Har du rätt underlag för beslut om vårgivan till höstrapsen?

Rapsens etablering och näringsupptag under hösten avgör hur mycket kväve som behövs till våren. När det är dags för gödsling på våren är bladen nästan alltid nedfrusna, så det är nu på hösten man skall göra de mätningar och bedömningar som behövs för att kunna anpassa vårgivan. Årets höstrapssådd är återigen stor och överlag bra utvecklad, men med skillnader mellan fält. Det gör att det är viktigare än någonsin att göra en individuell bedömning/mätning i det egna fältet.

Oktober 2023

De flesta rapsfält såddes under bra förutsättningar. Tillväxten under hösten har varit gynnsam och höstrapsen har utvecklats väl i de flesta fält och förutsättningarna för en hög skörd är goda. Rapsen växer tills medeltemperaturen sjunker under ca 5 grader. När tillväxten avstannat är det tillfälle att bedöma vårens kvävebehov. Detta kan göras genom att klippa och väga raps från flera ställen i fältet.  Instruktioner för utförande finns på Svensk Raps hemsida. Försöken visar att en kraftig raps på hösten har ett lägre kvävebehov på våren jämför med en ”mindre kraftig raps”.

Variation inom fältet

Alla fält i Sverige har varierande kvävebehov, och medelbehovet kan också vara olika på olika fält. Har du tillgång till en Yara N-Sensor är det ett säkert sätta att få en bild av variationen i dina fält. Så om du kan köra i fält med N-Sensorn så gör det.

Atfarm är också ett bra alternativ för att få en bild av variationen i fält. Men på hösten har vi många dagar med moln så det kan vara svårt att hitta en bra bild som går att använda. Båda metoderna bör kombineras med klippning och vägning.

Inte bara kväve!

Kom ihåg att höstgödsling till raps handlar om mycket mer än bara kväve. Förutsättningen för att rapsen skall kunna utvecklas väl och få en god vinterhärdighet är en balanserad tillgång på växtnäring. Det behövs t ex fosfor för god rotutveckling samt kalium och bor för köldtålighet. En del av de skillnader vi ser mellan rapsfälten idag beror helt klart på skillnader i t ex fosfortillgång.

Bilderna nedan visar raps från Rapsmästaren 2020 i Trelleborg. Tillsammans med Väderstad har vi en demoodling som en visar såteknik och gödsling. Rapsen nedan är etablerad den xx augusti och leden såddes med 30 frön/m2.

Web.jpg

Som synes på bilden är enbart kväve och svavel inte tillräckligt, vi behöver en balanserad gödsling för att kvävet skall kunna utnyttjas till fullo och för att säkra en god etablering. Den tydliga skillnaden mellan produkterna syns även i klippning. Rapsen till vänster väger en 1 m2 bladmassa 2,2 kg/m2 medan rapsen till höger väger 1,55 kg/m2. Med hjälp av kvävevågen på Svensk Raps hemsidan beräknade vi vårens kvävebehov till 100 kg N i YaraMila Raps ledet respektive 140 kg kväve/ha i Sulfan ledet.

YaraMila Raps