Artiklar

Stallgödsel

Gårdens stallgödsel är en värdefull resurs som ska utnyttjas så att så lite växtnäring som möjligt går förlorad.


Ko i hagen
Ko i hagen

 

Kväveeffekt

I tabellen anges ungefärliga kväveeffekter av olika stallgödselslag. Analys av kväveinnehållet i flytgödsel och urin ger ett bättre underlag.

Analysvärdet måste dock justeras ned på grund av spridningsförluster. Det är vanligt att man sätter effekten vid vårspridning lika med ammoniumkväveinnehållet × 0,8, under förutsättning att nedbrukning sker snarast efter spridning. Denna metod har visat sig fungera bra för urin och flytgödsel från svin, men inte i samma utsträckning för nötflytgödsel.

Gödselns torrsubstans består främst av organiskt material som ofta har en hög kol/kvävekvot (C/N-kvot). När det organiska materialet omsätts i marken kommer på kort sikt kväve att fastläggas. Ju högre C/N-kvoten är, desto mer kväve fastläggs. Kväveeffekten under första året efter spridningen kan därför bli väsentligt lägre än vad mängden ammoniumkväve i analysresultatet visar.

Regelbunden stallgödselanvändning leder på sikt till ökad kvävemineralisering i marken. Den optimala kvävegödslingsnivån ligger oftast lägre på gårdar med långvarig stallgödselanvändning jämfört med kreaturslösa gårdar.

För att minska riskerna med ojämn spridning och osäker kväveeffekt, bör inte hela det beräknade kvävebehovet täckas av stallgödsel. Givor över 20-30 ton fastgödsel och 10-20 ton urin kan ge skördenedsättning och det är då bättre att sprida stallgödseln på en större areal och sedan komplettera med kväve i form av mineralgödsel. Kompletteringsgödsling med hjälp av Yara N-Sensor är en bra metod för att utjämna skillnader i kväveeffekt inom fältet.

Låg svaveleffekt

Den totala svavelhalten i flytgödsel uppgår till cirka 0,3-1,0 kg S/ton. Det mesta av detta är dock organiskt bundet och kommer inte grödan till godo direkt. Första årets svaveleffekt av flytgödsel är i det närmaste obefintlig. På gårdar med kontinuerlig stallgödseltillförsel kommer dock mera svavel att mineraliseras än på kreaturslösa gårdar. Mängden svavel som mineraliseras är i rätt proportion till kvävemineraliseringen för att passa spannmål och vall, dvs, N:S-kvot 10:1. Men det mineraliseras inte ett överskott av svavel som kan balansera upp kvävetillförsel i form av stallgödsel eller mineralgödsel.

Mer information

Fördjupad information om stallgödsel och stallgödselhantering finns på Greppa Näringens hemsida www.greppa.nu.