Bra tillväxt i hela området - kompletteringsläge i Syd

Senaste veckans värme och fukt har givit en fantastisk tillväxt i många höstvetefält vilket syns i mätningar som görs i fält och försök.

Mätningar av höstvetets kväveupptag gjordes fredag till tisdag. I norra Götaland och Svealand är utvecklingen fortfarande som ett genomsnittligt eller t o m något sent år. Många fält är nu i tidig stråskjutning DC 30-31 medan det framförallt i Öst och Mälardalen finns fält som fortfarande är i bestockning.  

I Skåne däremot hade vi i allmänhet DC 32 och ofta på gränsen till 37. Nu kan vi alltså på allvar se markens kväveleverans för året.  

Fortsatt låg markleverans av kväve så här långt

Tillsammans med Greppa Näringen har vi denna vecka mätt ett stort antal fält med Nollrutor i höstvete i Syd- och Mellansverige

Kväveleveransen från marken har ökat tydligt i alla områden men är fortsatt tämligen låg även om det som vanligt finns en variation. I Skåne kan vi nu ge rekommendationer för kompletteringsbehov i de flesta fälten medan det ännu är för tidigt längre norrut.  Läs mer nedan för läget i olika delar av landet.

Bra effekt av huvudgivor gör att N-Tester bör fungera väl för kväverekommendationer från DC 37. 

Då vi fått god effekt av gödslingar fram till nu kan vi räkna med att N-Testern är ett bra redskap för direkt rekommendation i gödslat fält i år. Mätning kan göras från DC 37 och framåt. 
N-Testern kan beställas i Atfarm och kostar fortsatt 0 kr för 12 månaders hyra.

Kväveförluster i fält av tidigare gödslingar?

I de fall vi fått mycket nederbörd på de tidiga gödselgivorna kan vi mycket väl ha haft en del förluster. Det kommer säkert att synas i Atfarm som områden med lägre kväveupptag. Det kan bero på olika jordarter och effekt på utlakning eller andra kväveförluster.

Det går lätt att se på satellitbilder i Atfarm. Där kan du också skapa styrfiler för att korrigera för variationen. Abonnemanget kostar för närvarande 0 kr/år.
Råd om hur mycket extra som kan behöva gödslas kan du lämpligen få genom att använda N-Testern och mäta separat på sämre och bättre områden.

Senaste podden

Lyssna till Yaras podd om gödsel

Yaras podd djupdyker i N-Prognosen och läget i fält varje vecka. 

Lyssna på podden

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Område SYD Skåne och Halland

De mätta fälten var i huvudsak i två-nods-stadium DC 32.   

Värme under veckan gav kraftigt ökat kväveupptag i gödslat fält och i viss mån även i Nollrutor.

I allmänhet har vi fortfarande låg markleverans i förhållande till normalt för förfrukten även om undantag finns. I de fält som kommit till stadium 32 kan vi nu ge en rekommendation om kvävebehov och i allmänhet är behovet ca 10-30 kg över normal tabell-rekommendation. Den lägre siffran för förfrukt stråsäd och den högre avvikelsen för förfrukter som förväntas leverera kväve. Som vanligt finns det dock undantag med en hög markleverans. 

Nollruta i mobilen 

Klicka på bilden för större bild eller utskrift

Diagram SYD

Kväveförsök Simrishamn

Sorten är Etana. Här är vetet i tidig stråskjutning, DC 31. Bra tillväxt senaste veckan. Fortsatt låg kväveleverans i Nollruta. Sannolikt har tillgängligheten av givan den 9 april varit lite begränsad eftersom vi har en tydlig ökning av kväveupptaget för stigande gödsling trots en totalt ganska låg nivå. För tidigt att ge rekommendation om tillägg ännu.

Simrishamn diagram

Diagram Simrishamn

Simrishamn diagram

Nederbörd Simrishamn

Kväveförsök Lund

Kask-vetet är i DC 32, två-nodsstadium. Bra bestånd från hösten, > 600 skott/m2. Markens leverans av kväve har stigit något, ca 29 kg N kg/ha, i ovanjordisk biomassa. Det är ett normalt värde för Nollrutor med stråsäd som förfrukt. Rekommendation för total kvävegiva för kvarnvete är just nu för 10 ton med 12% protein ca 222 kg/ha.

