Redskap för kväveoptimering i stråsäd

Gödslingsbehovet avgörs helt av fältet kväveleverans och skördepotential ett enskilt år. Skillnaden i kvävebehov i samma fält kan uppgå till 80 -100 kg per hektar från ett år till ett annat med låg respektive hög skörd. Vi erbjuder flera olika redskap som hjälper till att optimera årets kvävegiva. Verktygen har lite olika egenskaper så det bästa är att kombinera dem för att få bäst uppfattning om kvävebehovet.

Mars 2023 Ingemar Gruvaeus

Redskap för kväveoptimering i stråsäd

Så här tidigt på säsongen kan vi varken bedöma skördenivå eller markens kvävenivå på ett vettigt sätt men det blir lättare ju längre fram vi kommer. När vetet når flaggbladsstadium kan vi fortfarande gödsla med 80-100 kg N om det behövs och ändå uppnå full effekt på skörd och proteinhalt.
Vi erbjuder flera olika redskap som hjälp för att optimera årets kvävegiva. De har lite olika egenskaper så det bästa är att kombinera dem för att få bäst uppfattning om kvävebehovet. 

Nollruta för mätning av markleverans

Markens kväveleverans bestämmer man lättast och bäst genom att lägga ut Nollrutor i fälten. För att skapa den lägger man en 3x5 m stor presenning på en representativ del av fältet när man gödslar både första och andra givan i höstsäd. Missa inte det !

I vårsäd är det lättast att stänga av gödslingen vid kombisådden på några meter. Markera kan man göra i efterhand. Hittar man inte igen rutan i vårsäden finns det säkert inte något behov av ytterligare kväve utan man har redan gödslat för mycket.

Vi rekommenderar att mätningarna i Nollrutan mäts med en handburen N-Sensor. Denna tjänst erbjuds av flera av rådgivningsorganisationerna och ska utföras när vetet är i DC 32-37, dvs 2-nods-stadium till flaggbladsstadium. Det ger ett bra mått på markens kväveleverans. Vid den tidpunkten, runt omkring slutet av maj, är det också lättare att bedöma årsmånen i övrigt.

Mätning med handburen N-Sensor
Boka mätning av Nollrutan hos din rådgivare

Även utan mätning ger Nollrutan en idé om markens leverans. Det kan vara värdefullt att se om marken levererar lite, medel eller mycket kväve. Jämför gärna dina nollrutor med vår N-prognos som redovisar mätningar och bilder från fält som vi följer under säsongen. Genom att prenumerera på våra nyhetsbrev får du löpande uppdateringar och kommentarer kring markleveransen från många olika platser runt om i Sverige. 

Nollruta
Nollruta

Maxrutan visar när kvävet från huvudgivan tar slut

Missa inte att lägga ut Maxrutan. I samband med huvudgivan läggs minst 50 kg N/ha extra på en liten yta.  Detta görs lättast genom att ta ca 2 dl Axan och sprida på en yta med måtten 3x3 meter. Studera ditt fält under säsongen. Om Maxrutan börjar synas tydligt före axgång är det ett tecken på att gödslingsbehovet är större än det som lagts så långt. Blir hela fältet ljust i färgen och det inte syns någon skillnad mellan fält och Maxruta betyder det att det är något annat än kväve som fattas i fältet. Lägg inte maxrutan i samband med första givan då den riskerar att bara visa om huvudgivan givit lite sen effekt och inte om grödan behöver mer kväve efter huvudgivan. 

noll och maxrutor
Noll- och maxrutor

N-Tester ger direkt svar på kvävebehovet

N-Tester mäter bladens koncentration av kväve. Vi har framgångsrikt utvecklat och kalibrerat N-testern i svenska kväveförsök under många år. Den kan användas från vetets flaggbladsstadie och ända fram i axgång och ger  direkt en indikation på hur mycket grödan behöver gödslas vid tillfället. Vi har kalibreringar förutom i höstvete också i vårvete, råg, vårkorn och havre.

Yara N-tester kan man hyra 12 månader åt gången och för 2023 är hyran kostnadsfri (tidigare pris ca 3000 kr/år). Tillgången är begränsad och vi rekommenderar att göra en beställning så fort som möjligt.

Beställer gör man genom att registrera sig och beställa i Atfarm

N-Tester
Beställ N-Tester i Atfarm

Läs mer om Atfarm, hur du registrerar dig och beställer en N-tester här! Enkel precisionsodling för alla | Yara Sverige

Utöver dessa redskap och metoder kommer möjligheter att variera kvävegivan inom fältet med satellitbilder och tilldelningsfiler eller med Yara N-Sensor.

Gödslingsråd för höstvete

Till alla våra verktyg för kvävestyrning

Boka en rådgivare för mätning av Nollrutorna:

Hushållningssällskapet Västra

HIR Skåne

VäxtRåd