Bevattningsstrategi

Bevattning och gödsling är två begrepp som inte kan skiljas åt. Man kallar det för gödselbevattning eller ”Fertigation” på engelska. Kom ihåg att mer än 95 % av den växtnäring som plantorna tar upp följer med det vatten som rötterna tar upp. De resterande 5 % kan eventuellt tas upp genom bladen.

En korrekt bevattningsstrategi är minst lika viktigt som en korrekt gödslingsstrategi. Näringsbrist i växter orsakas oftast av felaktig bevattning och inte för att det gödslas för lite. Såväl övervattning som för stark uttorkning kan hämma näringsupptaget, men kom ihåg att långt de flesta tillväxtstörningar och skördeförluster förorsakas av för mycket vatten.

Vad använder växterna vatten till?

Svaret på detta är kort - ”alla livsviktiga processer”

 1. Vatten används i alla basala processer i växterna. Bl.a. kan nämnas fotosyntesen, citronsyracykeln, osmotisk reglering och styrning av spaltöppningarna. Från vatten (H2O) tillförs växterna även vätejoner, H+, som ingår i många av de organiska förbindelserna som växterna producerar.
 2. Vatten används som transportör av alla de näringsämnen som växterna tar upp från jorden.
 3. Långt den största delen av det vatten som växterna tar upp används emellertid till transpiration (avdunstning) och avkylning av växterna.

Bevattning

Växterna kan kyla sig själva!

Som sagt kan växter genom transpiration kyla sig själva och till och med omgivningen om de befinner sig i ett stängt rum, som t.ex. ett växthus. Växterna kan dock bara sänka temperaturen om det finns tillräckligt med vatten. Det är här odlaren, de gröna fingrarna och bevattningsstrategin kommer in i bilden.

Får växterna inte tillräckligt med vatten, t.ex. på en sommardag, hamnar de i ett dilemma. Ska de stänga spaltöppningarna för att inte dö av uttorkning eller ska de göra en kompromiss och få en begränsad tillväxt? Växterna väljer naturligtvis att överleva på kort sikt, de stänger spaltöppningarna när de närmar sig vissnegränsen (den gräns, där växterna inte längre förmår att ta upp vatten) med den konsekvens att transpirationen och vattentransporten genom växterna upphör!
När odlaren vattnar för lite får det följande effekter:

 1. På kort sikt upphör växternas livsviktiga processer mer eller mindre. Detta minskar naturligtvis tillväxten och avkastningen på kort sikt.
 2. Vad värre är att växterna blir för varma när de inte längre kan avdunsta.
  Växtvävnaden når en solskensdag lätt en temperatur, då enzym, katalysatorer och processer i växterna direkt skadas eller bryts ned. Dessa skador försvinner inte bara för att växterna får mer vatten igen. Detta är förklaringen till att växter som en gång har varit utsatta för vattenbrist, först kommer upp i optimal produktion och tillväxt flera veckor efter att de har varit utsatta för otillräcklig bevattning.

Växter drunknar av för mycket vatten!

Växtrötter behöver syre för att kunna andas, ta upp vatten och näringsämnen. Om djur och människor inte kan andas dör vi, det samma gäller för växternas rötter. Det är här som odlaren, de gröna fingrarna och bevattningsstrategin åter kommer in i bilden.

Det är odlarens viktigaste uppgift att se till att rötterna aldrig kommer att vara utan syre/luft under en längre tid åt gången. Det säkraste sättet att uppnå detta är att se till att det alltid är luftfyllda porer i jorden/odlingssubstratet. Vad blir konsekvenserna, om det inte finns tillräckligt med syre/luft till rötterna?

 1. Rötternas näringsupptagning minskar. Detta gäller speciellt kalcium, magnesium, fosfor och de flesta mikronäringsämnena.
 2. Rötterna kommer långsamt att degenerera och till slut dö. Skadade rötter är samtidigt en inkörsport för olika rotsjukdomar (svampar och bakterier).
 3. Tillväxt och skörd hämmas påtagligt och på lång sikt kommer plantor även att dö. Angrips växter av rotsjukdomar kan plantor dö mycket snabbt, t.ex. vid angrepp av Pythium!
 4. Tillväxt av nya rötter och rothår hämmas.

Bevattningsstrategi

Oavsett gröda, ska det alltid finnas en utarbetad bevattningsstrategi. Följande parametrar/ omständigheter ska vara en del av strategin.

 • Kom ihåg att det från den 15 augusti och fram till den 15 april är bättre att ge för lite vatten än för mycket. övervattning är den vanligaste orsaken till näringsbrist och missväxt. Oftast är det tillräckligt med näring i rotzonen men syrebrist hämmar näringsupptagningen. Från den 1 maj och fram till mitten av augusti är förhållandet omvänt. Då är risken större att man ger för lite vatten än för mycket. Växterna ska kunna producera, avdunsta och kyla. Lite för mycket vatten under sommaren tar växterna snabbt upp från rotzonen och syrebrist ser man sällan under varma perioder.
 • Oavsett väder ska växterna alltid erbjudas ett minimum av vatten med ett passande intervall. Grödorna kommer alltid att förbruka denna minsta mängd. Detta intervall varierar mycket beroende på årstid och plantorna utvecklingsstadium.
 • Växterna ska utöver den minsta vattenmängden bevattnas efter solinstrålning. Oavsett gröda/kultur är det instrålningen från solen och ev. konstbelysning som bestämmer växternas avdunstning/vattenförbrukning.
  Den ögonblickliga instrålningen mäts i W/m2, men viktigare är det att känna till den totala instrålningssumman över tid. Instrålningssumman mäts i Joule/cm2. Det är alltid instrålningen över tid som bestämmer en grödas vattenförbrukning.
 • Det rekommenderas att man sätter sig grundligt in i grödans vattenförbrukning per uppmätt joule/cm2 och vattnar efter detta. T.ex. tomatodlare världen över har detta som rättesnöre och vattnar under sommaren 3 ml/m2/joule.
 • Start- och stopptid för dagens första och sista vattning är en annan parameter som har mycket stor betydelse för växternas trivsel. Grundregeln är att det aldrig får vattnas innan plantorna är aktiva på morgonen och efter att plantaktiviteten har avtagit framåt kvällen. Vattnar man för tidigt eller för sent ökar risken för syrebrist i rötterna.

Gröna fingrar

Begreppet ” gröna fingrar” pratar man ofta om i trädgårdskretsar, men vad menar man egentligen med det?

På Yara är vi inte i tvivel. Trädgårdsodlaren med gröna fingrar är den odlare som alltid har förmågan att ge växterna precis den mängd vatten och näring som behövs för att vid alla tillfällen säkerställa optimal tillväxt och produktion.

Fråga gärna Yara till råds för hjälp till en optimal strategi för gödselvattning.

Niels Holmenlund
Niels Holmenlund
Specialist på näringsbevattning

Sverige, Danmark och Norge