Så försörjer du vallen med det svavel som krävs

Svavel till vall gav ca 300 kilo ts per hektar i försök 2017–18. Variationen var dock stor och det går inte att förutsäga var de största behoven finns. Genom att lägga 20–25 kilo svavel per hektar som Axan®, Sulfan™ eller YaraMila® till förstaskörden säkras svaveltillförseln också till återväxten.

Ingemar Gruvaeus april 2019

För att inte svavelbrist ska påverka en vallskörd på 10 ton ts per hektar får man räkna med att grödan måste innehålla ca 20 kilo S per hektar. Därför utfördes under 2017–18 tre försök om året i Sverigeförsöken för att se på effekten av svavelgödsling (Svavel till vall, L3-6074). I medeltal gav svavelgödsling ca 300 kilo ts per hektar i merskörd, men med variation mellan 0 och ca 1000 kilo. Det är dessutom svårt att förutsäga var brist uppstår. Det beror säkert på om det finns något övervintrat svavel, på skördenivå m.m. På www.sverigeforsoken.se går det att läsa mer om detaljerna.

S-gödsling inte nytt

Men svavel till vall är inte nytt. På 1990- talet genomförde Yara (då Hydro Agri) en större försöksserie över hela landet. Merskörden då blev i medeltal 590 kilo per hektar för svavel – alltså dubbelt så mycket som resultaten 2017–2018 visade (tabell 2). Åtgärder mot försurande utsläpp till luften hade redan under 2:a halvan av 90-talet halverat svavelnedfallet jämfört med läget 1990. Vi såg därför ofta svavelbrister i oljeväxter och vall.

Försumbart S-nedfall

Därefter har nedfallet ytterligare minskat kraftigt så att vi nu har ca 1/10 av tillförseln från luften jämfört med 1990. Längst ner i sydväst är vi nere på ca 2 kilo S per hektar i skog, medan vi närmar oss 0 kilo S per hektar längre norr- och österut. På öppen åker är nedfallet dessutom lägre än i skogen. Nedfallet är därför nu helt försumbart som svavelkälla i jordbruket till skillnad från hur det var på 1980-talet. På www.sverigesmiljomal. se kan man läsa mera om detta.
Låg direkteffekt av nötflyt
Svavel finns i stallgödsel och anges av Jordbruksverket till ca 6 kg/10 ton nötflytgödsel. Däremot kan man inte räkna med någon direkt effekt av en flytgödselspridning då det finns mycket lite mineraliskt svavel. På lång sikt finns det säkert några kilon som mineraliseras och kommer grödan till godo, men vi har också en del utlakning av svavel som sulfat eftersom ämnet är tämligen lättrörligt.

S till alla skördar

Kontentan blir att man bör räkna med att tillföra ca 20–25 kilo svavel per hektar till en bra vall. Man kan göra det genom att genomgående använda Axan eller YaraMila 21-3-10 som ett alternativ. Det är dock inte nödvändigt att köra svavel till varje skörd utan allt kan läggas till första skörden. Svavel lyxkonsumeras inte som kväve. Kör man flytgödsel till vallen är Sulfan ett bättre alternativ än Axan till första skörd. Med 80 kilo N per ha som Sulfan får man ut 20 kilo S. Då har man också utrymme att köra Kalksalpeter till återväxterna för att försäkra sig om att få snabb effekt vid korta skördeintervall.

tabell_vall.PNG

Vallskörd, hand med gräs

Vad behöver dina kor och din vall?

Med hjälp av resultaten från mineraldelen i din foderanalys beräknar Vallverktyget växtnäringsstatusen.  Vallverktyget är utvecklat för vallfoder till mjölkkor samt snabbväxande nöt och lamm. 

Beräkna här