Gödslingsråd för friland

En balanserad näringstillförsel och en jämn vattentillgång är avgörande för skördeutbyte och kvalitet. Det minskar också risken för näringsförluster till miljön.

Gödsling vid sådd

En för stor engångsgiva av gödselmedel vid sådd och plantering kan leda till för höga saltkoncentrationer och ökad risk för utlakning. Höga saltkoncentrationer leder också till höga ledningstal (LT), vilket påverkar groning och rotbildning negativt. Normalt rekommenderas en tredjedel till halva kvävebehovet som YaraMila ProMagna 8-5-19 eller YaraMila ProMagna 11-5-18. Det kan ibland vara en fördel att använda YaraMila ProMagna 8-5-19 i stället för ProMagna® 11-5-18 och i stället öka mängden kväve längre fram på säsongen. På lätta jordar kan det vara en fördel att dela på grundgödslingen.

YaraMila ProMagna är anpassad till odling av grönsaker och potatis och innehåller förutom N, P och K även vattenlöslig magnesium samt svavel, bor, mangan och koppar. YaraMila ProMagna 11-5-18 innehåller även järn, molybden och zink. Båda produkterna har låg klorhalt, vilket är viktigt eftersom de flesta grönsaker är klorkänsliga.

Radmyllning i samband med sådd

Vid sådd och plantering använder man ofta en fosforrik startgödsel. 100-200 kg/ha YaraMila ProMagna myllas 5 cm under och 5 cm vid sidan av fröet i samband med sådd. På tyngre jordar kan halva eller upp till 2/3 av gödselgivan ges i samband med sådd som placerad gödsel.

Radgödsling under tillväxten

Särskilt i början, när plantorna inte har växt ihop eller om man har stora radavstånd, kan det vara en fördel att radgödsla grönsaker. Man kan då minska gödselgivan med 1/3.

Senare under säsongen eller när plantornas blad har vuxit ihop är det oftast ingen idé att radgödsla eftersom rötterna då täcker hela jordytan.

Kompletteringsgödsling

Hos de flesta grönsaker tas den mesta näringen upp när halva kulturtiden har förflutit, alltså då den stora vikt- och volymtillväxten sker. Det gäller då att växterna har tillgång till alla näringsämnen. Delade givor av kväve och kalium ger därför en jämnare näringstillförsel och ett ökat näringsutnyttjande. Som kompletteringsgödsling till grönsaker kan Kalksalpeter, Nitrabor, Unika Calcium eller Unika Plus användas beroende av analysvärdena. Användning av Axan och Sulfan, som inte innehåller vattenlösligt kalcium och dessutom mycket ammonium som konkurrerar med kalciumupptaget, leder till att grönsaker får generellt lägre kalciuminnehåll, lös växt, sämre hållbarhet, sämre lagringsduglighet och kantbränna på främst bladgrönsaker. På jordar med högt pH kan dock Axan eller Sulfan rekommenderas.

Kväve

Kompletteringsgödsling bör ske med 30-50 kg kväve per gång med efterföljande vattning. I växande gröda är snabbverkande nitratkväve att föredra. Kalksalpeter och Nitrabor innehåller förutom nitrat även en hög halt lättupptagligt kalcium.

Kväve och Kalium

Önskas samtidig gödsling med både kväve och kalium kan Unika Calcium eller Unika Plus användas. Båda innehåller snabbverkande nitratkväve och kalium. Unika Calcium innehåller dessutom en hög halt kalcium.

Kalcium

Kalcium är viktigt för fasthet, hållbarhet och lagringsduglighet hos alla grönsaker. Kalcium kan tillföras som Kalksalpeter, Nitrabor och Unika Calcium. Kalcium kan också tillföras med näringsbevattning eller bladgödsling. 6-10 kg Calcinit (N: 15,5 %, Ca: 19 %) löses då i 400 liter vatten.

