Rätt lagring för bibehållen kvalitet

Oavsett om du förvarar din gödsel inomhus eller utomhus är det många faktorer som kan påverka kvalitén. Här har Yara listat några råd till dig så att din gödsel håller bästa kvalitet när det är dags för spridning.

Skydda från fukt

Det är främst fukt som kan skada gödseln när den lagras. Fukten orsakar klumpar och damm och försämrar därmed gödselns spridnings-egenskaper. Hög temperatur, tryck (beroende på lagringshöjd) och lagringstid förvärrar saken. Hantera därför produkterna med försiktighet.

Håll rätt temperatur

Se upp med solen! Vissa gödselmedel såsom Suprasalpeter N27 och Axan är känsliga for höga temperaturer då de kan falla sönder till mjöl. De ska därför lagras på skuggig plats.

Lagring av storsäck

Storsäckens innersäck är vattentät. Skadas innersäcken och sedan utsätts för vatten eller fuktig luft bildas klumpar och damm. Säcken ska därför hanteras och förvaras så att skyddet mot vatteninträngning består. Laga omgående skador med tejp eller på annat lämpligt sätt. 
Var alltid observant på eventuella skador som yttersäcken kan ha fått vid transporten till gård eller under lossning. En sådan skada kan leda till skada på produkten, och om den är mer omfattande utgör den också en säkerhetsrisk vid lyft. 

Inomhuslagring 
Lagring inomhus är bäst eftersom säckarna då varken utsätts for fukt, solvärme eller vind. Misstänker du att golvet släpper igenom fukt, så ställ säckarna på plastfolie eller ett lager av tömda storsäckar. 

Utomhuslagring 
Underlaget ska vara väl dränerat utan vassa stenar eller annat som kan skada säckarna. Använd gärna ett lager pallar. Täck säckarna med presenning och förankra den väl. Täckningen hindrar att ljus och vind försvagar yttersäckens lyftögla och att vatten blir stående mellan innersäcken och yttersäcken som sedan rinner ner i spridaren vid tömning. Det är viktigt att presenningen täcker säckarna helt. Om presenningens kant rör sig i vinden och säcken lagras en längre tid kan i sämsta fall yttersäcken försvagas där presenningskanten slår mot yttersäcken.  

Stapling 
Stapla säckarna på plant underlag och ej högre än att de står stabilt utan rasrisk! Det som avgör hur högt du ska stapla säckarna är säkerheten. Produkten tål trycket. Om du lagrar utomhus så rekommenderar vi två säckar i höjd. Vid inomhuslagring på plant underlag kan du öka till tre säckar i höjd.

Lagring av säck på pall

Pallarna placeras på jämnt, fast och dränerat  underlag. Skadas säckarna eller pallhättan över pallen, så laga omgående med tejp eller på annat lämpligt sätt. 


Utomhuslagring   
Lagra endast pallar med oskadad pallhätta utomhus. Placera pallvaran på skuggig plats. Lägg t ex tomma lastpallar ovanpå för att skugga och skydda produkten. 

Stapling 
Lagras pallarna flera i höjd, ställer detta extra stora krav på underlaget. Annars riskerar pallarna att tippa.

Stapling i pyramid
Stapla alltid i pyramidform så att säckarna binder varandra och rasrisken minimeras.
Lagren staplas omlott och låser på så sätt varandra. Öglan blir då också lättare att träffa med kroken.

Pyramidstapling gör att luft i säckarna kan pysa ut vilket är viktigt för att minska rasrisken. Vid pyramidstapling sticker öglorna upp mellan säckarna och det går att få tag i öglan utan att klättra på säckarna.

Lagring av lösvara i planlager

Utrymme 
Golv och väggar måste ge ett fullgott skydd mot fuktvandring. Lagerutrymmet ska vara torrt och rent innan det fylls. Blanda aldrig olika gödselmedel utan dela in lagret i fack. Håll alltid kalk och gödsel väl åtskilda.

Täckning  
Täck lagret med presenning så snart arbetet är avslutat. Förankra presenningen väl runt varan. Skarva alltid med minst 30 cm omlott.

Håll rent   
Håll golv och körvägar fria från gödselspill. Det är också viktigt att hålla gödseln separerad från brännbara ämnen som halm, hö, spannmål, trä, papper etc. Läs mer om brandsäkerhet.  

Risk för korrosion  
Undvik att förvara maskiner i samma utrymme så minskar risken för rostangrepp.

Lagring av lösvara i silo

Tänk på att vissa gödselmedel till exempel Suprasalpeter N27 och Axan är känsliga för höga temperaturer och inte bör lagras i silo som är utsatt för solljus under sommaren. Urea lämpar sig inte heller för silolagring. 

Tät silo  
Var noga med att silon verkligen är tät under lagringen. Spjäll samt påfyllnings- och luftningsrör måste vara väl tillslutna för att förhindra luftväxling. 

Påfyllning   
Lösvara för siloförvaring levereras med bulkbil. Vid inblåsningen ska trycket inte överstiga 0,15 Mpa = 1,5 kp/cm. Detta för att undvika att kornen slits och skapar damm. För skonsam hantering av gödseln, se till att inblåsningsröret har en jämn böj med stor krökningsradie, utan invändiga grader eller vassa kanter.

Inget brännbart nära gödseln

Gödselmedel ska helst inte lagras i samma byggnad som brännbart material. Om så ändå sker bör ett säkerhetsavstånd på minst 5 meter hållas. Om det är frågan om större mängder brännbart material måste avståndet ökas kraftigt. Bäst är att lagra i olika byggnader. Tänk alltid på det som finns runtomkring gödseln och vad som händer vid en brand om det t ex finns:

 • Spannmål
 • Hö och halm
 • Stallgödsel
 • Strömedel
 • Tomsäckar
 • Annan plast
 • Flis, pellets och annat trä
 • Maskiner med bränsletankar eller hydraulolja
 • Diesel och olja

Säkerhetsavstånd på minst 5 meter till brännbart material.

Åtgärder vid brand eller upphettning av gödsellager

De flesta kvävehaltiga gödselmedel innehåller nitrat som vid upphettning sönderdelas och utvecklar giftiga nitrösa gaser. Detta kan ske redan vid +150˚C. Från vissa produkter kan även koloxider (CO, CO2) samt svaveloxider utvecklas.

 • Undvik att andas in brandgaser. Om någon andats in brandgaser, kontakta läkare.
 • För ut skadade i friska luften i väntan på läkare och ambulans.
 • Ring Giftinformationscentralen på 010 456 6700. I akuta fall ring 112 och begär giftinformation.
 • Om du inte kan släcka själv, larma brandkår på 112.
 • Berätta att branden omfattar gödselmedel och tala om vilken produkt det handlar om.
 • Släck med vatten. Försök avlägsna gödsel som ännu inte påverkats av branden.
 • Se också produkternas Säkerhetsdatablad som bland annat finns på www.yara.se/sakerhet/