Artiklar
mars 15, 2018

Växtanalys och bladgödsling

Markanalysen är en viktig grund att stå på för växtodlingsplaneringen men ger inte information om alla näringsämnen som är viktiga för växten. Exempelvis är markanalysen av svavel och flera mikronäringsämnen som mangan, zink och molybden osäkra.


Man i fält med slagen vall
Man i fält med slagen vall

Det är inte heller enbart mängden av olika ämnen i marken
som avgör hur tillgängliga de är för växten:

  • Framförallt har pH-värdet stor betydelse för lösligheten av exempelvis fosfor, mangan och zink, se diagrammet på sidan 11.
  • Markstrukturen kan spela stor roll för rötternas penetration.
  • Balansen mellan olika näringsämnen kan påverka hur näringen tas upp, till exempel K/Mg-kvoten, kalcium i förhållande till kalium och magnesium, fosfortillgången för kopparupptaget och så vidare.

För en optimal tillväxt är det alltså många parametrar att ta hänsyn till. Då kan en analys av växtens innehåll ge en vägledning kring hur upptaget fungerar.

Inom frukt- och bärodling är bladanalys närmast standard och användningen ökar också inom potatis- och spannmålsodling.

Växtanalys kan även vara ett värdefullt instrument för att ”felsöka” fält där grödan inte fungerar tillfredsställande. Växtanalysen klarar hela bredden av makro- och mikronäringsämnen.

Megalab-analyser

Från 2015 finns det möjlighet att beställa växtanalys via www.yara.se. Analysen görs vid Yaras laboratorium i Pocklington, England. Under 2015-2016 har vi sett många exempel från dessa analyser på bland annat svavel- och kaliumbrister på lätta jordar samt fosforbrister där man räknat med att grödan ska ha gödslats tillräckligt men tillväxten ändå inte varit den förväntade.

Bladgödsling

Bladgödsling är i vissa fall en effektivare gödslingsform än markgödsling. Detta gäller till exempel för mangan, zink och järn, som kan fastläggas hårt i marken och som behövs i så små mängder att de är möjliga att tillföra via bladen utan skador på grödan.

Det kan finnas anledning att bladgödsla även med makronäring, som kväve och svavel, men då endast som en akut åtgärd för att tillfälligtvis lösa en brist i plantan innan man kan få större mängder tillgängliga via markgödsling.

I potatis, som har svårt att försörja sig med fosfor i tidiga stadier, är bladgödsling ofta lönsam för att stötta knölsättningen.

Att försörja grödan via bladgödsling är extra viktigt när skördenivåerna ökar och när tillväxten är snabb, till exempel i stråskjutningsfasen i stråsäd, eller i grödor som lider av stress efter torkperioder eller kallt väder.

Bladgödselmedel

YaraVita-sortimentet innehåller produkter speciellt utvecklade för bladgödsling.

Det finns ett antal grödanpassade produkter som tagits fram för att ge de näringsämnen som oftast är begränsande i en specifik gröda. Till stråsäd finns Gramitrel och Mancozin. Brassitrel Pro är framtaget till oljeväxter och Solatrel till potatis.

Som komplement till dessa finns också YaraVita-produkter som innehåller enskilda näringsämnen, till exempel Mantrac Pro, Coptrac och Thiotrac.