Så säkras kvalitet och säkerhet vid lagring

Mineralgödsel i storsäck som lagras utomhus ska skyddas ovanifrån och underifrån mot fukt genom att placeras på pallar och täckas med presenning. Men bäst är alltid att lagra mineralgödsel inomhus under tak.

Anders Anderson Växtpressen nr 2 2020

Många köper in mineralgödsel långt före användning. Lagring under lång tid kräver goda förberedelser så att mineralgödseln kan hanteras försiktigt och skyddas väl, allt för att hålla önskad kvalitet när våren anländer.

Storsäck måste täckas

Storsäcken är inte optimal för förvaring utomhus, så den måste täckas om den inte ska lagras inomhus. Det är också viktigt att mineralgödsel lagras säkert för att förhindra stöld och potentiellt missbruk, eller orsaka olycka vid eventuell brand. Läs gärna mer i vårt Hanteringsråd via knappen nedan. 

Hantering & säkerhet 

Alltid bäst under tak

Förbered och märk upp förvaringsutrymmet innan du tar emot mineralgödseln. Meddela transportören var gödseln ska lossas om du inte själv lastar av. Det bästa är alltid att förvara mineralgödsel inomhus, men både vid inomhus och utomhusförvaring ska platsen för lagring vara väl dränerad, fri från vassa stenar och föremål samt ha minst 5 meter säkerhetsavstånd från något brännbart föremål. 

Känsliga för sol och värme

Var uppmärksam på att mineralgödsel och särskilt de med hög kvävehalt, t.ex. YaraBela®, Suprasalpeter N 27, Axan® och SULFAN® är känsliga för höga temperaturer, runt 32 grader, som enkelt uppstår under en presenning vid direkt solljus. Under sådana förhållanden kan granulerna försvagas och vid utomhusförvaring av dessa produkter rekommenderas därför att ett lager pallar placeras under presenningen för att säkerställa luftning mellan gödselsäckarna och presenningen.

Rundad krok för lyft!

Använd en godkänd storsäckslyft med rundad krok! Att lyfta storsäckar med pallgafflar innebär stor fara för att säckens ögla skärs upp eller glider av vid plötsliga stopp och tiltning av gaffeln. Säkerställ att storsäckens ögla sitter väl fast i lyftkroken vid lyft. Skär skåran i säcken med en långskuren kniv, typ Yara Storsäckskniv.

Gå aldrig under hängande last!

Bara yrkesmässigt bruk

De mineralgödselmedeltyper som innehåller mer än 16 procent kväve i form av ammoniumnitrat får inte överlåtas till allmänheten. Endast yrkesmässiga användare ges tillgång till sådana produkter vilket regleras i lagen 2014:799 och förordningen 2014:880 om sprängämnesprekursorer. Hur vet man då hur mycket kväve i form av ammoniumnitrat en produkt
innehåller? En enkel regel är att om både halten av nitratkväve (NO3-N) och ammoniumkväve (NH4-N) är 8 procent eller högre, så innehåller produkten mer än 16 procent kväve i form av ammoniumnitrat. Innehållsdeklarationen för de olika typerna av gödselmedel finns på yara.se, i skriften Växtnäringssortimentet eller hos din återförsäljare.

För innehållsdeklaration samt Växtnäringssortimentet klicka här

Under uppsikt

Var noga med att hålla lagringsutrymmen och lagerplatser för mineralgödsel under noggrann uppsyn. Lås utrymmena om uppsikten inte kan säkerställas. Om du iakttar något som verkar misstänkt i samband med mineralgödsel eller stöld av mineralgödsel måste det rapporteras
till polisen, lämpligen 114 14. En brand i gödselmedel underhåller inte sig själv, utan energi måste tillföras från annat brinnande material, t.ex. plast, olja eller halm för att inte slockna. Därför är det oerhört viktigt att inte lagra gödsel nära brännbart material. Nitrathaltiga gödselmedel avger giftiga nitrösa gaser vid upphettning. Detta kan ske redan vid 150 oC.

Vid brand:
• Larma brandkåren (112).
• Utrym lokalen eller säkra ytan runt brandplatsen.
• Undvik att andas in brandgaser. Kontakta läkare om så sker.
• Släck med stora mängder vatten samt försök avlägsna gödsel som ännu inte påverkats.

Viktiga telefonnummer och information

BRAND tel. 112
Giftinformation tel. 010 456 67 00
Misstänkt stöld/beteende tel. 114 14, e-post till prekusor@polisen.se
Du kan också kontakta oss på Yara på 010-139 60 00 under kontorstid.

Förvaring inomhus

 • Inne bäst. Säckarna då inte utsätts för fukt, solvärme eller vind och utrymmet kan hållas låst.
 • Fuktspärr. Vid minsta misstanke om fuktvandring från golvet måste en fuktspärr göras med plastfolie eller pallar.
 • Omlott. Stapla alltid säckarna omlott i pyramidform så att säckarna binder varandra. Luften i säckarna kan då pysa ut och öglorna blir stående så att säckarna kan lyftas utan att föraren behöver lämna hytten.
 • Inget brännbart. Observera att brännbart material måste vara minst 5 m bort från mineralgödseln. Bäst är att lagra i separat byggnad.

Förvaring utomhus

 • Plats. Ett skuggigt ställe med bra plats för av- och pålastning. Vissa produkter är känsliga för höga temperaturer och granulen kan då falla sönder.
 • Ovanför markytan. Förvaras avskilt från markytan, helst med minst ett lager pallar. Förhindra fuktvandring till botten av säckarna som kan orsaka förhårdnader i produkten. Se till att det inte sticker upp spikhuvuden från pallarna.
 • Pyramid. Stapla säckarna i pyramidform och inte högre än att de står stabilt utan rasrisk.
 • Täckning. Täck säckarna med en robust och vattentät presenning som går hela vägen ned till botten av understa säcken.
 • Luft. Lägg ett lager av pallar ovanpå säckarna, under presenningen för att få luft mellan gödselsäckar och presenning. Det förhindrar slitage av säckarna på grund av gnidning från presenningen samt för höga temperaturer.
 • Förankra. Presenningen måste förankras väl för att förhindra vindslitage på säckarna, kontrollera regelbundet att presenningen sitter ordentligt fast. Gnuggas presenningen mot säckarna under lång tid försvagas plastfibrerna och brott kan uppstå vid lyft.
 • Uppsyn. Håll kontinuerlig uppsyn på mineralgödsellager och kontrollera täckningen av säckarna regelbundet.