Gödslingsråd julgranar och pyntegrönt

Gödsling är en av de viktigaste åtgärderna som krävs för att få fram julgranar och pyntegrönt av god kvalitet med rätt färg och form. Näringsämnena har olika funktioner och näringsbrist kan orsaka minskad tillväxt och att bristsymptom kan uppstå samt sämre motståndskraft mot sjukdomar och svåra klimatförhållanden. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera näringsbalanser och pH i jorden eftersom det har stor betydelse för tillgängligheten på näring och växternas näringsupptag.

För att anpassa gödslingen till de förutsättningar som råder på varje specifik odlingsgplats rekommenderas provtagning av både jorden och barren. Analyserna ger möjlighet att uppskatta jordens egenskaper och dess förmåga att leverera näring och ger även en bra bild av trädens aktuella näringsstatus. Analyserna kan sedan jämföras med de rekommendationer som finns för näringsinnehåll i jord och barr. Hänsyn ska också tas till gransort, plantantal per hektar samt trädens ålder eftersom näringsupptaget varierar beroende på dessa faktorer. Dessutom ska lokala klimatförhållanden vägas in för att bestämma lämpligt gödslingsprogram

Viktiga näringsämnen och deras funktion

Makronäringsämnen
Gemensamt för alla makronäringsämnen är att de behövs i relativt stor mängd eftersom de fram för allt fungerar som byggstenar och är viktiga för tillväxthastighet och kvalitet.

Kväve
Kväve är det växtnäringsämne som växterna generellt behöver i störst mängd för det ingår i många olika beståndsdelar med viktiga funktioner i växterna. Till exempel ingår kväve i klorofyllmolekylerna som är mycket viktig för fotosyntesen. Kvävebrist hos julgranar orsakar sämre tillväxt och gör att barren får en ljusare färg. Kvävebrist förekommer på lättare jordar som sand.

Fosfor
Fosfor är viktigt för växtens förmåga att transportera och lagra den energi som utvinns i fotosyntesen. Brist på fosfor kan göra att barren får en blåaktig eller violett nyans. Fosforbrist kan uppstå i marker som är känsliga för ytavrinning för generellt binds fosfatjoner hårt till markmineralerna. I förhållande till behovet av kväve är fosforbehovet ca 10%.

Kalium
Kalium är mycket lättrörligt i växterna och fungerar som en transportör av andra ämnen i växten. Kalium har stor betydelse för trädens förmåga att reglera vatteninnehållet och kaliumbrist gör träden mer känsliga för torkstress och vinterskador. I förhållande till behovet av kväve är kaliumbehovet ca 50%. Man ska vara uppmärksam på balansen mellan kalium och magnesium i jorden eftersom de tas upp på samma ställe i rötterna.För mycket av det ena ämnet kan konkurrera ut upptaget av det andra. K/Mg-kvoten bör ligga mellan 1 och 2,5 för att inte magnesiumbrist ska uppstå.

Magnesium
Magnesium är också ett lättrörligt ämne i växten och utgör en central beståndsdel i klorofyllet som är viktig för fotosyntesen. Det är liksom kalium viktigt för reglering av vatteninnehåll och även jonbalansen. Magnesiumbrist syns på att barren blir ljusa i färgen.

Svavel
Svavel är mycket viktigt för fotosyntesen och ingår även i aminosyror, vitaminer, enzymer och hormoner. Svavelbrist hämmar tillväxten och ger liksom kvävebrist barr med en ljusare grön färg med början på de yngre barren. Rekommenderad svavelnivå i barren är 9% i förhållande till kväve.

Kalcium
Kalcium är en viktig beståndsdel för cellväggarnas struktur och gör dem starka vilket ökar cellernas motståndskraft mot svampinfektioner och förbättrar trädets lagringsegenskaper. Kalcium är svårrörligt i växten därför syns symptom på kalciumbrist först på yngre barr. Brist kan uppstå under torra förhållanden. Upptaget av kalcium sker passivt med transpirationsströmmen. Det råder sällan brist i marken men förhållandet med andra positiva joner kan försvåra upptaget. Upptaget av kalcium är beroende av att det finns tillräckligt med bor.

