Öka antalet kärnor per vippa

Optimera skörden genom fler kärnor per vippa genom att gödsla med rätt växtnäringsämnen.

Antalet kärnor är en funktion av antalet fertila skott per ytenhet och antalet kärnor per vippa. Odlaren måste därför ta hänsyn till de växtnäringsämnen som kan påverka antalet kärnor per vippa.

Växtnäringsämnen och havreplantans antal kärnor per vippa

Kväve

Kväve påverkar hur många kärnor som kommer bildas på varje vippa. En högavkastande havreplanta har ungefär 30-40 kärnor per vippa, men om kvävetillgången är begränsad kommer antalet minska. Tidpunkten för kvävegödslingen är viktig då antalet kärnor bestäms tidigt, från dubbelringsstadium till blombildningen. 

Tidig tillförsel av kväve ökar antalen kärnor per vippa. 

Mangan, zink, koppar och bor

Mangan, zink, koppar och bor är essentiella mikronäringsämnen som påverkar antalet kärnor per vippa, och därmed ökar kärnskörden. Koppar påverkar pollenkvaliteten och därmed hur många kärnor som bildas. Tomma, sterila småax kan ofta hänga samman med kopparbrist.

Övriga odlingsåtgärder som påverkar havrens kärnantal

Det potentiella antalet kärnor per vippa varierar från år till år, och påverkas av ett flertal faktorer såsom:

  • Sortval
  • Växtskyddsstrategi under blomning
  • Väderbetingelser vid blomning
  • Temperatur och dagslängd före bildningen av det sista, tvärställda småaxet (Zadoks GS 30)