Att veta klöverandelen i vallen är helt avgörande för rätt kvävegödsling. Kolla vallarna nu!

Vid insådd av blandvallar består fröblandningen ofta av cirka 15% baljväxter. Hur mycket klöver det i verkligheten blir i vallen är en helt annan sak. Det finns många olika orsaker till varför det blir mer eller mindre klöver. Konkurrens med ”skyddsgrödan”, konkurrens med de olika gräsen i blandningen och ogräsbekämpning är några faktorer som påverkar den verkliga artsammansättningen i vallen.

Ingemar Gruvaeus 2020-04-23

Det viktigaste, när vi har en etablerad vall, är att försöka bedöma vallens klöverhalt för att kunna ge rätt mängd kväve i förhållande till önskad kvalitet och kvantitet på vallskörden.
I en ren gräsvall eller en vall med bara några få procent klöver behövs cirka 100-120 kg N/ha till första skörden. Finns det 20-30 % klöver i vallen i början av tillväxten stannar givan på ca 70-80 kg N/ha.

Utmaningen är att bedöma hur väl klövern har överlevt vintern när man gödslar tidigt på våren. Därför bör vallarna inspekteras i mitten till slutet av april för att se vilken klöverhalt som verkligen finns. Till hjälp för denna bedömning finns bilder som rådgivningsorganet SEGES i Danmark tagit fram. Även om det i huvudsak är rajgräs och vitklöver på bilderna ger de en vägledning. Artsammansättningen i den egna vallen kan jämföras med bilderna och därefter kan kvävegivan justeras så att den passar till beståndet i fältet. 

Kloverwebb.jpg

Om det konstateras att kvävebehovet baserat på klöverandelen inte alls motsvarar planerad eller redan utförd gödsling finns alla möjligheter att komplettera med kväve så att optimal kvantitet och kvalitet kan skördas. Att lägga en del av kvävet så sent som i slutet av april när vallen är ca 20 cm hög har haft ungefär samma effekt som att gödsla allt från början både vad gäller kvantitet och kvalitet. Se tabellen nedan, jämför led 2, 3 och 6. I led 6 kördes 40 kg N som Kalksalpeter i slutet av april. Om det är torrt får vi naturligtvis snabbast och bäst effekt av Kalksalpeter.

Kompletteringsgödsling med kväve fungerar även i vall

Vall tabell.PNG