Säkerhet

Mineralgödsel som innehåller ammoniumnitrat eller andra nitrater kan användas för att tillverka sprängämnen, vilket skett i flera terrorattacker världen över. Tillgången till sådana produkter har därför begränsats genom lagstiftning och de får inte hanteras av allmänheten.

 • Mineralgödsel med 16 % eller mer kväve i form av ammoniumnitrat får inte överlåtas till allmänheten. Endast jordbrukare och andra yrkesmässiga användare ges tillgång till sådana produkter. (EU-förordning 1907/2006) Lagen 2014:799 och förordningen 2014:880 om sprängämnesprekursorer.

Hur vet man hur mycket kväve i form av ammoniumnitrat ett gödselmedel innehåller?

En enkel tumregel är att om både halten av nitratkväve (NO3-N) och halten av ammoniumkväve (NH4-N) är 8 % eller högre, så innehåller produkten mer än
16 % kväve i form av ammoniumnitrat.

 • Salpetersyra med en koncentration över 3 % får inte tillhandahållas till allmänheten utan får endast användas för yrkesmässigt bruk. (EU-förordning 98/2013).

Anmälan till polisen

Om du iakttar något som verkar misstänkt i samband med mineralgödsel måste du rapportera det till polisen. Detsamma gäller om du råkar ut för
stöld eller förlust av mineralgödsel (EU-förordning 98/2013, lagen 2014:799 och förodningen 2014:880 om sprängämnesprekursorer).

Detta gäller mineralgödselprodukter som innehåller:

 • Ammoniumnitrat, t ex Axan, YaraMila och Balans (> 16 % ammoniumnitrat-N)
 • Kaliumnitrat, t ex Unika, Kristalon och Krista-K
 • Kalciumnitrat, t ex Kalksalpeter och Calcinit
 • Kalciumammoniumnitrat, t ex Suprasalpeter N27
 • Natriumnitrat och Skog-CAN
 • Magnesiumnitrathexahydrat
 • Saltpetersyra (> 3 vikt-%)
 • Svavelsyra

Enkla råd för att förebygga brott

 • Förvara helst mineralgödsel i låsta utrymmen.

 • Täck över mineralgödsel som måste förvaras utomhus. Förvara den så svårupptäckt som möjligt, alltså inte direkt vid vägkanten.
 • Se till att fordon inte obehindrat kan komma till platser där mineralgödsel förvaras. t.ex. genom en låst vägbom.

 • Kontrollera regelbundet om du saknar mineralgödsel, dvs om något kan ha stulits.

 • Var uppmärksam på om säckar öppnats.

 • Sälj inte mineralgödsel vidare till någon om du inte är säker på att den ska användas yrkesmässigt.

 • Var allmänt observant på misstänkta beteenden i samband med mineralgödsel.

 • Misstänkta transaktioner och beteenden kan rapporteras genom e-post till prekursor@polisen.se.

Rapportera stölder

Rapportera stölder, försvinnanden och misstänkta beteenden till polisen på telefon 114 14