Gödslingsråd för ärter och åkerbönor

Ärt- och bönväxter behöver inte kvävegödslas eftersom kvävefixerande bakterier finns på rötterna.

Fosfor och Kalium

Jämfört med spannmål tar ärter och bönor upp relativt mycket kalium. Ärter bortför cirka 10 kg kalium och cirka 4 kg fosfor och bönor cirka 14 kg kalium och 6 kg fosfor per ton skörd. I tabell 1 och 2 finns rekommendationer för fosfor och kaliumgödsling till ärter och bönor.

Fosfor och kalium tillförs som P- eller PK-gödselmedel beroende på behovet.

Svavel

Bortförseln av kväve och svavel i ärter och åkerbönor är idag i nivå med vad en hög veteskörd för bort. Samtidigt rekommenderas i allmänhet inte svavelgödsling, vilket kan ifrågasättas.

Det har tyvärr inte gjorts några försök som visar att det finns ett behov av svavelgödsling i ärter och bönor. På lättare jordar där rotdjupet är litet och risken för svavelbrist är extra stor kan man tillföra svavel genom exempelvis Polysulphate eller genom sprutning med YaraVita Thiotrac.

pH

Ärter och bönor trivs på kalkhaltiga jordar.Vid pH under 6 minskar de sin kvävefixering. Samtidigt är de mycket känsliga för dålig jordstruktur. Därför är det vid ett pH-värde under 6 befogat att kalka. pH-värdet bör ligga mellan 6 och 7.

Övriga näringsämnen

Brist på molybden, mangan och magnesium kan förekomma i ärter och bönor. Vid brist kan dessa näringsämnen tillföras genom bladgödsling. Läs mer om bladgödsling och rekommendationer.