Ledningstal

Ledningstal, som ofta kallas för Lt eller på engelska EC (electric conductivity), är ett ofta använt uttryck i samband med näringsbevattning. Enheten för ledningstal är millisiemens per cm (mS/cm) och står för den elektriska ledningsförmågan i t. ex. en vätska.

Ledningstal och trädgårdsodling

I trädgårdssammanhang använder vi oss av ledningstal när vi mäter den elektriska ledningsförmågan i gödselvatten, pressvatten och dräneringsvatten. Ju fler salter som är upplösta i vattnet desto bättre leds strömmen genom vattnet.

Gödselmedel är salter, så därför säger ledningstalet hur mycket gödning som är upplöst i vattnet. Ju högre ledningstal desto mer gödning finns det i vattnet. Se figur 2
I dagligt tal säger vi ofta inte ledningstal utan endast ”Lt”. Ledningstalet mäts med en ledningstalsmätare. Det finns åtskilliga ledningstalsmätere på marknaden, se figur 1. De är enkla att använda, men ska som alla andra  mätutrustningar kalibreras med jämna mellanrum för att man kan lita på det uppmätta värdet.  

Mätinstrument

Figur 1. Exempel på mätinstrument av ledningstal

Resultat av mätning av ledningstal

Figur 2. Ju mer gödning som finns i t. ex. det utgående gödselvattnet desto högre ledningstal.

Falskt ledningstal

Ledningstalet är som sagt ett uttryck för hur mycket gödning som totalt finns i vattnet men säger inget om sammansättningen av näringsämnena i gödningen. Detta är oftast inte något problem i det utgående gödselvattnet, då sammansättningen borde vara korrekt om man föjer det ursprungliga receptet och gödselblandaren fungerar som den ska. Mer avancerade gödselblandare kan ställas in så att det utgående gödselvattnet har det rätta ledningstalet.

När det gäller pressvatten/dräneringsvatten är det annorlunda. Många faktorer, bl. a. växternas näringsupptagning, kan medföra att näringssammansättningen även med samma ledningstal kan variera mycket. Dagliga mätningar av ledningstalet i pressvattnet/dräneringsvattnet är mycket viktiga, men bör med jämna mellanrum kompletteras med analyser av mängden av respektive  näringsämne på erkända laboratorier. Figur 3.

Mätning av lt

Figur 3. Dagliga mätningar av Lt i utgånde gödselvatten och dräneringsvatten är mycket viktiga.

Daglig mätning av ledningstalet i pressvatten/dräneringsvatten är viktigt för att hela tiden kunna följa  utvecklingen av ledningstalet. För högt såväl som för lågt ledningstal kan hämma tillväxten. Speciellt i perioder med stor vattenförbrukning kan ledningstalet snabbt ändra sig åt bägge håll.

Ett helt felaktigt ledningstal kan lätt uppstå, om odlingen har ett råvatten med mycket natrium, klorid och/eller svavel. Uppstår det ansamlingar av natrium, klorid och/ eller svavel kan dessa tre näringsämnen lätt bidra tlil en väsentlig del af ledningstalet. Har man t. ex. mätt ett  ledningstal på 2,5 mS/ cm og natrium och klorid står för  1,5 mS/ cm af ledningstalet är det bara 1,0 mS/ cm av ledningstalet som utgör växtnäring till plantorna. Växterna kommer i detta läge dels skadas av natrium och klorid och dels av näringsbrist.

Har du problem med mycket natrium och klorid bör du följa upp med täta analyser och/eller att man vattnar med stort överskott så att man skapar en ökad dränering.

Optimalt ledningstal

Det optimala ledningstalet för den enskilda kulturen varierar mycket. Ska man säga något generellt så ligger optimalområdet för de fleste kulturer mellem 1,5-3,0 mS/ cm. Optimalt ledningstal varierar med årstiden samt med växternas utvecklingsstadier.
I den tidiga kulturfasen är det oftast mindre behov av gödning i förhållande till en kraftigtväxande kultur. Ledningstalet bör därför vara lägst i kulturstarten.

Ju högre avdunstning (vattenförbrukning) det är desto mer gödning tas det upp i plantorna om  ledningstalet hålls konstant. I perioder med hög instrålning och därmed stort vattenupptag, förbrukar växterna en stor del av den upptagna vattenmängden för nedkylning. När växterna tar upp vatten för kylning, blir en del av gödningen kvar i substratet. I perioder med hög instrålning riskerar man därför lätt att ledningstalet stiger i substratet och man bör köra med ett lägre ledningstal. Som god tumregel rekommenderas att alltid höja ledningstalet på vintern och sänka på sommaren. T. ex rekommenderas till sallat 1,8 mS/ cm på sommaren och 2.2 mS/ cm på vintern.
Det är viktigt att du känner till det optimala ledningstalet för just din kultur och dess växtfaser.

Är du osäker så fråga gärna gärna Yara till råds.

Styrning med ledningstal

Ledningtal kan användas som en av parametrarna, när det gäller styrning av tillväxten, kvalitet och smak. Detta kan t.ex. vara styrning av generativ kontra vegetativ tillväxt eller kompakt kontra mer öppen och lös tillväxt.

Ett högt ledningstal stressar de flesta kulturer, då ett högt ledningstal kommer att hämma växternas vattenupptagning. Ett högt ledningstal kommer att styra växterna i en mer generativ riktning med kompaktare växt. Detta används   mycket i t. ex. tomatodlingen, där ledningstal helt upp till 10 mS/ cm används för att stärka blommor och klasar i de mörka vintermånaderna.

I krukväxtkulturer kan högre ledningstal användas för att uppnå kompakt växt och därmed minska behovet av retarderingsmedel.

I bärodling, som t. ex jordgubbar, kan ett litet högre ledningstal användas för att befrämja smak och hållbarhet i bären.  

Niels Holmenlund
Niels Holmenlund
Specialist på näringsbevattning

Sverige, Danmark och Norge