Komplettering högaktuell om regnet kommer

Snart axgång i Syd och flaggblad i Mellansverige. Kompletteringsgödsling är högaktuellt i höstvetet men vårsäden är ett frågetecken.

Vid senaste mätningen 17-20 maj hade utvecklingen som väntat varit snabb i hela området. I Skåne var vetet ofta i flaggbladsstadium eller längre och vi kommer sannolikt att ha begynnande axgång i de tidigare fälten inom några dagar. Om man inte har kompletteringsgödslat och räknar med att det finns ett behov är det hög tid i alla fält.

I sydöstra Götaland och västra Götaland ligger vi några dagar senare och vetet är i allmänhet i flaggbladsstadium DC 37 och det är verkligen angeläget att komma ut med komplettering före nästa regn i de fält som har behov.

I Öst och Mälardalen är utvecklingen ytterligare några dagar senare men ofta i tvånodsstadium, DC 32, och flaggbladen börjar säkert snart titta fram i många fält. Om vi har lite ostadigare väder de närmaste dagarna bör man nog även här passa på att gödsla om behov finns. Läs mer för respektive område nedan.

Vårsäden har inte haft den bästa starten någonstans. Särskilt för maltkorn ska man nog räkna med att vara restriktiv med kväve för att klara kvalitetskraven. Ofta räcker nog en kombisådd grundgiva på 80-100 kg N om vi inte får omslag i vädret. Den givan bör räcka till ca 4,5-5,5 ton korn med rätt proteinhalt även med låg markleverans. För det tidigare sådda kornet i syd liknar väl tyvärr årets maj-månad fjolåret lite för mycket och då blev skördenivån oftast ganska låg. För övriga områden med sen sådd får vi avvakta och se hur grödorna ser ut längre fram.

Bestäm kompletteringsbehov

Har du en Nollruta kan du mäta med ”Nollruta i mobilen” dvs med N-Tester och mobiltelefon från 2-nodsstadium till flaggbladsstadium, DC 32-37, i höstvete.

Där vi fått god effekt av gödslingar fram till nu kan vi också räkna med att N-Testern är ett bra redskap för direkt rekommendation i gödslat fält i år. Mätning kan göras från DC 37 och framåt i höstvete och från DC 32 i vårsäd. N-Testern kan beställas i Atfarm, kostar fortsatt 0 kr för 12 månaders hyra och tar bara några dagar att få hem. Det är alltså inte för sent att beställa särskilt inte för vårsäd.   

Kolla variation inom fält i Atfarm

Utöver den variation det finns mellan fält finns det ofta en stor inomfältsvariation. Genom att titta på satellitbilder i Atfarm kan denna variation synliggöras. Det går också att skapa styrfiler för att variera kompletteringsgivan enligt fältets variation.

Abonnemanget kostar för närvarande 0 kr/år. