Hålla bladverket grönt

En annan viktig del när det gäller att nå en hög havreskörd, förutom grödans uppbyggnad av avkastningskomponenter, är att hålla bladverket grönt genom hela kärnfyllnadsperioden för att fånga in så mycket som möjligt av ljusinstrålningen och omvandla det till skörd.

Växtnäring och ett grönt bladverk

Kväve 

Kväve, kalium och magnesium är särskilt viktiga ämnen för att hålla bladverket grönt. Klorofyll är ett protein som är rikt på kväve och magnesium och som ger växten dess gröna färg och som är nödvändig för växtens fotosyntes. Det finns ett positivt samband mellan bladets klorofyllinnehåll och kväveinnehåll, där klorofyllhalten ökar när kvävemängden i bladet ökar. Yara N-Tester, som mäter klorofyllhalten i bladverket, använder detta samband för att beräkna grödans kvävestatus

Magnesium 

Eftersom magnesium utgör kärnan i klorofyllmolekylen påverkar magnesium grödans klorofyllproduktion och klorofyllhalt. Magnesium aktiverar även enzymer och reglerar tillsammans med kalium och kalcium grödans osmos, d v s balansen mellan salt och vatten. Balansen mellan salt och vatten påverkar i sin tur flödet av vatten och näringsämnen i växten samt spelar en avgörande roll för om grödan håller sig upprätt eller slokar. Detta är viktigt för att säkerställa ett så effektivt inflöde av ljus som möjligt för att omvandla ljusets energi till skörd.

Kalium

Kalium spelar en viktig roll för att upprätthålla cellernas saftspänning (turgor) och även för flödet av växtnäringsämnen i grödan. Otillräcklig tillförsel av kalium kan leda till att grödan vissnar i förtid eller lägger sig. Ett strå med kaliumbrist blir sprödare och ökar risken för liggsäd vilket minskar både avkastning och kvalitet drastiskt. Kaliumnivåerna kontrollerar även klyvöppningarna (stomata), som reglerar vattenavdunstningen från bladet och förhindrar att grödan vissnar under torra perioder.

Kalium medverkar också i aktiveringen av mer än 60 enzymer. Tillräcklig kaliumtillgång förlänger kärnfyllnadsperioden och leder till ökad kärnvikt.