YaraMila® Höst till höstsådd av stråsäd och tips inför höstsådden

På jordar med P-AL värde upp till 6 (mitten av klass III) är det extra viktigt att tillföra fosfor på hösten till höstgrödor. Ligger jorden dessutom i K-AL-klass III, som kan behöva en bra startgödsling med kalium har det saknats produkt för höstgödsling av stråsäd.

Ingemar Gruvaeus 20200713

Därför lanserar Yara nu produkten YaraMila Höst 10-14-12 till jordar som kan behöva startgödsling med kalium och fosfor men också kan bidra med lite kalium av sig själv. Med 140 kg produkt/ha blir hektargivan 20 kg P, 18 kg K, 14 kg N och 1,7 kg S. På detta sätt får stråsädesplantorna chans till en god etablering, ett bra utvecklat rotsystem och god bestockning på hösten. En typisk jord är lättleror – mellanleror i norra Götaland och Svealand. På dessa jordar användes med fördel PK 13-13 fram tills den försvann för dryga 10 år sedan, nu finns denna PK i form av nya YaraMila Höst 10-14-12. Denna kombination ger ett optimalt upptag och effekt av gödslingen baserat på synergieffekt av NPK i varje granul.

Även om höstsädens bortförsel av fosfor är högre än 20 kg P vid skörd över 6,5 ton/ha bör man inte öka gödslingen med YaraMila Höst till höstsäden. Det beror ex. på vårsädens större förmåga att utnyttja en ökad  giva, det är bättre med ett litet överskott på P och K i vårsäden för att nå balans i växtföljden. På hösten bör vi begränsa tillförseln av kväve för att inte riskera förluster.

På kaliumfattigare jordar, låg klass III eller lägre (under K-AL-tal 10), rekommenderas istället YaraMila Höst 9-12-20 Mn (tidigare YaraMila Höst 8-10.5-20 Mn). Förhållandet mellan fosfor och kalium är lämpligare för dessa jordar i denna produkt samt att grödan får 1 kg mangan/ha. Mangan kan behövas för att säkra övervintringen på sand-, mojordar samt jordar med högt pH. Manganet i kombisådd YaraMila Höst 8-10.5-20 Mn har visat sig ge god effekt på övervintring och skörd.

En bra etablerad höstvetegröda bör ha minst ett sidoskott redan på hösten. I samband med att sidoskotten utvecklas bildas också kronrötter, dvs väl förgrenade och ytliga rötter som säkerställer bra näringsupptag. Ett bestånd med denna typ av plantor har goda förutsättningar att ta upp näring på våren även om våren är nederbördsfattig. Dessutom är ett sådant bestånd inte i något större behov av tidigt kväve för att ge optimal skörd. För att denna typ av etablering skall ske behöver plantorna god tillgång på fosfor och det därför viktigt med fosforgödsling på hösten på jordar med P-AL-status  upp till mitten av klass III.

Nya YaraMilaHöst.PNG

Läs mer om YaraMila Höst 10-14-12

Höstraps

En lyckad höstrapsodling är helt beroende av en bra start på tillväxten. Finns möjligheten är därför kombisådd att föredra. Kombisådd ger en säker och snabb effekt av både kväve, fosfor och övrig växtnäring. YaraMila® Raps ger förutom N, P och K också tillräckligt men svavel, bor och magnesium för att trygga en god hösttillväxt.

Maximal tillåten kvävegiva till raps på hösten är 60 kg N/ha. Med stråsäd som förfrukt är det en lagom giva. Rapsen blir med denna giva tillräckligt stor för en god övervintring utan risk att förväxa och få tillväxtpunkten för högt över markytan. Med kväverika förfrukter som ärter och baljväxtrika vallar bör det räcka att tillföra ca 30-40 kg N/ha.

Med förhoppningar om bra skördeväder och lagom fukt till höstsådden.

Lyssna till podden

Ingemar Gruvaeus och Magnus Jeppsson diskuterar läget i fält, samt etablering av höstgrödor. 2020-07-14