YaraMila® Höst – konceptet för höstgödsling av spannmål

YaraMila® Höst är ett koncept för höstgödsling i spannmål som gynnar höstutvecklingen och stärker fosforupptaget, med en låg halt kväve anpassad för höstanvändning.

Maj 2024

Yara har lång tradition av försöksverksamhet där vi testar produkter och gödslingskoncept. Baserat på dessa erfarenheter utvecklades produktkonceptet YaraMila® Höst som idag består av två produkter:

  • YaraMila® Höst 9-12-20 Mn (tidigare YaraMila Höst 8-10.5-20 Mn)
  • YaraMila® Höst 10-14-12

Produkterna stärker grödans höstutveckling och fosforupptag, vilket gynnar bestockning och rotutveckling. Kvävehalten är låg och anpassad för att ge grödan en god start utan att riskera negativ miljöpåverkan.

YaraMila® Höst 9-12-20 Mn är i första hand anpassad för gödsling av höstsäd på hösten på lättare jordar och på jordar med högt pH där kaliumbehovet är stort och där det ofta uppstår manganbrist. Ammoniumandelen av kvävet är 90 procent vilket innebär att miljön i marken precis kring gödselmedlet tillfälligt blir starkt sur när ammoniumkvävet nitrifieras. Detta ökar tillgängligheten för mangan i såväl marken som från produkten. Tillsammans med ett högt kaliuminnehåll stärker det grödans övervintringsförmåga och ökar odlingssäkerheten.

Skillnad mellan gödslat och ogödslat

Försök med höstgödsling i höstkorn i Västergötland. Foto 14 april 2017. Till vänster utan höstgödsling och till höger med 190 kilo per hektar YaraMila® Höst 8-10.5-20 Mn (numera YaraMila Höst 9-12-20 Mn) vid sådd. Båda leden fick 180 kilo N/ha på våren (54 N den 28/3 och 126 N den 20/4).

Platsens jordanalys: P-AL 2 och K-AL 14.Tabell2

YaraMila® Höst 10-14-12 är avsedd för gödsling i samband med etablering av höstsäd på tyngre jordar med kaliumklass III. Den passar särskilt bra på lättleror-mellanleror med K-AL-tal på ca 10-16 och givor upp till ca 160 kg/ha.

YaraMila Höst 10-14-12 passar till jordar som kan behöva startgödsling med kalium och fosfor men som också kan bidra med lite kalium av sig själv. Med 140 kg produkt/ha blir hektargivan 20 kg P, 18 kg K, 14 kg N och 1,7 kg S. På detta sätt får stråsädesplantorna chans till en god etablering, ett bra utvecklat rotsystem och god bestockning på hösten. En typisk jord är lättleror – mellanleror i norra Götaland och Svealand. På dessa jordar användes med fördel PK 13-13 fram tills den försvann för dryga 10 år sedan, nu finns denna PK i form av YaraMila Höst 10-14-12. Denna kombination ger ett optimalt upptag och effekt av gödslingen baserat på synergieffekt av NPK i varje granul.

Även om höstsädens bortförsel av fosfor är högre än 20 kg P vid skörd över 6,5 ton/ha bör man inte öka gödslingen med YaraMila Höst till höstsäden. Det beror ex. på vårsädens större förmåga att utnyttja en ökad giva, det är bättre med ett litet överskott på P och K i vårsäden för att nå balans i växtföljden. På hösten bör vi begränsa tillförseln av kväve för att inte riskera förluster.

På kaliumfattigare jordar, låg klass III eller lägre (under K-AL-tal 10), rekommenderas istället YaraMila Höst 9-12-20 Mn. 

En bra etablerad höstvetegröda bör ha minst ett sidoskott redan på hösten. I samband med att sidoskotten utvecklas bildas också kronrötter, dvs väl förgrenade och ytliga rötter som säkerställer bra näringsupptag. Ett bestånd med denna typ av plantor har goda förutsättningar att ta upp näring på våren även om våren är nederbördsfattig. Dessutom är ett sådant bestånd inte i något större behov av tidigt kväve för att ge optimal skörd. För att denna typ av etablering skall ske behöver plantorna god tillgång på fosfor och det därför viktigt med fosforgödsling på hösten på jordar med P-AL-status upp till mitten av klass III.

Tabell

 

YaraMila Höst 9-12-20 Mn

YaraMila Höst 10-14-12