Åkerböna i fält

Ärt- och bönväxter behöver inte kvävegödslas eftersom kvävefixerande bakterier finns på rötterna. Däremot tar ärter och bönor upp relativt mycket kalium jämfört med spannmål.

Gödslingsråd för ärter och åkerbönor