Bladgödsling med mikronäring

Vid odling av grönsaker på jordar med höga pH-värden måste framförallt mikronäringsämnena ofta tillföras genom bladgödsling, eftersom de fastläggs vid pH-värden över 6,5 (med undantag av molybden). Många grönsaker behöver god tillgång till bor, särskilt rotgrönsaker och kålväxter, eftersom dessa gödslas med höga kvävegivor. Kålväxter är mycket känsliga för molybdenbrist. Sortiment för bladgödsling.

Jord- och bladanalys

Det är av största vikt att man inför varje ny säsong eller varje ny gröda tar en AL-analys under sen höst eller tidig vår. Denna bör sedan följas upp med en eller flera Spurway-analyser i kombination med bladanalyser under sommaren. Bladanalyser görs lämpligast som TS-analyser. Analyser är det enda sättet att få reda på hur mycket man ska gödsla och vad som saknas eller finns i överskott under kulturtiden.

Vid gödsling med P, K och Mg gäller principen att tillförseln ska motsvara bortförseln med skörden vid AL-klass III. Rekommendationerna i tabell 1 avser P- och K-AL-klass III. För omräkning till andra klasser gäller följande: Många grödor utnyttjar och ger en skördeökning vid tillförsel av färsk fosfor, även om P-AL-talet ligger i klass IV och V. För fosfor bör man därför sträva efter en svag P-AL-klass IV. Som en tumregel kan man räkna med att 5 kg fosfor bortförs med 10 ton skörd.

Gödslingsförslag till frilandsgrönsaker

Normvärden för N, P och K under kulturtiden. Rekommendationerna gäller för jordar i P-AL klass III. Utgå alltid från en AL-analys och jordtyp för att beräkna gödslingen. Klicka på tabellen för helskärm.

Tabell frilandsodlade grönskaer

Fotnoter till tabell:

a) Välj YaraLiva Kalksalpeter om endast N och Ca behövs. Önskas N, K och Ca används Unika Calcium. Önskas även bor byts YaraLiva Kalksalpeter ut mot YaraLiva Nitrabor. Det går även att kombinera Kalksalpeter och Unika Plus. Kontrollera med din Spurway-analys.

b) Extra bor bör tillföras via bladgödsling med YaraVita Bortrac när 4:e till 9:e örtbladet utvecklats (upprepas vid behov). Bor tillförs också med YaraLiva Nitrabor.

c) Extra molybden kan behöva tillföras via bladgödsling som 0,25 l YaraVita Molytrac när 4:e till 9:e örtbladet är utvecklat. Även YaraVita Brassitrel Pro innehåller Mo.

d) Morot: Bladgödsla tidigt med Molytrac. Bladgödsla även vid behov med Mn och Cu som Mantrac Pro och Coptrac.

e) Krus- och bladpersilja samt gräslök gödslas med 300-500 kg Kalksalpeter eller Nitrabor efter varje skärning.

f) Gurka och bönor är borkänsliga.

g) Kalcium har en positiv effekt på fasthet (ts) och mot sprickbildning, minskar ”cavity spot” samt minskar upptagningen av kadmium. Bortförsel av näring hos morötter per 10 ton skörd: N 15 kg, P 4 kg och K 30 kg.

h) Bortrac, Zintrac, Mantrac Pro och Coptrac bör tillföras när 6:e bladet är utvecklat. Upprepas vid behov. Svavel är viktigt i lökodling och kan tillföras med ProMagna, Axan eller Sulfan.

i) Brist på Ca, Mg, Mn kan uppstå. Bladgödsling med Calcinit, Magtrac, Mantrac Pro och Caltrac.

j) Zink bör tillföras som Zintrac när plantan är 10-15 cm hög.

k) Extra tillförsel av svavel kan ge skördeökningar, använd Sulfan.

l) Bladgödsling med 3-5 l/ha Caltrac, (Ca, B, Zn) i 4-9 bladstadiet, upprepas till en månad före skörd.

m) Bladgödsling med 4 l/ha Magtrac och 1 l/ha Mantrac Pro när 4-9 örtblad utvecklats.

n) Ärtor och bönor behöver ofta bladgödslas med Mg, Mn och Mo.