Vårgödsling


Tidig giva

Den riktigt tidiga givan (bestockningsgivan) ger sällan någon skördeökning. Risken finns i stället att kvävet försvinner innan grödan kan ta upp det. Dock finns vissa undantag, tillfällen, platser och år, när en bestockningsgiva ger positiv effekt:

  • Vid dåliga bestånd kan man öka bestockningen och förbättra möjligheterna till en god skörd.
  • Vid torka i perioden före stråskjutningen hinner inte senare utlagt kväve bli tillgängligt när grödan behöver det. I områden med ofta förekommande försommartorka kan det därför vara befogat med en tidig gödsling.

Första kvävegivan kan man alltså oftast med fördel vänta med tills tillväxten kommit igång, ett par veckor före stråskjutningen.

Vårgödsling

Upptag av N P och KI figur 1 här ovan finns upptagskurvor för N, P och K i höstsäd. Kurvorna liknar varandra, med en viss förskjutning i tiden. Tillsammans med försöksresultaten stärks teorin att det fungerar bra att tillföra fosfor och kalium som NPK inte bara i första utan även i andra givan. Även av praktiska skäl är ofta alternativet med NPK till både första och andra gödslingen på våren att föredra. Samma YaraMila-produkt kan då oftast användas till både höst- och vårsäd. Detta innebär färre produkter att lagerhålla och enklare hantering hemma på gården. En anpassad YaraMila-produkt samt Kalksalpeter eller Axan är det enda som behövs.

Axan eller Kalksalpeter vid höga fosforvärden

Finns det inget behov av fosfor och kalium på grund av höga markvärden rekommenderas i första hand Axan till huvudgivan. Vid torra förhållanden eller på lerjordar med ammoniumfixering är Kalksalpeter ett bra alternativ. Tänk då på att grödans svavelbehov måste tillfredsställas med annan produkt.

Sulfan i kombination med Kalksalpeter

Om större delen av kvävebehovet ska ges som Kalksalpeter läggs Sulfan som första giva. Då tillfredsställs höstsädens svavelbehov.

PK vid låga fosforvärden

Vid P-AL-tal under 5 rekommenderas P eller PK på hösten och Axan på våren till höstsäd. Observera dock att P- och PK-produkterna inte omfattas av Yaras kadmiumgaranti.