Användarvillkor för Yaras webbplatser


Denna webbplats drivs av Yara International ASA, ett företag registrerat i Brønnøysunds registercentrum med registreringsnummer 986228608 och adress Drammensveien 131, 0277 Oslo, Norge (nedan kallat "Yara", "vi" eller "oss"). 

Dessa villkor ger dig de användningsvillkor som du kan komma åt och använda webbplatsen. Genom att besöka eller använda webbplatsen godkänner du dessa användningsvillkor. Om du inte samtycker till dessa villkor ska du inte använda den här webbplatsen.

Dessa villkor ska gälla i den utsträckning som är tillåten enligt tvingande lag.

Yara följer villkoren i sin sekretesspolicy, som är tillgänglig för granskning på sidan Sekretesspolicy.

Klicka på respektive rubrik nedan för att läsa mera.

Du kan:
a) bläddra på en öppen sida på webbplatsen för din personliga referens.
b) skriva ut eller ladda ned utdrag från någon sida från webbplatsen för din personliga referens och
c) hänvisa andra i din organisation till material som publiceras på webbplatsen.

Du får inte:
a) använda webbplatsen eller något av materialet på webbplatsen i kommersiellt syfte utan att ha erhållit skriftligt medgivande från Yara
b) modifiera utdrag från material från webbplatsen som du har tryckt eller hämtat i enlighet med punkt (b) ovan
c) använda illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller grafik separat från någon medföljande text eller
d) bryta mot dessa villkor eller tillämpliga lagar eller förordningar.

Om du bryter mot dessa villkor kommer din rätt att använda webbplatsen att upphöra omedelbart och du måste, efter vårt gottfinnande, returnera eller förstöra alla kopior av det material som du har gjort. Vi förbehåller oss rätten att använda alla tillgängliga rättsmedel.

Du ansvarar för alla arrangemang som krävs för din åtkomst till webbplatsen.

Åtkomst till webbplatsen är tillåten på tillfällig basis. Vi förbehåller oss rätten att avbryta åtkomsten till hela eller delar av webbplatsen när som helst utan förvarning eller stänga den på obestämd tid. Vi kommer inte att vara ansvariga om webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar av webbplatsen och material som publiceras på den när som helst utan förvarning. Vårt mål är att uppdatera webbplatsen regelbundet, men vi har ingen skyldighet att göra det.

Vi är ägare eller licenstagare av alla immateriella rättigheter på webbplatsen och i det material som publiceras på den. Alla rättigheter, titlar och/eller intressen som erkänns i något land eller någon jurisdiktion i världen, oavsett om de är registrerade eller inte, till webbplatsen och det material som publiceras på den reserveras. All användning av webbplatsen och det material som publiceras på webbplatsen är förbjuden om den inte uttryckligen är tillåten enligt dessa villkor.

Vår (och eventuella identifierade bidragsgivares) status som författare av materialet på webbplatsen måste alltid bekräftas.

Webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick". Vi lämnar ingen garanti eller utfästelse av något slag när det gäller giltigheten, riktigheten, korrektheten, lämpligheten, tillgängligheten eller aktualiteten hos webbplatsen eller det material som visas på den. Om vi tillhandahåller länkar till webbplatser som drivs av tredje part på webbplatsen gäller detsamma för dessa webbplatser och det material som visas på dessa webbplatser. All användning sker på egen risk och kan inte ligga till grund för ansvar gentemot oss på något sätt.

I den utsträckning som det är tillåtet enligt lag friskriver vi oss härmed uttryckligen för allt ansvar för direkta, indirekta eller efterföljande förluster eller skador, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, förlust av försäljning, förlust av verksamhet, avbrott i verksamheten, förlust eller korruption av data eller information, förlust av affärsmöjligheter, förlust av goodwill och/eller anseende, som uppstår på grund av eller på något sätt i samband med användningen, oförmågan att använda eller resultat av användningen av webbplatsen och eventuellt material som publiceras på den. Om vi tillhandahåller länkar till webbplatser som drivs av tredje part på webbplatsen gäller detsamma för dessa webbplatser och det material som visas på dessa webbplatser.

Vi kommer att lägga upp ett separat meddelande på webbplatsen och/eller på annat sätt meddela dig när vi gör omfattande ändringar av dessa villkor eller ändringar som kan vara relevanta för och påverka dina rättigheter, innan ändringen träder i kraft. Om du inte samtycker till ändringarna ska du inte fortsätta att använda den här webbplatsen.

Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Norge och ska omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för domstolen i Norge, men vi behåller rätten att väcka talan mot dig för överträdelse av dessa villkor i det land där du har din hemvist eller ett annat relevant land.

Om du har frågor eller kommentarer angående dessa villkor, vänligen kontakta oss på web@yara.com. Du kan också nå oss via e-post till:

Yara International ASA
Postbox 343, Skøyen
0213 Oslo
Norge