Miljö

Garantin omfattar samtliga mineralgödselprodukter i Yaras ordinarie lantbrukssortiment. Vår garanti för låga utsläpp av växthusgaser omfattar dock alla produkter som tillverkas av Yara och som säljs i Sverige, oavsett användningsområde.

Miljömässigt korrekt användning

Grödanpassade produkter, gödslingsrekommendationer och hjälpmedel såsom Yara N-Sensor och Yara N-Tester möjliggör en odling som är optimal inte bara ekonomiskt utan även miljömässigt.

Låga utsläpp av klimatgaser vid produktionen

Mineralgödselmedel som tillverkas av Yara och som säljs i Sverige ger ett deklarerat klimatavtryck på i genomsnitt 3,6 kg CO2-ekvivalenter per kg N vid produktionen. Produkterna uppfyller Svenskt Sigills regler för "Klimatcertifiering av mat". Läs mer om våra gödselmedel och vår klimatdeklaration.

Låg kadmiumhalt

Våra NPK-produkter YaraMila och Balans, innehåller i genomsnitt högst 12 mg kadmium per kg fosfor. Yara strävar efter att använda råvaror med så låg miljöpåverkan som möjligt men pga nya omvärldsförhållanden kan vissa tillverkningsomgångar ligga högre, dock aldrig i närheten av maxgränsen för försäljning i Sverige (100 mg per kg fosfor)

P- och PK-produkters kadmiumhalt ligger under 30 mg Cd/kg P. Halter framgår av intygen nedan. Alla N- och NK-produkter kan betraktas som kadmiumfria.

Intyg angående kadmiumhalt i Yara Superfosfat P20 och Yara PK 11-21.

Intyg för Yara PK 11-21Intyg för Yara P 20

Effektiv, ren tillverkning

Yara arbetar med ständiga miljöförbättringar och efter etablerade ledningssystem. Våra anläggningar inspekteras regelbundet för att säkra att kraven på hälsa, miljö och säkerhet uppfylls. Se också punkten om klimatgaser ovan.

Rutin för returemballage

Yara är medlem i SvepRetur som ansvarar för insamling av lantbruksplast och ser till att den går till material- eller energiåtervinning.