Kaliums effekt på vallens avkastning

Kalium är det växtnäringsämne som gräsvallen tar upp i störst mängd. Kalium påverkar bland annat grödans växtnäringsupptag, fotosyntes, tillväxthastighet, vinterhärdighet och fodervärde.

Kalium ger starka strån, förbättrad torktolerans och köldtolerans och ökad avkastning. Kaliumgödsling är särskilt viktig till återväxten och till äldre vallar. Idag har kaliumbrist börjat bli ett allt vanligare problem, särskilt om odlingen sker längre från djurhållningen.

Om det inte finns tillräcklig mängd kalium tillgänglig för grödan, påverkas tillväxthastigheten och avkastningsförmågan. Dock kan överdriven kaliumgödsling påverka djurhälsan negativt och leda till ökad risk för beteskramp (hypomagnesemi).

Det finns också ett samband mellan kväve och kalium då vallen är beroende av tillgängligt kalium för att kunna ta upp kväve och omvandla det till proteiner.

Vallsystemet har stor påverkan på hur stort kaliumbehovet är. Skördesystem med ensilageskörd eller höskörd bortför stora mängder kalium som måste ersättas, om möjligt genom att återföra stallgödsel. Betessystem har helt annorlunda behov eftersom kalium återförs direkt på betet genom gödseln, och därför är kaliumbehovet lägre.

Kalium och vallens kvalitet

Kalium medverkar i flera av plantans processer, bland annat påverkar ämnet näringsupptag, fotosyntes, tillväxthastighet och fodervärde. Om tillräckliga mängder kalium inte finns tillgängliga kommer tillväxten och avkastningen hämmas. Skördesänkningar på över 1,5 ton ts per ha och år har uppmätts i svenska försök vid för låg kaliumgödsling.

Dock bör man vara försiktig med att gödsla med för mycket kalium. Det finns det ökad risk för beteskramp (hypomagnesemi) om vid överskott av kalium. Eftersom kalium lyxkonsumeras om tillgången är större än behovet är det viktigt att dela gödslingen mellan delskördarna. Annars riskerar man att första skörden får alltför hög kalihalt, medan följande delskördar kan lida brist på kalium.

Kalium, magnesium och kalcium konkurrerar med varandra om upptaget i grödorna. Det är därför viktigt att dessa näringsämnen är balanserad. 

Ett bra sätt att undersöka om kaliumnivån i vallen varit på rätt nivå är att titta på foderanalysen. Optimal kaliumhalt ligger mellan 20 och 25 mg K per kg ts. Under 20 mg har man förlorat i skörd och över 25 har tillgången på K varit för stor och risken för beteskramp ökar.

Vallskörd, hand med gräs

Vad behöver dina kor och din vall?

Med hjälp av resultaten från mineraldelen i din foderanalys beräknar Vallverktyget växtnäringsstatusen.  Vallverktyget är utvecklat för vallfoder till mjölkkor samt snabbväxande nöt och lamm. 

Beräkna här