800 kg högre skörd med höstgödsling!

Yara Sverige har i omfattande försök 2016-2017 provat ett nytt koncept för höstgödsling av stråsäd. Resultatet av försöken är en helt ny produkt, YaraMila Höst 8-10.5-20 Mn.

Juli 29018

Produkten är i första hand avsedd för höstsäd på lite lättare jordar där kaliumbehovet är relativt stort och manganbrister vanliga.

10 försök i höstkorn har genomförts. Trots att försöken legat på jordar med blandad fosfor och kaliumstatus gav framförallt fosfortillförsel stort utslag på skörden, men även kalium och några kg kväve på hösten visade en positiv effekt. NPK i form av YaraMila Höst 8-10.5-20 gav i medeltal ca 800 kg högre skörd än utan höstgödsling! Försöken har mangansprutats enligt lantbrukarens praxis. Försöken i höstvete under 2017 gav lika goda resultat.

Med YaraMila Höst gynnas höstsädens bestockning genom bättre utveckling på höst och tidig vår. Därför utnyttjas grödans skördepotential bättre även när vädret inte är optimalt.

Här kan du läsa mer om du är nyfiken på försöksresultaten