Kaliums effekt på vallens avkastning

Kalium är det växtnäringsämne som gräsvallen tar upp i störst mängd. Kalium påverkar bland annat grödans växtnäringsupptag, fotosyntes, tillväxthastighet, vinterhärdighet och fodervärde.

Kalium ger starka strån, förbättrad torktolerans och köldtolerans och ökad avkastning. Kaliumgödsling är särskilt viktig till återväxten och till äldre vallar. Idag har kaliumbrist börjat bli ett allt vanligare problem, särskilt om odlingen sker längre från djurhållningen.

Om det inte finns tillräcklig mängd kalium tillgänglig för grödan, påverkas tillväxthastigheten och avkastningsförmågan. Dock kan överdriven kaliumgödsling påverka djurhälsan negativt och leda till ökad risk för beteskramp (hypomagnesemi).

Det finns också ett samband mellan kväve och kalium då vallen är beroende av tillgängligt kalium för att kunna ta upp kväve och omvandla det till proteiner.

Vallsystemet har stor påverkan på hur stort kaliumbehovet är. Skördesystem med ensilageskörd eller höskörd bortför stora mängder kalium som måste ersättas, om möjligt genom att återföra stallgödsel. Betessystem har helt annorlunda behov eftersom kalium återförs direkt på betet genom gödseln, och därför är kaliumbehovet lägre.