Ammoniumkväve - ett nödvändigt ”verktyg” för styrning av tillväxten

Användningen av ammoniumkväve har under många år varit utsatt för diskussion i trädgårdsbranschen. Diskussionerna har ofta handlat om hur det påverkar pH, om det skadar rötterna, om det ger för dålig tillväxt och senast om det är etiskt korrekt att hantera och lagra ammonium.

pH-reglering i rotzonen

Genom att reglera procentandelen av ammoniumkväve av den totala kvävemängden kan pH justeras upp eller ner i själva rotzonen. Ökas ammoniumandelen faller pH efter hand i rotzonen, medan det motsatta sker om ammoniumandelen minskas. (se även nyhetsbrev ”Har du koll på pH?")

Hur stor procentandel ammoniumnitrat som ska användas för att uppnå rätt pH beror på råvattnets innehåll av bikarbonat, odlingssubstrat, plantornas växtkraft, klimat, årstiden m.m. Vid odling i torv krävs ofta en högre ammoniumandel än vid odling i inaktiva substrat. 

Ju högre innehåll av bikarbonat desto mer ammonium krävs. Växer plantorna kraftigt går det åt mer ammonium för att hålla pH nere på rätt nivå, cirka 5,5. Gödslingsrecept  för våren och sommaren ska därför oftast innehålla mera ammonium än för hösten och vintern.

Ammoniumandelen ska normalt ligga på mellan 3-15 %. Lägst för inaktiva substrat, regnvatten, och vinterperioden och högst för torv, vatten med mycket bikarbonat och sommarperioden.

Används råvatten med inget eller mycket lågt innehåll av bikarbonat, ska man vara ytterst uppmärksam på att även få procent ammonium kan resultera i allt för lågt pH och därmed förorsaka allvarliga skador på rötterna.

Kom ihåg att ammonium inte påverkar pH i det utgående gödselvattnet. Det är först när plantorna tar upp ammonium som pH faller!

Figur2.png

Figur 2.

När plantan tar upp ammonium avges vätejoner (H+) och pH faller. När plantan tar upp nitrat avges avges basiska joner (HCO-/OH-) och pH stiger.

Ammoniumgödselmedel

Till gödselvattning finns följande ammoniumhaltiga gödselmedel:

Ammoniumnitrat:
Ammoniumnitrat är det mest använda ammoniumgödningen. Yara säljer en flytande YaraTera Substrafeed Amnitra. Det innehåller 9,1 % ammonium (totalt kväve 18,2 %). Vid beräkning av gödselrecept, ska man vara uppmärksam på att flytande ammoniumnitrat har en specifik vikt på 1,24 kg/liter.

YaraTera SUBSTRAFEED AMNITRA

Ammoniumsulfat:
Ammoniumsulfat, även kallad svavelsur ammoniak, används även som ammoniumgödning. Denna gödning är inte så populär som ammoniumnitrat, då detta gödselmedel innehåller svavel. Innehållet av ammoniumkväve är så högt som 21 % (innehåller inget nitratkväve) och svavelinnehållet är 21 %.

Ammoniumsulfat får precis som magnesiumsulfat aldrig blandas med YaraTera Calcinit (kalksalpeter).

YaraTera Calcinit:

YaraTera Calcinit innehåller 1, 1 % ammoniumkväve.

YaraTera Calcinit produktblad

YaraTera Kristalon-produkter:

Yaras vattenlösliga NPK-produkter, YaraTera Kristalon innehåller varierande ammoniumprocent från 0 till 37 %. Det finns alltså en Kristalon-produkt för varje kultur och ändamål.

YaraTera Kristalon produktblad

Kan ammonium vara skadligt?

Svaret på detta är ja, men man ska inte vara rädd för att använda ammonium för pH-reglering.

Vid pH-reglering ska man bara vara uppmärksam på att även små justeringar kan ha stor påverkan på pH. Vid justering av ammoniummängden i samband med gödselvattning rekommenderas du att alltid justera med små mängder åt gången, både när det gäller upp och ned i mängd.

När det gäller småplantproduktion, perioder med liten tillväxt (t. ex. vinter) eller när det annars är fara för att det är för lite syre i rotzonen, ska man undvika ammonium. Normalt tas ammonium upp mycket snabbt av växterna och gärna före nitrat, men under förhållanden,då ammonium inte tas upp tillräckligt snabbt från rotzonen, omvandlas ammonium till nitrit (NO2-). Nitrit är ett växtgift och kommer att skada rötter och plantor.

Ammonium bör även undvikas, om plantorna blir för vegetativa (lös och svag växt). För lös och svag växt leder lätt till angrepp av svampsjukdomar och kalciumbrist.

Omvänt kan man försiktigt använda ammonium som ett verktyg för att få igång tillväxten då plantorna gått i stå. Ammoniumnitrat innehåller totalt 18 % kväve och detta i kombination med att ammonium (NH4+) tas upp mycket snabbt i växten kommer tillväxten att sätta igång ordentligt.

Överdriven användning av ammonium kan resultera i indirekt kalciumbrist. Detta orsakas av att ammonium jonen, NH4+, är en positiv näringsjon och därmed verkar antagonistiskt på upptaget av de andra positiva näringsjonerna som Ca++, Mg++ og K+. I tomatodlingen kan för mycket ammonium t. ex. medverka till pistillröta.

Användning och lagring av ammoniumhaltiga gödselmedel

Man ska vara mycket uppmärksam på att ammoniumnitrat i fast form är föremål för stränga regler när det gäller användning och lagring, då explosiva ämnen i fel händer kan användas för olämpliga ändamål. Flera länder har förbjudit försäljning och användning av ammoniumnitrat i fast form. Yara rekommenderar därför att alla som använder ammoniumnitrat, i fortsättningen använder flytande ammoniumnitrat YaraTera Substrafeed Amnitra.

Niels Holmenlund, Yara