Mikronäringsämnen
Mikronäringsämnen behövs i små mängder men de har bland annat mycket viktiga funktioner som aktivatorer för flera olika enzymreaktioner i energi- och cellomvandlingen. De behövs för optimal tillväxt och brist på ett eller flera kan leda till störningar i växtens utveckling. De ämnen som ingår här är: bor, järn, mangan, zink, koppar och molybden.

Etablering av julgransodling

Jordanalys
Innan plantering rekommenderas att man med hjälp av jordanalyser tar reda på markens näringsstatus. Analyserna ger viktiga uppgifter om markens egenskaper och näringsförråd och rekommenderade nivåer för olika näringsämnen. pH-värdet har stor betydelse för tillgängligheten av olika växtnäringsämnen i marken och ett pH-värde mellan 4,5 och 6,5 rekommenderas för julgransodling. Vid ett pH under 5 och över 7 minskar tillgängligheten för de flesta näringsämnena. Det kan vara lämpligt att överväga kalkning av jorden innan plantering.

Fosfor för rotutveckling
För att stimulera rotutveckling och skapa förutsättningar för god tillväxt rekommenderar vi fosforbehandling av plantan innan plantering. Doppa hela plantan i en 0,5 procentig lösning av YaraVita Solatrel i ca 15 minuter. Plantorna bör inte torka före plantering. Alternativt kan man bladspruta 1 vecka efter plantering med 3 l/ha YaraVita Solatrel i 300 liter vatten/ha. Behandlingen kan upprepas efter 10-14 dagar.

Gödslingsråd för julgranar

Fastgödsling
Utöver jordanalys rekommenderar vi att även analysera barren på etablerade plantor för att avgöra den aktuella näringsstatusen och utifrån det uppskatta plantornas behov av växtnäring.

Tidpunkt för gödsling
Näringsbehovet är som störst från tidpunkten för knoppsprickning och under skottillväxt fram till avmognad. Därför bör ca 2/3 av gödseln tillföras före knoppsprickning. Då är också rötternas näringsupptag redan aktivt. Den återstående 1/3 av gödseln bör tillföras under skottillväxten. För träd som ska huggas på hösten och som inte har tillräckligt fin färg kan man ge en extra giva i augusti/september.

Det sägs att brännskador kan uppstå och att barren blir bruna av klor i gödselmedel men det finns vissa studier som inte styrker detta. Tills frågan är utredd rekommenderar vi klorfria gödselmedel och att spridning sker vid torr väderlek för att undvika att gödselkornen fastnar på barren vilket kan orsaka skador.

Gödslingsprogram
Näringsbehovet hos kungsgran (Abies nordmanniana) ökar med plantåldern men balansen mellan olika näringsämnen bör vara den samma. Vi rekommenderar YaraMila ProMagna som är ett klorfattigt gödselmedel med N, P, K och Mg som dessutom tillför alla mikronäringsämnen som julgranar behöver. Därutöver kan man komplettera med YaraLiva Kalksalpeter som tillför kväve i form av nitrat samt kalcium.

Det är lämpligt att dela upp höga givor för att minska risken för utlakning, framförallt i nederbördsrika områden och på lätta jordar där också bor riskerar att tvättas ut. Här rekommenderar vi att komplettera med Nitrabor som motsvarar Kalksalpeter men som också tillför bor. Viktigt är också att begränsa undervegetation och ogräs som konkurrerar om växtnäringen.

Kommentar till gödslingsprogram: Gödslingsprogrammet är anpassat för kungsgran, Abies nordmanniana, på siltjordar och lerjordar. På lättare jordar som sandjord rekommenderas det att öka givan med 40-50%. Den större gödselgivan är tänkt till slutet av respektive tidsperiod.

När det gäller gödsling av rödgran/vanlig gran, Picea abies, bör givan minskas med 30-50% eftersom den reagerar med för snabb tillväxt vid höga givor av kväve.

Bladgödsling
För att säkerställa en god kvalitet på julgranar kan man komplettera fastgödsling med bladgödsling som verkar direkt och ger en snabb effekt. Genom att spruta växtnäring direkt på barren minskar risken för fastläggning i jorden. Jordtemperatur eller fuktighet påverkar inte heller på samma sätt som vid markgödsling. Bladgödsling är effektivt på att rätta till obalanser i näringsstatus. Bladgödsling kan utföras under hela växtsäsongen, från maj till mitten av september. I slutet av växtsäsongen slutar barren att ta upp näringsämnen och då är det ingen idé att bladgödsla.