Hallonplantor har ett stort, men ytligt rotsystem och behöver en stabil tillgång till vatten och klorfri växtnäring. Delad kvävegödsling säkrar en jämn upptagning. Hallon är det mest arbetskrävande av alla bärslag men är samtidigt också det odlade bär som har högst omsättning. I Sverige är det ett ökande intresse för hallonodling.

God kvalitet, smak och inte minst lång hållbarhet är viktiga mål i odlingen. Sunda plantor och  minimal frostpåverkan är också viktiga förutsättningar för en god ekonomi i produktionen. Den rätta gödslingsstrategin är samtidigt också helt nödvändig för ett gott resultat.

Hallon är relativt näringskrävande, då det ska produceras en stor växtmassa till skotten som ska ge bär nästa år samtidigt som årets bär ska odlas fram.

kg/ha N P K
Hallon 100 (60-100) 25 (20-30) 100 (80-120)


Valet av gödslingsstrategi utgår ifrån odlingssystem (friland, upphöjda plastbäddar, tunnel o.s.v.) men jordtypen är också relevant. Lätta jordar ger möjlighet till att kontrollera näringstillförseln bättre än på tyngre jordar, men här är det viktigt att tillföra  mindre mängder oftare, t. ex. vid gödselvattning och bladgödsling. Kvävebehovet är klart störst på jordar med låg mullhalt och där jorden mellan raderna är gräsbevuxen. Bekämpar man gräset minskar N-behovet.

Kvävebehovet reduceras ytterligare om jorden är täckt med svart plast / Mypexduk. Sorten Glen Ample räknas som en snabbväxande sort, som kan styras genom att ge måttliga mängder kväve.

0,1 hektar med hallon innehåller 300 meter plantrad om radavståndet är 3,5 meter och 250 meter plantrad om radavståndet är 4 meter. Den uppgödslade bredden mellan raderna är ca 1,5 meter de första 3 åren. När plantorna är 3 år eller äldre bör den gödslade bredden vara 2 meter. Detta betyder att arealen som skal gödslas är mellan 450 – 600 m2. I texten nedan utgår vi ifrån att vi har 300 meter plantrad per 0,1 hektar.

Jord med ett pH på 6,0 – 6,5 är optimalt för hallon. Jorden bör vara väl dränerad.

Hallon ska vattnas relativt sparsamt. Använd gärna en tensiometer (t. ex. Watermark) för att bedöma bevattningsbehovet. På våren fram till blomningen ska värdet på tensiometern ligga på 25-40 centibar. Under plockningen ska tensiometervärdet ligga på 15-20 centibar. Genom att odla relativt torrt reduceras skottens längd och tjocklek. Avståndet mellan knopparna på årsskotten blir mindre och man får kortare årsskott men med lika många knoppar. Dessa ger samma avkastning som ett längre skott. Korta, tunna årsskott avmognar bättre på hösten och löper mindre risk för vinterskador.

Bladanalyser

Som ett verktyg för att se om gödslingsstrategin är riktig och för att identifiera eventuella näringsbrister, bör man ta bladanalyser sista veckan i augusti. Ta bladen från den övre delen av skotten. Två hela, fullt utvecklade blad med 10 cm stjälk från 10 årsskott (totalt 20 blad).

N % P % K % Ca % Mg % B ppm Mn ppm Zn ppm Cu ppm
2,8-3,2 0,2-0,3 1,2-1,8 1,0-1,5 0,2-0,3 20-40 35-150 28-80 3-10

Tabellen visar riktvärden för bladanalys (torrsubstans – Ts-analys) i hallon

Fastgödsel

Förslag till konventionell gödning spridd på jord med medelhögt näringsinnehåll.      

Gödselmedel Mängd Tidpunkt N P K
ProMagna 11-5-18 275 kg vår + 1 juli 30 14 50
YaraLiva Nitrabor 150 kg x 3 maj/juni 70    
Summa     100 14 50

Gödselvattning

Speciellt på lätta jordar är det en fördel med 2 droppslangar per rad. Normalt har man 50 cm avstånd mellan droppställena på slangen. Vattna cirka 30 minuter vid varje tillfälle. Vattenbehovet per meter rad är cirka 6-7 liter per dag.

Fyll först bevattningssystemet med rent vatten för att därefter mata ut gödselvattnet. Efterskölj systemet med rent vatten efter avslutad gödselvattning om det går lång tid till nästa vattning.

YaraLiva™ Calcinit och Kristalon™ Indigo rekommenderas till hallon. Gödselrecept till hallon kan även sammansättas utifrån enkla gödselmedel som YaraTera™Krista-produkter samt YaraTera™ Rexolin APN chelaterad mikroblandning.

Oavsett om du väljer en lösning med YaraTera™ Kristalon eller en lösning med YaraTera™ Krista-produkter, ska man använda två stamlösningskärl. I det andra kärlet ska man använda  YaraTera™ Calcinit® kalciumnitrat (kalksalpeter). Kvävebalansen och K/N-förhållandet justeras genom att reglera förhållandet mellan gödningen i de två stamlösningskärlen.
Baserat på råvattenanalys från ditt företag skräddarsyr Yara gärna dina gödslingsrecept.

Gödslingsstrategin till hallon kan klaras med ett stamlösningskärl och en Dosatron. Har man bara ett kärl doseras Kristalon™ varannan vecka och YaraLiva™ Calcinit veckorna där emellan.

Förslag till gödselvattning med Kristalon Indigo och YaraLiva Calcinit, till jordar med bra fosfortal och humusinnehåll (N-reserv):

Månad Veckonr Produkt kg/ha N P K
Maj 19 Kristalon Indigo 50 4 2,5 12
Maj 20 YaraTera Calcinit 50 8    
Maj 21 Kristalon Indigo 50 4 2,5 12
Juni 22 YaraTera Calcinit 50 8    
Juni 23 Kristalon Indigo 50 4 2,5 12
Juni 24 YaraTera Calcinit 100 15    
Juni 25 Kristalon Indigo 100 8 5 24
Juni 26 YaraTera Calcinit 100 15    
Juli 27 Kristalon Indigo 100 8 5 24
Juli 28 Kristalon Indigo 100 8 5 24
Summa       82 22,5 108

Speciella gödningstips

För att undvika järnbrist rekommenderar Yara att tillsätta  0,5 mg EDDHA järnchelat per liter gödselvatten. Yara rekommenderar YaraTera™ Rexolin Q48.

Vetenskapliga försök i Holland har visat, att polyfosfat har positiv effekt på hallon med följande fördelar:

  • Bättre och starkare rotsystem med ökad upptagning av speciellt kalcium och magnesium
  • Förebygger svampsjukdomar
  • Starkare plantor och snabbare tillväxt
  • Enhetliga plantor
  • Mörkare blad och inga bristsymptom
  • Friskare och mera motståndskraftiga plantor
  • Ökad produktion såväl kvantitativt som kvalitativt

Yara säljer ett polyfosfat med en helt unik kedjelängd, som säkerställer att alla fördelar med polyfosfat uppnås. Produkten säljs som Super FK™ och marknadsförs som

  • YaraTera™ Super FK 30™

YaraTera Super FK 30 innehåller 8,2 % fosfor och 5,2 % kalium. Produkten är pH-neutral och är enkel att använda tillsammans med YaraTera Kristalon. YaraTera super FK 30 lägger man i stamlösningskärlet med fosfor, kalium, magnesium och mikrogödning.

Super FK-produkten håller samtidigt bevattnings- och droppsystem helt rena. 

Niels med gurkor
Niels med gurkor

Välkommen att kontakta oss för råd om gödslingsrecept

Uppgifter märkta med * är obligatoriska.