Höstoljeväxter


Höstgödsling av höstoljeväxter

Länk till rapskalkylator

Atabell1.PNG

Kväve- och svavelgödsling 

Höstoljeväxter tar upp mycket kväve. En höstrapsgröda som avkastar 4 ton/ha har ett behov av 250 kg N/ha. Av detta tas mycket upp redan på hösten. Det är mycket viktigt att oljeväxterna hinner bilda kraftiga och välutvecklade plantor under hösttillväxten för att klara påfrestningarna under vintern. Därför bör man ge en kvävegiva redan på hösten. Efter stråsäd som förfrukt rekommenderas 60 kg N/ha. Efter kväverika förfrukter kan höstgivan minskas. Av stor betydelse för utvecklingen på hösten är också att svavel finns tillgängligt. Det gäller alltid att vara uppmärksam på hur oljeväxterna utvecklas under hösten. Skulle det visa sig att tillväxten har avstannat eller går långsamt, bör man överväga att komplettera med mer kväve. För snabb effekt rekommenderas Kalksalpeter. Totalt tillåts dock max 60 kg N på hösten.

Fosfor- och kaliumgödsling 

På hösten bör gödslingen vara inriktad på att uppnå en god etablering och övervintring. Om markkartan visar att PK-behov finns, d v s vid P-AL-klass IVa eller därunder, tillfredsställes detta bäst med en NPK-produkt. YaraMila Raps är en NPK-produkt som är speciellt anpassad efter oljeväxternas behov. Vid P-AL-klass hög III eller IVa läggs produkten på hösten i samband med sådd. Höstrapsens hela behov av P och K är då täckt. Om markens fosforstatus är lägre kan produkten läggas både på hösten och som första vårgiva, se tabell 5.

Tabell 3 Olevöxter.PNG

Oljeväxter bortför cirka 8 kg P/ton skörd

Tabell4 oljeväxter.PNG

Oljeväxter bortför ca 10 kg K/ton. Upptaget i stjälk och blad är cirka 30 kg K/ton skörd.

Atabell5.PNG

Bor

Även bor är viktigt, bland annat för övervintringen. Dessutom ökar bor motståndskraften mot jordburna patogener såsom exempelvis klumprotsjuka. Bor-innehållet i YaraMila Raps är tillräckligt för raps på normala jordar. Vid låga bortal rekommenderas dessutom sprutning med Bor Super. Vid låga bortal rekommenderas dessutom sprutning med Bor Super eller YaraVita Canola Bio. YaraVita Canola Bio är ett grödspecifikt bladgödselmedel innehållande bor, specifikt utarbetad för oljeväxter.

Gödsling på våren

På våren startar tillväxten tidigt och under en kort tid fram till blomningen sker en kraftig tillväxt. Under denna period tar rapsen upp stora mängder växtnäring. Då är det viktigt att näringsämnena finns i lättillgänglig form. Första kvävegivan till höstoljeväxter på våren är beroende av beståndets utseende efter vintern. Ett bestånd med kraftiga plantor, speciellt efter förfrukter som vall, träda och konservärter, har ett lägre kvävebehov än ett bestånd som består av små och svaga plantor.

Det totala kvävebehovet på våren beror på skördenivå, markens kväveleverans, förfrukt m m, se tabell 1. Bästa gödslingsstrategin är att ge halva den planerade kvävegivan innan tillväxten börjar, i Sydsverige i början till mitten av mars och i Mellansverige vid månadsskiftet mars/april, under förutsättning att eventuell snö försvunnit. Resten av kvävet tillförs cirka fyra veckor senare, då bestånd och kvävebehov bättre kan bedömas. Om grödan är frodigare än normalt på våren, kan kvävegivan reduceras något. Val av produkt framgår av tabell 5.

Förbered vårgödslingen redan på hösten

Klipp rapsen på hösten för stöd i bedömning av kvävebehovet till våren. Läs mer om Kvävevågen på www.svenskraps.se. Med biomassakartorna i Atfarm hittar du lämpliga ställen att klippa grönmassa till Kvävevågen. Du kan också läsa av rapsens medelupptag av kväve med hjälp av N-upptagskartan i AtfarmYara N-Sensor® kan också användas i raps. Använd den som verktyg för att styra kvävegivan, framförallt till andra givan på våren.

Räkna ut höstrapsens kvävebehov med rapskalkylatorn

Genom att hämta medelupptaget av kväve från en höstbild i Atfarms N-upptagskarta efter avslutad tillväxt får du god vägledning för rätt kvävegödsling till våren! Beräkningen är samma som i Svensk Raps ”Kvävevågen” men bygger här på kväveupptag till skillnad från Kg klippt grönmassa. 

Rekommenderad kvävegiva till våren ?

kg/ha
results empty

no results found

Steg 2. Hur ska jag klippa?

Hugo klipper höstraps

Så här klipper du för att använda Svensk Raps Kvävevåg.

Så här mycket är en 1 m2:

Radavstånd 60 cm = 2 rader X 83 cm
Radavstånd 50 cm = 2 rader X 100 cm
Radavstånd 40 cm = 2 rader X 125 cm
Radavstånd 37,5 cm = 3 rader X 89 cm
Radavstånd 12,5 cm = 8 rader X 100 cm

Se filmenLänk till Kvävevågen