Öka kärnans proteinhalt och proteinkvalitet

Påverka proteinhalten med rätt gödslingsstrategi.

Proteinhalten i havrekärnan beror främst på sortval, men kan också i stor utsträckning påverkas av gödslingsstrategi. Proteininnehållet i havrekärnan varierar normalt sett mellan 12% och 17% beroende på sort.

När det gäller protein i kärnan finns det två saker att titta på, nämligen proteinets andel av kärnan och proteinets kvalitet. Havrens protein håller en mycket jämn kvalitet så det är proteinhalten som är viktig att hantera och optimera.

Växtnäring och havrekärnans protein

Kväve 
Kväve är en grundläggande komponent i de aminosyror som utgör byggstenarna i kärnans protein. Spannmål använder först kvävet till att bygga skörd. När kärnans avkastning är tillräcklig används resterande kväve till grödans protein. Hög kärnskörd späder ut mängden protein och ger lägre proteinhalt, och därför är det mycket viktigt att göra en bedömning av förväntad avkastning när grödan närmar sig kärnfyllnadsfasen. Sen tillförsel av kväve bidrar till att mildra avkastningens utspädningseffekt. För låg tillförsel av kväve leder till lågt proteininnehåll.

Svavel

Svavel är en viktig beståndsdel i proteinerna och är därför viktig för proteinhalt och proteinkvalitet. Svavel finns i vissa viktiga aminosyror som ger proteinet dess egenskaper, till exempel cystin, metionin, treonin och lysin. Grödorna behöver svavel för att kunna utnyttja det kväve som tillförts.  I spannmål bör kväve-svavelkvoten vara 7-10/1. Tillförsel av svavel ökar även den totala proteinskörden. Högst proteinskörd blir det om både kväve och svavel tillförts i tillräcklig mängd.