Öka rymdvikten

Säkerställ rymdvikten genom att förebygga växtnäringsbrist.

Rymdvikten mäts i g/liter, och är en indikation på kärnans densitet.

Många uppköpare kräver en lägsta gräns för rymdvikt för den havre de använder. 

Rymdvikten är framförallt en sortbunden egenskap, men växtnäringsbrist och felaktig gödslingstidpunkt kan minska rymdvikten. 

Kväve

Tillförsel av mer kväve än optimalt kan leda till liggsäd, vilket leder till axgroning och därmed lägre rymdvikt. Kvävetillförsel på optimal nivå efter fältets förutsättningar ger en mer jämn gröda. 

Kalium

Kalium ökar stråets tjocklek och styrka, och därmed dess motståndskraft mot liggsäd. Tillförsel av kalium säkerställer en god struktur på grödans bladverk och minskar risken för liggsäd. 

Fusarium och toxiner

Under säsonger med mycket nederbörd är havregrödan mottaglig för fusariumsvampar och de toxiner som dessa producerar. Fusariumtoxinerna är skadliga för både människor och djur, och gränsvärden för innehållet av toxiner anges i EU-lagstiftning. Lantbrukaren kan undvika fusariumangrepp genom en god växtföljd, torkning vid skörd, användning av högkvalitativt och friskt utsäde samt sortval.