Snart dags för kompletteringsgiva längst i syd

Nu har värmen kommit och med marktemperaturer på 10-15 grader och runt 20 grader i luften går utvecklingen i höstsäden snabbt.

Mätningar av höstvetets kväveupptag gjordes fredag till måndag. I norra Götaland och Svealand är utvecklingen fortfarande som ett genomsnittligt eller t o m något sent år och de flesta fälten är i bestockningsstadium men stråskjutningen börjar säkert i veckan.  

I Skåne däremot hade vi 1- 2-nodsstadium, DC 31-32 och med den värme som är borde flaggbladet börja titta fram i de tidigare fälten under kommande vecka. 

Låg markleverans av kväve så här långt

Tillsammans med Greppa Näringen har vi denna vecka mätt ett stort antal fält med Nollrutor i höstvete i Syd- och Mellansverige

Ännu så länge är markens kväveleverans låg. I allmänhet är det ännu för tidigt att uttala sig om årets slutgiltiga gödslingsbehov men så här långt ser det ut som om gödslingsbehovet i de flesta fall blir större än tabellernas standardrekommendation. I Skåne är en del fält i DC 32 och då kan vi börja ge rekommendationer för slutligt gödslingsbehov.  Läs mer nedan för läget i olika delar av landet.

Stora variationer inom fält

Där det nu börjar bli dags att kompletteringsgödsla ser det ut som om variationen i grödans kväveupptag är stort. Det kan ex. bero på olika jordarter och effekt på utlakning eller andra kväveförluster.

Det går lätt att upptäcka variationerna på satellitbilder i Atfarm. Där kan du också skapa tilldelningsfiler för att jämna ut fälten. Abonnemanget kostar för närvarande 0 kr/år.

Senaste podden

Lyssna till Yaras podd om gödsel

Yaras podd djupdyker i N-Prognosen och läget i fält varje vecka. 

Lyssna på podden

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Område SYD Skåne och Halland

De mätta fälten är i huvudsak i en-två-nods-stadium DC 31-32.  Detta är fortsatt tidigt jämfört med andra år.

Kylan förra veckan har medfört att förändring av upptaget kväve i grödan har varit ganska liten i det gödslade och i stort sett oförändrat i Nollrutorna.

I allmänhet har vi fortfarande låg markleverans i förhållande till normalt för förfrukten även om undantag finns. I de fält som kommit till stadium 32 kan vi nu ge en rekommendation om kvävebehov och i de fälten ligger behovet ca 10-15 kg över normal tabellrekommendation för stråsäd oberoende av förfrukt.
I nästa vecka är säkert många fält i stadium 32 eller t o m 37 och då kan man börja mäta Nollrutornas kväveupptag med "Nollruta i mobilen" och få beräknat behov för sitt eget fält. se länk

Mät kväveupptaget i Nollrutan

Klicka på bilden för större bild eller utskrift

Tabell SYD

Kväveförsök Simrishamn

Sorten är Etana. Här är vetet fortsatt bara i tidig stråskjutning, DC 30. Upptaget av kväve har nu kommit igång på allvar. Låg kväveleverans i Nollrutan. Alla led som fått mer än 30 kg N tidigt har ungefär samma utveckling.  

Simrishamn diagram

Diagram 2 Simrishamn

Simrishamn diagram

Väder Simrishamn

Kväveförsök Lund

Både utvecklingsstadium och kväveupptag har ökat en del trots den kyliga inledningen på veckan. Kask-vetet är i DC 32, två-nodsstadium. Bra bestånd från hösten, > 600 skott/m2. Markens leverans av kväve är fortfarande ca 24 kg N kg/ha i ovanjordisk biomassa. Det är lägre än normalvärdet för Nollrutor med stråsäd som förfrukt. Rekommendation för total kvävegiva för kvarnvete är just nu för 8 ton skörd 195 kg/ha och för 10 ton med 12% protein blir det 235 kg/ha.

I det första diagrammet kan man se att även 60+60 kg N så här långt räckt ganska bra men med värmen kan vi förvänta oss att gödslingsbehovet snabbt ökar.

I andra diagrammet kan man följa olika led över tid. Där ser vi att gödslingen den 10 april nu verkligen fått effekt då ledet som fick 150 kg N den 10 april, men ingen tidig giva, snabbt ökat över ogödslat. På bilden ser man också att rutan till vänster om den gula Nollrutan som bara fått kväve den 10 april, nu fått ordentlig färg i jämförelse med Nollrutan i mitten.

Lund diagram

Diagram 2 Lund v 18

Lund diagram

Väder Lund

Område ÖST Kalmar, Östergötland, Södermanland, Örebro

I Kalmartrakten börjar vetet stråskjuta, DC 30 i många fall. Här finns också ett tydligt ökat kväveupptag efter tidiga kvävegivor. I övriga län är grödan i bestockningsstadium. Kvävemängden i grödan i Nollrutan är låg men det är ännu för tidigt att dra slutsatser om årsmånen.

Klicka på bilden för större bild eller utskrift

Diagram Öst

Kväveförsök Södra Möckleby

Vetet är i stadium 30 och vi har en tydlig men liten effekt av tidigt kväve lagt i mars. Markkväveleveransen är så här långt mycket låg, ca 10 kg /ha.

Södra Möckleby diagram

Väder Södra Möckleby

Kväveförsök Klockrike

Fint vete fortfarande i bestockning. Tydlig effekt av tidig gödsling men totalt sett lågt upptag vilket är normalt då grödan ännu inte är i stråskjutning.

Diagram Klockrike
Diagram Klockrike

Väder Klockrike

Område VÄST Västra Götaland

Denna vecka har ett fåtal Nollrutor mätts i höstvetefält i Västra Götaland på grund av den kalla inledningen och en förväntat långsam utveckling. De fält som trots allt mätts är i allmänhet fortfarande i bestockningsstadium.

Upptaget av kväve i Nollrutan är generellt lågt. Då Nollrutorna trots allt framträder tydligt där man lagt en tidig giva kommer gissningsvis markleveransen av kväve att förbli ganska låg men det får kommande veckor utvisa.

Klicka på bilden för större bild eller utskrift

Diagram VÄST

Kväveförsök Lidköping och Grästorp

Tidiga givan kväve kunde inte köras förrän 17 april. Det har därför inte hunnit bli någon nämnvärd skillnad i tillväxt mellan gödslad och ogödslade led.

Markkväveleveransen är låg i båda försöken.

Lidköping diagram
Lidköping diagram

Väder Lidköping

Kväveförsök Grästorp

Grästorp diagram
Grästorp diagram

nederbörd Grästorp

Område MITT, Västmanland

De allra flesta fälten är bara i bestockning utom i mycket gynnat läge där stråskjutningen börjat. I allmänhet är kväveupptaget mycket lågt så här långt, både i ogödslat och gödslat. Med värmen och förra veckans snö och regn lär tillväxten bli snabb i den gödslade grödan.

Också här är det än så länge för tidigt att dra slutsatser om årsmånen.

Klicka på bilden för större bild eller utskrift

Diagram Mitt