Öka antalet blad och sidoskott i korn

Kväve, fosfor och svavel de viktigaste makronäringsämnena för tidig bestockning, bladtillväxt och skottöverlevnad. Läs mer om hur du ökar antal blad och sidoskott.

Antalet blad och sidoskott avgör bladverkets storlek och slutlig axtäthet vid skörd. Axtätheten beror på det totala antalet skott som bildats, och hur många av dessa som är fertila och överlever. Medan alla växtnäringsämnen behövs för plantans tillväxt och utveckling, är kväve, fosfor och svavel de viktigaste makronäringsämnena för tidig bestockning, bladtillväxt och skottöverlevnad. Av mikrornäringsämnena är mangan och zink viktigast för att öka antalet blad och sidoskott.


Att nå rätt skottantal är mycket viktigt i korn, eftersom grödan har ett tak för antal möjliga kärnor per ax och småax som kan bildas. Detta kan jämföras med vete, som har större kompensationsförmåga då antalet kärnor per småax varierar mellan 2-5. Det är alltså viktigt att tänka på att avkastningen för huvudskottet och det första sidoskottet är snarlika, så när plantantalet är lågt kan detta kompenseras genom att skapa förutsättningar för fler sidoskott. På detta sätt skiljer sig korn från vete och råg.
.

Växtnäringen påverkar blad och sidoskott

Kväve

Kvävetillförsel för att stimulera bestockningen är viktigt vid odling av tvåradskorn. För att minimera risken för reduktion av blommor och kärnor måste odlaren säkerställa att det finns tillräcklig tillgång på växtnäringsämnen under stråskjutning och efter blomning. 

Kväve är det enskilt viktigaste växtnäringsämnet för att nå höga skördar. Tidig N-tillförsel stimulerar bestockningen i vårkorn. Med god kvävetillgång kan också fler och större blad utvecklas, vilket leder till ökad fotosyntes och högre skördepotential. 

Tillräcklig tillgång på kväve under plantans utveckling kommer ge fler blad på huvudskottet.

God kvävetillgång leder till att varje blad utvecklas fortare, medan kvävebrist kommer leda till långsammare utveckling av axananlagen, vilket minskar det slutliga antalet småax som kan bildas. 
Kvävenivån påverkar däremot inte grödans utvecklingsstadium.

Antal sidoskott påverkas av ett samband mellan kvävemängd och tidpunkt för kvävetillförsel. När skottantalet är lägre än optimalt kan högre kvävegiva tidigt under säsongen öka antalet sidoskott och därmed antalet ax. Denna strategi ska dock inte användas om plantantalet är lagom, eftersom det då kan leda till ökad bladtillväxt och liggsäd. Lägre kvävegivor är att föredra om antalet sidoskott är optimalt.  

För vårkorn är perioden för bildandet av blad och sidoskott mycket kort, därför är tidig tillförsel och höga kvävegivor viktigt för att nå snabb tillväxt tidigt och ett stort antal sidoskott.  
Det finns också ett samband mellan antal sidoskott och rotmängden. Ett högt skottantal ger generellt sett en stor mängd rötter, vilket ger grödan förbättrat näringsupptag och gör den mer motståndskraftig mot påfrestningar.

Den tidiga blad och skottutvecklingen kan påverkas negativt om det råder brist på mikronäring. Mangan och zink är två viktiga näringsämnen som har betydelse för axantal och kärnstorlek och därmed den slutliga skördenivån.

Andra odlingsåtgärder som påverkar antal blad och sidoskott

Antal skott som utvecklas påverkas av: 

  • Sortval – sorterna skiljer sig åt vad gäller potential att bilda sidoskott och utvecklingshastighet.
  • Sådatum – tidig sådd ökar antalet skott per planta.
  • Sådjup – djupare sådd kan ge färre skott.
  • Utsädesmängd – hög utsädesmängd ger färre skott.
  • Såbädd – dåligt förberedd såbädd och markpackning försenar skottbildningen.
  • Markens växtnäringsinnehåll – bra kvävestatus ökar skottantalet.
  • Tillförsel av gödsel vid sådd, kombisådd ökar växtnäringseffektiviteten.

Generellt kan man säga att ju lägre utsädesmängd och ju tidigare sådd, desto mer kommer varje planta bestocka sig och det slutliga axantalet beror på hur många skott som lyckas överleva.