Viktig information finns på säcken

Endast ett fåtal produkter som Yara säljer är klassificerade som farliga för hälsa eller miljö. Emballaget är då märkt med en symbol för vilken fara som är aktuell samt kompletterande risk- och skyddsinformation.

Viktig information finns på säcken

Produktionsorten viktigt för spridarinställningen

En och samma produkt kan ibland tillverkas i olika fabriker. Produkten får då olika spridningsegenskaper som du måste ta hänsyn till vid spridarinställningen. Produktionsorten står alltid skriven på säcken, se bilden nedan.

För att hitta rätt inställning i spridartabellerna finns här ett förtydligande gällande märkningen av Yaras produkter för den svenska marknaden:

Märkning:

 • YaraBela (Alla Yara kväveprodukter ex Axan, N27, Sulfan)
  Sluiskil = ”SLU”
  Rostock = ”RSK”
  Nystad = ”UKI”
  Silinjärvi = ”SVI”

 • YaraLiva (Kalksalpeter)
  Porsgrunn = ”POR”

 • YaraMila alt Balans (Alla Yara NPK produkter inkl Probeta och Promagna)
  Nystad = ”UKI”
  Silinjärvi = ”SVI” 
  Glomfjord = "GLO"

Ange säckningsort och säckningsdatum vid reklamationer

Vid en eventuell reklamation måste du notera både säckningsorten och säckningsdatumet som står på säcken. På så sätt kan kvalitetsfelet spåras. Säckningsorten är alltid förkortad på säcken (N för Norrköping, La för Landskrona etc.) INformation på säcken

Hälsa och miljö

Exempel på symboler som finns på några av våra produkter:

Varningssymbol

Oxiderande

Mineralgödsel märkt med denna symbol är i sig själva inte brännbara, men vid brand kan de sönderdelas och avge syre och därmed förvärra branden. Sönderdelning i slutna utrymmen kan leda till explosion.

Frätande symbol

Frätande

Produkten ger frätskador på hud, matstrupe och ögon eller andra allvarliga ögonskador. Används också för produkter som är korrosiva, skadliga för metaller.

Skadlig symbol

Skadlig

Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Används också för produkter som ger allergi vid hudkontakt, som irriterar hud, ögon eller luftvägar eller ger narkosverkan.

Miljöfarlig symbol

Miljöfarlig

Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.