält och gård.

November 2022

Olika grödors förmåga att ta upp fosfor varierar med grödans egenskap. Höstsådda grödor och fleråriga grödor som vall har djupa och väl förgrenade rotsystem har god förmåga att plocka upp fosfor, medan grödor med grunda rotsystem kräver en högre fosfortillgänglighet. Till viss del kan låga markvärden av fosfor kompenseras med gödsling till den aktuella grödan, framförallt ger kombisådd en bra respons på skörderesultatet. För sockerbetor och potatis visar resultat från fältförsök att markstatusen spelar en avgörande roll på avkastningspotentialen. I växtföljder med potatis och sockerbetor är det därför ekonomiskt motiverat att hålla P-AL värdet på ca 10. I växtföljder med uteslutande spannmål, oljeväxter och vall är ekonomiskt optimalt lägre, cirka 6.

Yaras beräkningsverktyg anpassar rekommendationen efter det aktuella fältet och vilka grödor som normalt odlas i växtföljden. Genom att ange P-AL-värdet från fältets markkartering, vilka grödor som odlas samt förväntad skörd beräknar programmet bortförsel och gödslingsbehov. Odlar man inte sockerbetor eller potatis i växtföljden så görs beräkningarna av fosforbehov med P-AL tal 6 som mål och med sockerbetor och potatis i växtföljden så siktar programmet på P-AL 10. För att underlätta behovsberäkningarna finns också rekommendationerna för kalium i samma program, här görs dock ingen skillnad på växtföljderna.

PoK.png
Yaras verktyg Bördighetsanpassad ”P- och K-gödsling”. Genom ett lägga in ett par snabba värden i verktyget så görs en anpassad beräkning. Direkt när man ändrar något så uppdateras rekommendationen.

Responsen från de som testat verktyget har varit mycket positiv. Tanken är att verktyget helt och hållet ska ersätta de klassiska tabellerna för fosfor- och kaliumrekommendationer. De som provat tycker verktyget går snabbare att använda än att utgå från en tabell och räkna om manuellt. Det är också enkelt att justera för markstatus och ändra växtföljd eller förväntad skördenivå. Så länge man har tillgång till en dator eller mobiltelefon med uppkoppling så är beräkningarna bara ett par klick bort.

Vi hoppas du också ska tycka det är till hjälp när du funderar på hur du bör gödsla.

Lyssna till Ingemar Gruvaeus och Hugo Hjelm som berättar om ett webbaserat verktyg som gör att du enkelt kan beräkna ditt behov av fosfor och kalium ifrån markvärde, skördenivå och grödor i växtföljden. 2021-02-01.