Gödslingsråd för grönytor


Gödsling av etablerade gräsmattor

Vårgödsling - startgödsling
Ett lämpligt gödselmedel att starta med är 2-4 kg ProMagna 11-5-18 per 100 m2 i april-maj. Börja inte gödsla med höga kvävemängder tidigt på våren, eftersom det inte är tillräckligt varmt i jorden. Tidigt på våren är upptaget av kväve och andra näringsämnen litet. Det är först i maj månad eller när temperaturen i jorden är 8-12 grader som upptaget av näring ökar och gräset kommer igång att växa ordentligt.

Försommar- och sommargödsling

 1. Upprepade gödslingar 2-4 gånger med 1,5-2,0 kg YaraMila 21-4-7 per 100 m2. Alternativt kan upprepade gödslingar göras 2-4 gånger med 2-3 kg Kalksalpeter per 100 m2.
 2. I augusti–september kan du höstgödsla med 2-3 kg ProMagna 11-5-18 per 100 m2, speciellt om du har låga värden på fosfor (P) och kalium (K) i jorden.
 3. Tag gärna en jordanalys för att undersöka om det är brist eller överskott på något näringsämne i jorden. Vi rekommenderar Eurofins för jordanalyser.

Eftersommar och höstgödsling
Gödsling efter den 1 september rekommenderas inte på vanliga gräsmattor, eftersom detta kan leda till dålig avmognad på hösten, vilket leder till vinterskador på gräset. Man kan också få utlakning av näringsämnen vid stora nederbördsmängder på hösten, speciellt kväve.

Tips för nysådd, stöd- och kompletteringssådd av gräsmattor

Reparation av utvintringsskador eller omsådd
Om du ska anlägga en ny gräsmatta eller vintern varit svår och gräset dött fläckvis eller helt, ska stöd- eller nysådd göras. Före sådd bör gödsel tillföras och myllas ned i det översta jordlagret med en kratta eller liknande. Före sådd på våren är en lämplig giva 2 kg (för kompletteringssådd) till 5 kg för nysådd av ProMagna 11-5-18 per 100 m2 för nedmyllning i jorden före sådd. Före sådd på hösten rekommenderas 2-5 kg ProMagna 11-5-18 per 100 m2 för nedmyllning i jorden före sådd.

Kompletteringsgödsling efter uppkomst på våren, försommaren eller eftersommaren när gräset är 3-5 cm högt

 1. Upprepade gödslingar 2-4 gånger med 1,5-2,0 kg YaraMila 21-4-7 per 100 m2.
 2. Upprepade gödslingar 2-4 gånger med 2-3 kg Kalksalpeter per 100 m2.

Övergödslingen kan upprepas var 10-30:e dag. Hur ofta du ska övergödsla beror på temperaturen och nederbörden, som kan komma i form av bevattning eller regn. Efter stora regnmängder, över 25 mm, bör du tillföra ytterligare näring med fastgödsel. Övergödsla inte med stora mängder, speciellt kväve (N), efter den 15:e september (gäller södra Sverige).

Förberedelser för kompletteringssådd

 1. Tag bort det döda gräset.
 2. Luckra upp jorden så att du får en såbädd med ett djup av ca 2 cm.
 3. Gräsfröet måste komma i kontakt med jorden. Att så i det gamla döda gräset är inte bra och misslyckas oftast.
 4. Strö ut gödselmedlet så jämnt som möjligt på jorden och kratta ned det.
 5. Så ut fröet och mylla det grunt.
 6. Välta
 7. Vattna långsamt och försiktigt, så att jorden blir fuktig. Vattning kan ibland vara nödvändig före sådd. Se upp för avrinning - erosion!
 8. Du kan lägga på fiberduk för att få ökad värme, mindre avdunstning av vatten, minskad risk för vinderosion och snabbare groning. Se dock upp för svampinfektioner som kan ske vid långvarig kall och regnig väderlek.
 9. För att få fart på gräset ska du gödsla ytterligare en till två gånger med YaraMila 21-4-7 eller Kalksalpeter när gräset kommit upp. Gödsla strax före ett regn eller vattna ca 30 minuter.
 10. Håll jorden fuktig. Uttorkning kan leda till att det späda gräset dör, särskilt på sandiga jordar. Vattning eller regn 1-2 gånger per vecka med 10-15 mm är en fördel.
 11. Klipp gräset på 1-3 cm höjd i början. Klipp inte mer än 1-2 dagar i veckan. Nyetablering efter sådd måste få ta tid.
 12. Observera! För mycket gödsel (hög saltkoncentration) kan också bränna gräsets rötter, särskilt vid torrt och varmt väder.

Förberedelse för sådd av ny gräsmatta

 1. Plöj, gräv eller fräs jorden till ca 20 cm djup.
 2. Tag gärna en jordanalys för att undersöka om det är brist eller överskott på något näringsämne i jorden.
 3. Se till att det inte finns kvickrot, åkertistel, revsmörblomma eller andra fleråriga ogräs i marken före sådd.
 4. Kratta eller behandla jorden så att du får en jämn såyta på hela gräsmattan.
 5. Såbädden bör ha ett djup på ca 2 cm.
 6. Strö ut gödselmedel så jämnt som möjligt på jorden och harva eller kratta ned det.
 7. Så ut fröet och mylla det grunt 1 cm med en kratta.
 8. Välta
 9. Vattna långsamt och försiktigt, så att jorden blir fuktig. Vattning kan ibland vara nödvändig före sådd. Se upp för avrinning - erosion!
 10. Täckning med fiberduk för ökad värme, minskad avdunstning av vatten, minskar risk för vinderosion och ger en snabbare groning. Se dock upp för svampinfektioner som kan ske vid långvarig kall och regnig väderlek.
 11. För att få fart på gräset ska du gödsla ytterligare 2-4 gånger med YaraMila 21-4-7 eller Kalksalpeter när gräset kommit upp. Det är alltid bättre att gödsla med mindre mängder ofta, än stora mängder med stora intervaller.
 12. Håll jorden fuktig. Uttorkning kan leda till att det späda gräset dör, särskilt på sandiga jordar.
 13. Klipp gräset på 2-3 cm höjd i början. Klipp inte mer än en gång i veckan. Nyetablering efter sådd måste få ta tid. Använd inte gräsmattan för mycket den första tiden.
 14. Observera! För mycket gödsel (hög saltkoncentration) kan också bränna gräsets rötter, särskilt vid torrt och varmt väder. Vattning eller regn en gång per vecka är en fördel.