I det första diagrammet kan du se att kvävenivåer från totalt 150 kg eller lägre börjar tappa jämfört med högre gödslingar. Detta tar vi som tecken på att det är dags att ge en första komplettering.  

I andra diagrammet kan du följa olika led över tid. Där ser du att gödslingen den 10 april nu verkligen fått effekt då ledet som fick 150 kg N 10/4 men ingen tidig giva snabbt ökat över ogödslat. På fotot ser du också att rutan till vänster om den gula Nollrutan som bara fått kväve 10/4 nu fått ordentlig färg i jämförelse med Nollrutan i mitten.

Lund diagram

Diagram 2 Lund

Lund diagram

Nederbörd väder

Område ÖST Kalmar, Östergötland, Södermanland, Örebro

I Kalmartrakten är vetet i stråskjutning, DC 31 i många fall. Där har också tillväxten varit god.  I övriga län är grödan i bestockningsstadium till tidig stråskjutning, DC 30. Kvävemängden i grödan i Nollrutan är fortsatt ganska låg men mycket varierande mellan fält. Det är ännu för tidigt att dra slutsatser om årsmånen.

Klicka på bilden för större bild eller utskrift

Diagram Öst

Kväveförsök Södra Möckleby

Ingen mätning ännu denna vecka.  

Nederbörd Södra Möckleby

Kväveförsök Klockrike

Fint vete fortfarande i bestockning. Sorten är Informer. Tydlig effekt av både tidig gödsling och huvudgivan 24 april. Totalt sett ganska lågt upptag vilket är normalt då grödan ännu inte är i stråskjutning.

Diagram Klockrike

Diagram Klockrike

Diagram Klockrike

Nederbörd Klockrike

Kväveförsök Vintrosa

Sort Etana i stadium 22, bestockning. Gödslingarna både tidigt och i mitten av april har gett tydlig effekt men upptaget är måttligt eftersom utvecklingsstadiet är lågt. Mycket låg markkväveleverans så här långt.

Vintrosa diagram
Vintrosa diagram

Nederbörd Vintrose

Område VÄST Västra Götaland

Höstvetet är nu i allmänhet i en-nodsstadium DC 31 i Väst. I fält har det varit en stor ökning av grödans kväveupptag och även en viss uppgång i Nollruta.

Upptaget av kväve i Nollrutan är dock fortfarande generellt lågt men det är ännu för tidigt att beräkna totalt kvävebehov.

Klicka på bilden för större bild eller utskrift

Diagram Väst

Kväveförsök Lidköping och Grästorp

Tidiga givan kväve kunde inte köras förrän 17 april och huvudgivan 1 maj. Det är nu god effekt av den första givan och snabb tillväxt. Gödslingen 1 maj har ännu så länge givit marginell effekt men efter helgens regn kommer den säkert snabbt nu. Ännu så länge har grödorna inte hunnit förbruka så mycket mer än första givans 60 kg N.  

Markkväveleveransen är normal i båda försöken.

Lidköping diagram

Diagram Lidköping

Lidköping diagram

Nederbörd Lidköping

Grästorp diagram

Diagram Grästorp

Grästorp diagram

Nederbörd

Område MITT, Västmanland

De flesta fälten är bara i bestockning men variationen är stor och i mer gynnat läge är vi redan i DC 31.  I allmänhet är kväveupptaget lågt så här långt både i ogödslat och gödslat. I tidigt gödslade fält och där stråskjutningen börjat har tillväxten kommit igång ordentligt.

Också här är det för tidigt att dra slutsatser om årsmånen.

Klicka på bilden för större bild eller utskrift

Diagram Mitt

Kväveförsök Västerås

Sort Informer i stadium 23, bestockning. Gödslingarna både tidigt och i mitten av april har givit tydlig effekt men upptaget är måttligt eftersom utvecklingsstadiet är lågt. Låg markkväveleverans så här långt.

Västerås diagram
Västerås diagram

Nederbörd Västerås