Optimalt utnyttjande av gödselmedel

Vi vet alla att gödselmedel är en begränsad resurs som inte är gratis. Som odlare och jordbrukare har vi ett stort ansvar för att användningen av gödselmedel optimeras samtidigt som vi ska sträva efter en hög skörd av högsta kvalitet. Därför ska fokus ligga på de viktigaste parametrarna för optimering av gödselmedelsanvändningen.

Niels Holmenlund, augusti 2023

Ge växterna vatten och näring i små mängder så ofta de behöver

Att gödsla få gånger med stora gödselmängder ökar risken för övergödsling och utlakning av växtnäring till dränering och underliggande jordlager. Istället bör gödslingen utföras ofta och i små mängder för att uppnå optimalt utnyttjande av växtnäringen. 

Blåbär
Bild1:Blåbär med näringsbevattning

Applicera vatten och näring nära rötterna med droppslangar

Gödseln bör hamna nära de aktiva rötterna. Om gödseln hamnar mellan plantraderna kommer näringen att gå till spillo oavsett hur små mängder som tillförs åt gången. Det bästa sättet att placera näringen så nära rötterna som möjligt är genom näringsbevattning. Den bästa lösningen är droppbevattning.

Genom näringsbevattning är det inte bara näringsutnyttjandet som optimeras utan även vattenföbrukningen. I områden där vatten av hög kvalitet är en bristvara ökar näringsbevattning i snabb takt. Bevattning med ramp eller sprinklersystem leder till att en stor mängd förloras genom avdunstning eller genom infiltration där det inte finns aktiva rötter i jorden.

Näringsbevattning i växthus har varit allmän praxis i många år men idag ökar det även i odlingar av bär, frukt och frilandsgrönsaker i rask takt. 

Droppslangar i fält

Bild 2: Droppslangar utlagda i upphöjda bäddar, så att vatten och gödning kan appliceras helt nära de aktiva rötterna.

Använd korrekt gödslingsrecept eller standard för just din gröda och utvecklingsstadie

För att växterna ska utnyttja gödseln optimalt är det helt avgörande att man använder rätt gödslingsrecept. Alla kulturer har sitt unika gödslingsbehov som även kallas gödslingsstandard. Det finns en gödslingsstandard för såväl makro- som mikronäringsämnen och den uttrycks i mg/liter (ppm).

De flesta kulturer har inte bara en gödslingsstandard utan ofta flera eftersom näringsbehovet varierar beroende på vilket tillväxtfas som grödan befinner sig i. Det är till exempel stor skillnad på om kulturen är i tillväxtfas eller kartutveckling.

Yara har recept för samtliga kulturer och tillväxtfaser. Vi hjälper gärna till med rådgivning i dessa frågor. Om inte optimalt näringsförhållande appliceras kommer växterna att utvecklas sämre samtidigt som många näringsämnen försvinner genom utlakning. 

Använd bara kvalitetsgödselmedel

Vid näringsbevattning är det extremt viktigt att använda de renaste gödselmedelprodukterna. Gödselblandare, filter och inte minst droppsystem är mycket känsliga för igensättningar till följd av till exempel föroreningar i gödselmedel. Igensättning förorsakar felaktig näringstillförsel och ojämn vattenfördelning vilket kan reducera avkastningen väsentligt. 

Kvalitetsgödselmedel bör inte innehålla natrium som inte är ett växtnäringsämne. Natrium tränger lätt in i roten och kan direkt skada växterna. Indirekt kan natrium orsaka att upptaget av kalcium, kalium och magnesium hämmas. 

Yaras vattenlösliga produkter är helt rena och innehåller inte natrium.

hallon
Bild 3: Bär av hög kvalitet kräver kvalitetsgödselmedel.

Använd inte för mycket ammoniumkväve

I motsättning till gödsel som sprids på marken, bör gödsel som används till näringsbevattning i substrat inte innehålla för höga nivåer av ammonium.  

För höga halter av ammoniumkväve förorsakar:

 • för lågt pH i rotzonen
 • under syrefattiga förhållanden omvandlas ammonium till nitrit, vilket är ett växtgift
 • reduktion av syreinnehåll i rotzonen
 • svag tillväxt
 • minskat upptag av kalcium, magnesium och kalium

Genom näringsbevattning ska ammonium endast användas, med stor försiktighet, för att finjustera pH i rotzonen. Se tidigare artikel "Har du tillräcklig koll på pH?".

Recirkulera vatten och växtnäring

Recirkulering av dräneringsvatten är den ultimata lösningen för ett optimalt utnyttjande av gödsel. När allt dräneringsvatten tas tillvara går ingen gödsel till spillo och upp till 30% av gödselmedlet kan sparas. Läs mer om detta i artikeln "Recirkulering av dräneringsvatten".

ammoniumkväve
Bild 4: Vid näringsbevattning, optimera din gödsling genom att begänsa mängden av ammoniumkväve.

Blanda stamlösningen korrekt

För att få optimalt utnyttjande av gödningen är det otroligt viktigt att man undgår utfällningar i stamlösningarna. Uppstår det utfällningar löses de sällan upp igen vilket resulterar i att gödsel går förlorad, näringsbrist och igensatta droppslangar. Det är allt för vanligt att odlare blandar på fel sätt! 

För att undgå utfällningar ska en stamlösning tillredas enligt nedan:

 • Starta alltid med vatten
 • Stamlösningskärlet fylls till 3/4 med vatten
 • Tillsätt syra
 • Tillsätt gödning av produkter från Krista- eller Kristalonsortimentet
 • Fyll upp med vatten
 • Tillsätt eventuellt Rexolin-produkter eller Super FK

Om tillredningen startas med för liten mängd vatten sker utfällningar som senare är svåra att lösa upp, till exempel svårlöslig magnesiumfosfat.

stamlösningskärl
Bild 5: God omrörning i stamlösningskärl kan absolut rekommenderas och ska ske under tillredning och efteråt med jämna mellanrum.

Kontakta gärna Yara för ytterligare vägledning.