Tips för bra vallåterväxt!

I en del vallar har redan första skörden tagits medan många står i begrepp att skörda i dagarna. Torkan i april och kylan i första halvan av maj höll emot vallens utveckling men efter lite regn och värme har den fått bra fart och vi kan säkert hoppas på en hygglig förstaskörd. Grovfoderbehovet är ofta stort efter förra året och vi har mycket att ta igen. I och med att vi fått en del regn bör återväxten kunna komma igång bra. Förutom vatten krävs naturligtvis också växtnäring för snabb återväxt och det är därför viktigt att gödsla vallen direkt efter skörd för att öka chansen att få bra kväveeffekt.

Maj 2019

3 ton ts grovfoder/ha med 160 g råprotein/kg ts innehåller 77 kg kväve/ha och 4 ton innehåller 102 kg N/ha. Normalt kan man inte räkna med att det finns kväve kvar i marken efter första skörden och mineralisering och nya rötter kan ta ut varandra. Vi behöver därför gödsla en gräsvall eller vall med låg klöverhalt i samma storleksordning som bortförseln av kväve.  

En högavkastande gräsvall med rajgräs eller rörsvingel i blandningen som kan ge 4 ton ts/ha om ca 5 veckor behöver gödslas med ca 100 kg N/ha. Sämre klöverfattig vall eller vall med enbart timotej och ängssvingel som gräs kan klara sig med 80-90 kg N/ha.

Håll koll på klöverhalten i första skörd

Med större klöverandelar i vallen sjunker naturligtvis behovet av kvävegödsling. Med 20% klöver i vallen sjunker gödslingsbehovet med ca 20 kg N per skörd. Observera att det gäller aktuell klöverhalt i vallen och inte hur mycket klöver det var i fröblandningen.

Det finns många skäl till varför det i praktiken blir mer eller mindre klöver i vallen men lyckas inte etableringen av klövern tillräckligt är det ingen lösning att minska kvävegödslingen för att öka andelen igen. Det resulterar bara i kraftigt minskad skörd och låg proteinhalt.

Kolla därför hur mycket klöver du ser ut att ha i grönmassan i första skörden. Lite eller ingen klöver i denna kommer naturligtvis att resultera i lite klöver även i återväxten.

Hur mycket tappar jag på att snåla?

I försök på Rådde i Västergötland mellan 2007-2010 tappade man ca 400-700 kg ts/ha i 2:a skörden om man sänkte kvävegivan från 90 till 60 kg/ha i gräsvall och med ca 250-450 kg ts/ha i klöver/gräsvall för samma givor. Man tappade också ca 20 g råprotein per kg ts i gräsvallen och ca 10 g i klöver/gräs-vallen.

Gödselmedel

Om vallen redan fått 20 kg svavel/ha eller mer med mineralgödsel till första skörden kan man med fördel använda Kalksalpeter som ju alltid är snabbast och mest N-effektiv. Om inte svavlet är lagt rekommenderar vi Axan (27% N och 4% S). Har vallen inte fått tillräckligt med kalium i form av flytgödsel är en NPK-gödsel i form av YaraMila 21-3-10  eller en NK-gödsel, YaraMila 22-0-12, bästa alternativen även i återväxten.