Ammoniak


Ammoniak (NH3) har varit Yaras kärnverksamhet i mer än hundra år. Ammoniak är en viktig molekyl i produktionen av derivat (kvävekemi). Idag produceras ammoniak huvudsakligen från kväve i atmosfären, vattenånga och naturgas. Yara är världens största aktör på ammoniakmarknaden, och företaget är känt för sin långa erfarenhet när det gäller produktion och hantering av produkten.

Hans Henrik Hanberg
Hans Henrik Hanberg
Sales Manager, Nordics – Reagents

Yaras tillförlitlighet som leverantör av ammoniak

Ammoniak – våra fabriker i Europa

Vår position som marknadsledande, med våra många produktionsanläggningar och lagringsenheter, gör att vi är det naturliga valet av leverantör. Vi kan anpassa oss efter mycket strikta krav som du kan ha avseende din användning av ammoniak.

Våra huvudanläggningar är:

Köping, Sverige

 • Certifierad enligt: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OSHAS 18001

Porsgrunn, Norge

 • Certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS

Brunsbüttel, Tyskland

 • En produktionsenhet: ammoniak
 • Fabriken är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001

När du väljer Yara som ammoniakleverantör gör du ett säkert val.

Yara är världens största aktör inom ammoniak. Ammoniak produceras av kväve i atmosfären, vattenånga och naturgas.

En pålitlig partner när det gäller säkerhet

Säkerhet är kärnan i vår verksamhet. Med hjälp av vår expertis, har vi utvecklat ett program för Product Stewardship (ansvarsfull produkthantering), vars syftet är att utveckla metoder för riskhantering och högsta möjliga säkerhet på alla nivåer, inbegripet samspelet med våra kunder. Ammoniak hanteras som en flytande gas som måste hållas vid en temperatur på -33°C i atmosfäriskt tryck. Vid transporter krävs särskilda trycktåliga tankar. Gällande lokal lagstiftning anger om transporter får ske med tankbil, godståg, pråmar eller till och med fartyg.

Som en del i Product Stewardship inspekterar Yara kundernas lossningsplatser och förvaringstankar för ammoniak. Genom dessa inspektioner och vår feedback, samarbetar vi med dig för att öka säkerheten gällande hanteringen av farligt gods.

Yaras ammoniak, det självklara valet när det gäller kvalitet

Våra ammoniakfabriker är certifierade enligt ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 och OHSAS 18001: 2007. För dig innebär detta en kvalitetsgaranti och kontinuerliga förbättringar. Eftersom Yaras ammoniak produceras från naturgas är den mycket ren. Vår djupgående kompetens inom leveranskedjan för ammoniak gör att vi kan garantera denna kvalitet. När ammoniaken har levererats till dig är det mycket viktigt att du följer säkerhetsinstruktionerna för hantering och användning.

Industriella användningsområden för ammoniak

Ammoniakens fysiokemiska egenskaper gör den mycket användbar i många typer av industrier. Det huvudsakliga användningsområdet för ammoniak är för produktion av kvävebaserade gödningsmedel, därav Yaras starka position inom detta område. Dock är ammoniak också ett basmaterial inom många andra typer av industrier vars slutprodukter vi använder dagligen.

Yara är en stark aktör på de industriella marknader där ammoniak används, och vi anpassar oss vid behov efter kundens särskilda krav. Yara erbjuder sina kunder:

 • Vattenfri ammoniak
 • 20,5–32% ammoniaklösning

På begäran skickar vi gärna specifikationer för dessa produkter.

Ammoniak används idag i tillverkningsindustrin bland annat till:

 • Akrylnitril – används i produktion av polymerer för tillverkning av plastmaterial (ABS), huvudsakligen inom bil- och textilindustrin
 • Adiponitril – i Nylon-66, för konstgjorda fibrer, nylontråd och plastdelar till bilar (airbags, däck)
 • Aminer – ett av de vanligaste användningsområdena för ammoniak, exempelvis inom kosmetika och läkemedelsindustrin samt vid tillverkning av tvättmedel
 • Aminosyror – näringstillskott för djur
 • Kaprolaktam – används i tillverkningen av plast (inklusive nylon) och i tillverkning av polyuretan, harts och målarfärg
 • Metylmetakrylat – används i elektronik, anläggningsarbeten och byggmaterial, biltillverkning

Ammoniak används vid rökgasrening för reduktion av kväveoxider.

Ammoniaklösning används ofta vid reduktion av NOx (kväveoxider). Yara är ledande inom NOx-kontroll via selektiv, ej katalytisk reduktion, och Yara har installerat mer än 200 system på kunders anläggningar världen över. Det är en beprövad och kostnadseffektiv teknik. Om du vill ha mer information om ammoniak och NOx-kontroll kan du besöka vår särskilda webbplats för NOx-reduktion.