Även växter andas

Att växter genom fotosyntesen omvandlar koldioxid och vatten till sockerarter och syre är välkänt men att växterna andas dygnet runt och att processen då går i motsatt riktning är det ofta för lite fokus på. Som odlare är det viktigt att var medveten om de olika processer som sker i växten för att därigenom - så långt möjligt - balansera dem så att man får så friska och starka plantor som möjligt.

Niels Holmenlund, juni 2023

Växter andas om natten och förbrukar således en del av de sockerarter som de genom fotosyntesen producerat under dagen, se figur 1. När växterna andas och förbrukar socker avges koldioxid (CO2).

Växter andas på natten
Växter andas på natten

Som odlare är det viktigt att begränsa andningen och det gäller speciellt i perioder då fotosyntesen är begränsad av låg ljusinstrålning. Det kan vara fallet under vintern, vid dåligt väder eller om man till exempel på grund av högt elpris begänsat användningen av belysning. Om ljusinstrålningen är liten producerar växten under dagen endast en liten mängd sockerarter. Vid mycket låg ljusinstrålning kan konsekvensen bli att växterna genom andningen förbrukar mer socker under den mörka perioden än de producerar under den ljusa. Resultatet blir att växterna försvagas  och degenerar eller som man ibland uttrycker det ”växer baklänges”.

Det är viktigt att begränsa denna försvagning av plantorna så mycket som möjligt i ljusfattiga perioder. Detta görs bäst genom att justera nattemperaturen. Ju högre nattemperatur desto högre plantaktivitet och andning är det på natten. Har instrålningen under de ljusa timmarna varit hög, kan det vara en fördel med hög plantaktivitet om natten och därmed ska nattemperaturen vara relativt hög. Omvänt ska vi efter dagar med liten instrålning ställa nattemperaturen så lågt som det är fysiologiskt möjligt. Plantorna får inte skadas av kyla, men nattandningen ska begränsas till ett minimum.

Växter utsöndrar koldioxid på natten

Vid andning utsöndrar växter, precis som vi människor gör, koldioxid när det är mörkt. Mäter man CO2-koncentrationen, t. ex. i växthus på morgonen, kan denna lätt ha kommit upp på en nivå på 700-800 ppm. (vilket motsvarar 2 gånger den naturliga nivån utomhus). Detta är inte ett problem, tvärtom kan detta vara en fördel, då fotosyntesen kan starta med full styrka, när belysningen tänds eller när solen går upp, se figur 2.

Fotosyntesen
Figur 2: Fotosyntesen

Som odlare ska vi vara uppmärksamma på, att vi inte tillför koldioxid innan plantorna har börjat med att förbruka den koldioxid, som naturligt har producerats på natten. Ännu viktigare är det att vi kommer ihåg att stoppa koldioxid tillförsel i god tid innan ljuset stängs av eller solen går ned. Är koncentrationen av koldioxid för hög när natten faller på kan plantorna stressas. Vår rekommendation är att sluta med dosering av koldioxid 1-2 timmar innan natten börjar.

Rötter andas

Plantornas rötter har ingen fotosyntes, men ska förses med sockerarter från plantornas överjordiska delar. Rötterna behöver dygnet runt förbränna dessa sockerarter för att skaffa energi till rottillväxten, bilda nya rothår samt ta upp en rad av de livsviktiga näringsämnena. För att kunna förbränna socker måste växterna kunna andas, alltså ta upp syre. Om rötterna får för lite syre kvävs de och rötterna degenereras. Detta är som alla vet förödande för all tillväxt. (se även nyhetsbrev om näringsbrist och bevattningsstrategier)

Fotorespiration

Växter andas parallellt med fotosyntesen. Detta benämns som fotorespiration eller i dagligt tal ”dagandning”. Hur denna dagandning sker rent fysiologiskt i växterna är för omfattande för att rymmas i detta nyhetsbrev, men den som vill veta mer kan läsa på internet och i böcker om växtfysiologi. Av figur 3 framgår hur fotorespirationen går till.

Fotorespiration
Figur 3: Fotorespiration - växterna andas och förlorar upp till 30 % av den energi som producerats vid fotosyntesen.

Det som är viktigt att veta som odlare är, att genom denna fotorespiration kan växterna förlora upp till 30 % av den energi som bildats vid fotosyntesen. Fotorespiration är precis som nattandningen temperaturberoende. Ju högre temperatur desto högre fotorespiration. Kort och gott rekommenderar vi att undvika såväl onödigt höga dag- som nattemperaturer.

Kontakta gärna Yara för ytterligare information.