Kalcium till potatis - viktigt för kvaliteten

God tillgång till kalcium är viktigt för potatisens kvalitet. Lagringsdugligheten ökar och risken för rostfläckar minskar. Gödsling med kalcium kan kombineras med kompletteringsgödsling med kväve och fosfor om Unika Calcium används.

Kalcium (Ca) är ett makronäringsämne som är nödvändigt för alla växter. I växten bidrar kalcium till att göra cellväggarna starka och stabila. Cellväggar som innehåller mycket kalcium är mer motståndskraftiga mot svamp- och bakterieangrepp. 

Gödsling med kalcium i potatis ger ingen större påverkan på skördenivån. Däremot är dess inverkan på kvaliteten desto större. God tillgång till kalcium minskar risken för inre nekroser i knölarna, s.k. rostfläckar. Dessutom minskar risken för lagringsrötor tack vare att kalcium stärker cellväggarna. 

Kvalitet som lönar sig

En hög kvalitet har stor ekonomisk betydelse. Det ger bästa möjliga pris samt oftast en säkrare avsättning. 

Låt oss göra ett räkneexempel i potatis. Vi jämför 1:a klass matpotatis med en sämre klass 2. Skörden är 40 ton osorterad potatis i båda fallen: 

  • Klass 1 har för närvarande ett försäljningspris på 2,50 kr/kg och en total intäkt på 100 000 kr/ha. Om kvaliteten är sämre, klass 2, sjunker priset med ca 1,50 öre/kg. Detta innebär ett intäktsbortfall på hela 40 000 kr/ha. Om man hamnar i klass 3 sjunker intäkten ytterligare, om man ens lyckas avsätta potatisen.
  • Lagringsförluster kan också ge stora ekonomiska avbräck. För varje procentenhet i förlust, försvinner det motsvarande 1000 kr/ha vid klass 1 vid en skörd av 40 ton/ha. 

Gödsling med kalcium

Kalcium är ganska orörligt i marken, varför plantans rötter ständigt måste växa för att kunna ta upp tillräckligt med kalcium. En ogynnsam rotmiljö är alltså negativt för kalciumupptaget. Likaså kan en period med kraftig tillväxt innebära att upptaget blir för lågt och halten i knölarna därmed sjunker för mycket.

Potatisens kalciumupptag

Diagrammet visar att potatisen har störst behov av lättillupptagligt kalcium under knöltillväxten. Gödsling med kalcium utförs därför bäst i samband med kompletteringsgödsling av kväve och/eller kalium.

Vilka produkter är lämpliga?

En grundgödsling vid sättning med en ProMagna-produkt (NPK-mikro) ger potatisen en allsidig och balanserad tillförsel av näring för en god start. Oftast är det en fördel att dela kväve- och kaliumgivan eftersom dessa näringsämnen är lättrörliga i marken och potatisen har en lång växtperiod. 

Tabellen nedan visar lämpliga produkter för kompletteringsgödsling i potatis. Tre av de fyra produkterna innehåller en hög halt lättupptagligt kalcium. En gödsling med någon av dessa tillför lättlösligt kalcium under den viktiga knöltillväxten. 

Näringsinnehåll Kväve (N) Varav nitratkväve Kalium (K) Kalcium (Ca) Bor (B)
Kalksalpeter 15,5 14,4   18,8  
Nitrabor 15,4 14,1   18,3 0,3
Unika Calium 14,2 13,7 19,9 8,6  
Unika Plus 13,6 13,6 37,3    
Samtliga produkter innehåller lättupptagligt nitratkäve. Nitratkvävet gynnar också upptaget av kalcium, kalium och magnesium.  

Önskar man en samtidig komplettering av både kväve och kalium kan man välja en NK-produkt. Unika Calcium innehåller förutom N och K även kalcium. Unika Plus innehåller en betydligt högre kaliumhalt, men inget kalcium. 

Med hjälp av produkterna i tabellen ovan kan man skräddarsy N- och K-gödslingen till de flesta potatisodlingar och samtidigt få en hög giva kvalitetshöjande kalcium. 

Även grönsaker

Även många grönsaker behöver gödslas med kalcium under tillväxtperiod för att främja kvaliteten. Exempel på sådana är lök, morötter och kål. De nämnda produkterna är lämpliga för kompletteringsgödsling även i dessa odlingar.