Vattenlösliga NPK-gödselmedel

NPK-gödselmedel är väl kända inom jordbruket och trädgårdsodlingen, där NPK-gödning sprids som granulat på jorden. Mängd och kvalitet beror på markförhållanden och gröda samt dosering anges som kg per hektar. NPK-gödselmedel kan med stor fördel även användas till gödselvattning i växthus, tunnlar och friland. Till skillnad från de NPK-gödselmedel som används på friland, måste dessa gödselmedel vara 100 % vattenlösliga och fria från alla slags partiklar som kan sätta igen dysor, bevattningssystem och inte minst droppslangar. April 2023

Innehåll i vattenlösliga NPK-gödselmedel

Vattenlösliga NPK-gödselmedel innehåller självklart N-kväve, P-fosfor och
K-kalium, men till skillnad från från NPK-gödningar till jordbruket innehåller de ofta även
Mg-magnesium, S-svavel samt alla 6 livsviktiga mikronäringsämnen; järn, mangan, zink, koppar, bor och molybden. (se även tidigare nyhetsbrev ”Mikronäring”)
Det enda näringsämne som inte finns i vattenlösliga NPK-gödselmedel är Ca-kalcium. Kalcium måste tilsättas som YaraTera Calcinit (kalciumnitrat/kalksalpeter) eller kalciumklorid. För att undvika utfällning av gips får kalciumhaltiga gödselmedel aldrig blandas i samma stamlösning som NPK-gödningen, vilken innehåller sulfat. Kom ihåg att kalcium och sulfat fäller ut som svårlösligt kalciumsulfat (gips).
Man ska alltid använda två stamlösningskärl, när man gödslar med både NPK-blandningar och kalciumnitrat. Se figur 1.

Figur 1 Använd alltid två stamlösningskärl när du gödslar med både NPK-blandningar och kalciumnitrat.

Varför välja vattenlösliga NPK-gödselmedel?

NPK-gödningar är framför allt enkla att arbeta med, då alla de nödvändiga växtnäringsämnena förutom kalcium finns i en och samma säck. En säck kan man gärna dela upp, då samtliga 11 växtnäringsämnena är väl blandade i säcken.

NPK-gödselmedel är säkra att arbeta med. Allt är väl blandat innan varan säckas och det är enkelt med ett gödslingsrecept att instruera anställda hur många kg som ska blandas i respektive kärl. Risken för felblandning med NPK-blandningar är således mycket liten. I vattenlösliga NPK-blandningar används de bästa och renaste gödselmedlen. Man är därmed säker på att slippa olika föroreningar som skulle kunna sätta igen dysor och droppslangar.

Växtnäringssammansättningen

Det finns vattenlösliga NKP-gödselmedel till varje växtslag och utvecklingsstadie. Yara har ett mycket stort sortiment med det gemensamma namnet YaraTera Kristalon. Vilken typ man väljer beror naturligtvis på vilket växtslag, utvecklingsstadie men i hög grad även av vilket råvatten och odlingssubstrat man använder sig av. Nivån av de enskilda näringsämnena bestäms av växtslag och utvecklingsstadie. Kväve kan som bekant tillföras som både nitrat (NO3-) eller ammonium (NH4+). Just detta förhållande är helt avgörande för reglering av pH i rotzonen (läs även tidigare nyhetsbrev ”Har du koll på pH?” samt ”Ammonium som styrmedel”)

Så påverkas pH av upptag av kväve

Figur 2. När växten tar upp ammonium avges sura vätejoner (H+)
och pH faller. När växten tar upp nitrat avges basiska joner (HCO-/OH-) och pH ökar.

Använder man sig av regnvatten eller mjukt vatten med lågt innehåll av bikarbonat bör man välja en NPK-blandning med litet eller inget innehåll av ammoniumkväve (0-10 % ammoniumkväve). Använder man brunnsvatten med högt innehåll av bikarbonat, bör man välja en NPK-blandning med högt innehåll av ammoniumkväve, gärna upp till 30 %. Detsamma gäller med hänsyn till odlingssubstratet. Odlar man i torv med mycket kalk (stor buffert av bikarbonat), ska man välja en NPK-blandning med hög ammonium-%, medan man vid odling i t. ex. inaktiva substrat bör välja en NPK-blandning med låg ammonium-%.

Yaras sortiment av NPK-gödselmedel finner du på vår hemsida www.yara.se/växtnäring/gödselmedel/yaratera/

Kontakta gärna Yara för rådgivning och val av den rätta typen av YaraTera Kristalon samt gödslingsrecept till just ditt växtslag.

Niels Holmenlund

Stamlösningskärl
Caption
Stamlösningskärl
Caption
Stamlösningskärl
Caption
Stamlösningskärl
Caption