Stärk dina plantor och öka avkastningen – med polyfosfat

Fosfor tas upp av plantorna som fosfater och förekommer som monofosfat (ortofosfat), duofosfat och polyfosfat. Duofosfat med två fosformolekyler kan vi i odlingssammanhang glömma, då denna fosfatform hämmar tillväxten. Monofosfat (med en fosformolekyl) ger vi oftast som monokaliumfosfat (MKP) och/eller fosforsyra. Fosforsyra får man bara använda vid mer än 100 ppm bikarbonat i råvattnet, annars riskerar man ett för lågt pH. Såväl monokaliumfosfat som fosforsyra är utmärkta fosforkällor och bör vara en utgångspunkt i fosforgödslingen.

Fosfor är emellertid ett besvärligt näringsämne att arbeta med (se fig. 1). Det faller lätt ut tillsammans med kalcium och magnesium och bildar svårlösligt kalciumfosfat och magnesiumfosfat. Detta sker såväl vid för lågt som för högt pH. Denna process är inte reversibel och fosfor går förlorat.

Figur1.png

Figur 1. I vilken form som fosfor uppträder är starkt pH-beroende och lösligheten av t. ex. kalciumfosfat är beroende av just detta. Vid pH 5,5 kan 20 mg Ca(H2PO4)2 lösas upp per liter, medan det vid pH 6,5 bara kan lösas upp 0,2 mg Ca(H2PO4)2  per liter.

Som nämnts tidigare kan fosfat även tillföras som polyfosfat. Polyfosfat är fosfor i kedjor med ett antal från 3 molekyler upp till flera hundra. I dag är polyfosfater utvecklade med långa kedjor, vilket gör att fosfat aldrig fälls ut. Detta helt oberoende av förändringar av pH. Populärt kan man säga, att fosfor i kedjor verkar som ett chelat, så att fosfatet är skyddat tills det blivit upptaget av plantan.

Förutom att fosfat tas upp bättre som polyfosfat, ökar upptaget även av andra näringsämnen bl. a. kalcium och magnesium. På så vis undviker man kalcium- och magnesiumbrist. Att plantor stärks, pistillröta i tomat och paprika förebyggs, hållbarheten i jordgubbar förbättras är bara några av många exempel på vilken skillnad polyfosfat gör (se figur 2).

Figur2.png
Figur 2. Genom att använda polyfosfat som en del af fosforgödningen ökar upptaget av magnesium och kalcium.

Positiv effekt av polyfosfat gäller för alla kulturer. I försök i Holland är det fastställt i följande kulturer:

 • Tomater
 • Paprika
 • Gurka
 • Krukväxter
 • Sallat
 • Jordgubbar
 • Plantproduktion
 • Potatis

Effekten orsakas inte bara av att fosfor, kalcium och magnesium stabiliseras i rotzonen utan i hög grad också av att det med polyfosfat bildas fler rothår och aktiva rötter. Kom ihåg att t. ex. näringsämnen som kalcium och magnesium enbart tas upp i nya rotspetsar och rothår (se figur 3 och 4)

Figur3.png

Figur 3. Kalcium tas enbart upp i rotspetsar

Figur4.jpg

Figur 4. I försök med tomat ses betydligt fler fina aktiva rötter med polyfosfat (till höger i bild). I bladen 30-40 cm från toppen, blev det uppmätt ett kalciuminnehåll mmol per kg torrsubstans med 30 % fosfor som polyfosfat och enbart 452 mmol kalcium per kg torrsubstans då fosfor uteslutande blev tillfört som monokaliumfosfat.

Polyfosfat till plantor ger:

 • Bättre och starkare rotsystem
 • Starkare plantor och snabbare tillväxt
 • Enhetliga plantor
 • Mörkare bladverk och inga bristsymptom
 • Friskare och mera motståndskraftiga plantor
 • Ökad produktion såväl kvantitativt som kvalitativt

Effekten av att fosfor inte fäller ut som svårlösliga föreningar ses tydligt i dropp- och bevattningssystem (se foto 1 och 2). Droppsystemet förblir helt rent och kommer i fortsättningen aldrig att sätta igen p.g.a. oorganiska utfällningar. Detta även om pH är för högt.

Foto11.jpg
Foto 1. Utfällningar i rännor, där det inte använts polyfosfat.  
Bild2new.jpg
Foto 2. T.v. ses droppsystem, där 30 % av fosforn är tillfört som polyfosfat och t.h. ses droppsystem, där enbart monokaliumfosfat använts.

Priser och produkter:

Prismässigt är polyfosfat ett dyrt monokaliumfosfat, varför polyfosfat aldrig skall användas som den primära fosforkällan. Som utgångspunkt används även i fortsättningen monokaliumfosfat och fosforsyra, men ersätter man 30-40 % av fosformängden med polyfosfat uppnås den fulla effekten såväl på plantor som på droppsystem.

Yara säljer ett polyfosfat med en helt unik kedjelängd, som säkerställer att alla fördelar med polyfosfat uppnås. Produkten säljs som Super FK™ och vi marknadsför två varianter:

 • YaraTera™ Super FK 30™
 • YaraTera Substrafeed™ Super FK™

YaraTera™ super FK 30™ innehåller 8,2 % fosfor och 5,2 % kalium. Produkten är pH-neutral och är enkel att använda tillsammans med t. ex. YaraTera™ Kristalon™-produkter. YaraTera™ Super FK 30™ lägger man i stamlösningskärlet med fosfor, kalium, magnesium och mikrogödning.

YaraTera™ Substrafeed™ Super FK™ innehåller 6,7 % fosfor och 20,5 % kalium. Produkten har ett pH på 13 och kan vara besvärlig att använda tillsammans med YaraTera™ Kristalon™-produkter. Använder man enkla gödselmedel som YaraTera™ Krista™-produkter samtidigt som det krävs en helt natriumfri produkt, ska man välja YaraTera™ Substrafeed™ Super FK™.

Gemensamt för bägge produkterna är att man rekommenderar att 30 % av den traditionella fosforgödningen (monokaliumfosfat eller fosforsyra) ersätts med polyfosfat (Super FK™).

Fråga gärna Yara till råds angående gödslingsrecept med polyfosfat-Super FK™.

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.