Maltkorn v 25, 2017

Kompletteringsdags även vid sen sådd i Mellansverige

Det här är den sista kväveprognosen i maltkorn för året. Även för de delar av norra Götaland och Svealand där sådden skedde i början av maj börjar det nu definitivt bli dags att ta ställning till totalt kvävebehov. Grödorna är i DC 32-37 och ska vi ha full skördeeffekt ska kvävet ut nu för att inte sidoskotten ska reduceras.

Grödorna är i allmänhet mycket fina trots ganska sen sådd och skördeutsikten är god.

Som vi skrev redan förra vecka är kväveleveransen från marken väldigt varierande även i maltkornet. Tre platser levererar ganska mycket kväve: Kristianstad, Billeberga och Vreta Kloster. I Grästorpsförsöket levererar marken extremt lite kväve medan Klagstorp, Västerås och Örsundsbro ser ut att ligga mitt emellan. Skillnaden mellan högst och lägst i kvävebehov är därför sannolikt mer än 60 kg N /ha.

Maltkornsförsöken vecka 25

Diagram Billberga

Vid mätning i Billeberga den 17:e juni är grödan i DC 49. Fortsatt mycket bra gröda. Då det skiljer ca 17 kg N i upptag ovan mark mellan leden 70 N och 100 N bör 100 kg N sannolikt vara förbrukat. Bedömningen kvarstår att ca 125 kg N totalt bör räcka till ca 8 -9 ton skörd.

Diagram Kristinastad

I Kristianstad är det snart axgång och fortsatt god tillväxt och stort kväveupptag. Ännu ingen större merupptagning av kväve över 100 kg N nivån. Trots det goda skördeläget ser ca 100 kg N ut att räcka.

Diagram Klagstorp

16:e juni är grödan i DC 37. Kväveupptaget och utvecklingen ser ut att ha gått lite trögt sista dagarna. Platsen har en måttlig kväveleverans och gödslingsbehovet är sannolikt ca 120-130 kg N för 8-8,5 ton skörd. De högst gödslade leden börjar dra ifrån.

Diagram Grästorp

Vid mätningen i Grästorp den 16 juni är det fortsatt mycket låg kväveleverans från marken. Grödan ser ut att ha svårt att få tag på kväve ordentligt trots en hel del regn senaste tiden. De högre gödslade leden drar ifrån och de lägre gödslade är ganska bleka. Gott bestånd i grunden och låg markleverans gör att bedömningen om att det kommer att behövas totalt runt 160 kg N för 8 ton på denna plats kvarstår. Grödan är nu i DC 43.

Diagram Östergötland

Sådd 4 maj och grödan är i DC 37, flaggbladsstadium. Markleveransen är nu hög. Man börjar, trots en mycket kraftig ogödslad ruta, se skillnader mellan de gödslade leden. Bedömningen är fortsatt att det går åt ca 110-120 kg N för 8 ton skörd här.

Diagram Västerås

Sådd 10:e maj. Den 19 juni är grödan i DC 32, tvånodsstadium och utvecklingen de sista dagarna har gått mycket fort. Bra utveckling och fin gröda med stort kväveupptag. Det börjar bli skillnad mellan gödslingsnivåerna och det är dags att tilläggsgödsla. Markleveransen är bra för att vara på Brunnby men, jämfört med andra, måttlig. Här bedömer vi att ca 120 kg N/ha bör vara lagom till ca 7 ton i försöket.

Diagram Örsundsbro

Sådd 5:e maj. 19 juni är grödan i DC 32, tvånodsstadium. Även här är grödans utveckling mycket bra. Och både bestånd, markens kväveleverans och kvävebehov ser ut att vara det samma som på Brunnby. Totalgiva på ca 120 kg N ser rimligt ut.