Hur gödslar jag höstsådden?

Optimal växtnäringstillförsel redan på hösten är en viktig pusselbit för att lyckas bra nästa år.

Rätt gödslingsstrategi är avgörande för att ta till vara på skördepotentialen och få bästa möjliga ekonomi. Näringstillförseln är en särskilt viktig pusselbit för att säkra god etablering och övervintring. Myllning av gödseln, t ex med kombisådd, ökar både odlingssäkerhet och växtnäringsutnyttjande.

Höstraps

Höstraps är en näringskrävande gröda och mycket av näringen behöver vara på plats redan i samband med sådd. Lagen tillåter max 60 kg N/ha, och så mycket behövs oftast, om man inte vet med sig att man har mycket kvävelevererande jord. Fosfor är avgörande för att växten snabbt skall kunna bygga ett bra rotsystem, vilket är avgörande för en bra etablering. Rapsen behöver ta upp stora mängder kalium och det redan på hösten, eftersom kalium är viktigt för övervintringen. Oljeväxter behöver också mer svavel än t ex spannmål, och svavlet skall vara i rätt balans med kvävet, i förhållandet 1:5. Dessutom behöver raps bor, särskilt när plantan är i stark tillväxt, d v s både på hösten och våren. 

YaraMila Raps är skräddarsydd för att möta rapsens behov. 350 kg YaraMila Raps ger 60 kg N, 17 kg P och 35 kg K. Det tillgodoser fosforbehovet hos en rapsskörd på 3,5 ton vid fosforklass IV A. Vid lägre fosforklass och/eller högre skördenivå kan det vara aktuellt att lägga även första kvävegivan på våren som YaraMila Raps.  Som bonus får man då också med bor och rätt mängd svavel.

YaraMila Raps fungerar också utmärkt till våroljeväxter.

Läs mer om gödsling till oljeväxter här

 

Höstsäd

Även för höstsäd är en välbalanserad höstgödsling en förutsättning för god etablering och ökad odlingssäkerhet. Fosfor är avgörande för bestockning och rotbildning. Kalium, precis som i höstraps, är viktig för övervintringen.


Höstkorn bör alltid tillföras P och K på hösten helst i form av YaraMila höst men även höstvete, råg o rågvete på jordar med upp till P-AL låg klass III eller K-AL upp till låg klass III bör gödslas på hösten för bästa ekonomi. I högre klass än så kan man underhålla P- och K-status i marken även genom att köra NPK på våren.

Endast kväve på hösten har inte gett någon fördel enligt försöken, men i små mängder i kombination med fosfor och kalium visar försöken en kombinationseffekt.

Mangantillförsel kan också behövas på hösten för att säkra övervintringen.  Särskilt känsligt är höstkorn men på lätta jordar eller jordar med högt pH, där markens leverans av mangan är låg kan det även vara ett problem i övrig höstsäd.

YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn är en specialprodukt för höstgödsling av spannmål, som ger fosfor, kalium, svavel, mangan och en mindre mängd kväve (anpassad till grödans höstbehov).  Den passar till all höstspannmål på jordar där det finns ett kaliumgödslingsbehov. Särskilt väl passar YaraMila Höst på jordar med låga fosfortal (under P-AL 6) och med lågt eller högt pH (under 6,5 eller över 7,5 eller om man nyligen kalkat)

Försöksresultat och mer om YaraMila Höst hittar du här