Gödslingsråd oljeväxter


Kväve

Kvävegivans storlek är beroende av förväntad skördenivå och markens egen förmåga att leverera kväve. Generella rekommendationer för vår-och höstoljeväxter finns i tabell 1 och 2.

 

Tabell 3. Riktvärden för fosforgödsling, kg P/ha

Oljeväxter bortför cirka 8 kg P/ton skörd

 

Tabell 4. Riktvärden för kaliumgödsling, kg K/ha

Oljeväxter bortför ca 10 kg K/ton. Upptaget i stjälk och blad är cirka 30 kg K/ton skörd.

Bor

Även bor är viktigt, bland annat för övervintringen. Dessutom ökar bor motståndskraften mot jordburna patogener såsom exempelvis klumprotsjuka. Bor-innehållet i YaraMila Raps är tillräckligt för raps på normala jordar. Vid låga bortal rekommenderas dessutom sprutning med Bor Super. Vid låga bortal rekommenderas dessutom sprutning med Bor Super eller YaraVita Canola Bio. YaraVita Canola Bio är ett grödspecifikt bladgödselmedel innehållande bor, specifikt utarbetad för oljeväxter.

Bladgödsling

Oljeväxter har ibland svårt att hinna ta upp all nödvändig växtnäring under den starka tillväxtfasen mellan 4-bladsstadium och blomningen. Bladgödsling ger därför ofta skördeökningar. YaraVita Canola Bio kan användas förebyggande. Det är speciellt utvecklat för oljeväxter och ger en balanserad tillförsel av B, S, Mg, Mn och Mo. På lätta porösa jordar och vid höga pH-värden kan manganbrist förekomma. Denna kan avhjälpas med Mantrac Pro.

Höstoljeväxter

Kväve- och svavelgödsling på hösten

Höstoljeväxter tar upp mycket kväve. En höstrapsgröda som avkastar 4 ton/ha har ett behov av 250 kg N/ha. Av detta tas mycket upp redan på hösten. Det är mycket viktigt att oljeväxterna hinner bilda kraftiga och välutvecklade plantor under hösttillväxten för att klara påfrestningarna under vintern. Därför bör man ge en kvävegiva redan på hösten. Efter stråsäd som förfrukt rekommenderas 60 kg N/ha. Efter kväverika förfrukter kan höstgivan minskas. Av stor betydelse för utvecklingen på hösten är också att svavel finns tillgängligt. Det gäller alltid att vara uppmärksam på hur oljeväxterna utvecklas under hösten. Skulle det visa sig att tillväxten har avstannat eller går långsamt, bör man överväga att komplettera med mer kväve. För snabb effekt rekommenderas Kalksalpeter. Totalt tillåts dock max 60 kg N på hösten.

Fosfor- och kaliumgödsling på hösten

På hösten bör gödslingen vara inriktad på att uppnå en god etablering och övervintring. Om markkartan visar att PK-behov finns, d v s vid P-AL-klass IVa eller därunder, tillfredsställes detta bäst med en NPK-produkt. YaraMila Raps är en NPK-produkt som är speciellt anpassad efter oljeväxternas behov. Vid P-AL-klass hög III eller IVa läggs produkten på hösten i samband med sådd. Höstrapsens hela behov av P och K är då täckt. Om markens fosforstatus är lägre kan produkten läggas både på hösten och som första vårgiva, se tabell 5.

 

Tabell 5. Gödslingsförslag till höstoljeväxter

Om våren är sen läggs allt kväve som en enda giva

Gödsling på våren

På våren startar tillväxten tidigt och under en kort tid fram till blomningen sker en kraftig tillväxt. Under denna period tar rapsen upp stora mängder växtnäring. Då är det viktigt att näringsämnena finns i lättillgänglig form. Första kvävegivan till höstoljeväxter på våren är beroende av beståndets utseende efter vintern. Ett bestånd med kraftiga plantor, speciellt efter förfrukter som vall, träda och konservärter, har ett lägre kvävebehov än ett bestånd som består av små och svaga plantor.

Det totala kvävebehovet på våren beror på skördenivå, markens kväveleverans, förfrukt m m, se tabell 1. Bästa gödslingsstrategin är att ge halva den planerade kvävegivan innan tillväxten börjar, i Sydsverige i början till mitten av mars och i Mellansverige vid månadsskiftet mars/april, under förutsättning att eventuell snö försvunnit. Resten av kvävet tillförs cirka fyra veckor senare, då bestånd och kvävebehov bättre kan bedömas. Om grödan är frodigare än normalt på våren, kan kvävegivan reduceras något. Val av produkt framgår av tabell 5. En ny metod att bedöma kvävebehovet på våren genom att ta hänsyn till hur frodig rapsen är på hösten beskrivs på Svensk Raps hemsida www.svenskraps.se. Denna metod har visat sig fungera i försök, men det krävs att man är uppmärksam och tar hänsyn till eventuella kväveförluster under vinter och vår, till exempel denitrifikationsförluster. Yara N-Sensor kan också användas i raps. Använd den som hjälpmedel för att styra kvävegivan, framförallt till andra givan på våren.

Våroljeväxter

Våroljeväxter är, liksom höstoljeväxter, känsliga för låg fosfor- och kaliumtillgång. Därför är det ofta lönsamt att gödsla med dessa näringsämnen. Dessutom ska alltid svavel tillföras i samband med kvävegödslingen. Ett NPK-gödselmedel med hög svavelhalt är idealiskt, inte minst vid kombisådd. Använd YaraMila Raps i samband med sådd och komplettera med Sulfan då en bedömning av årets bestånd kan göras, se tabell 6. Utför inte kompletteringen alltför sent, framförallt om det finns risk för försommartorka. 

Riktvärden för N- P- och K-gödsling finns i tabellerna 2, 3 och 4.

 

Tabell 6. Gödslingsförslag till våroljeväxter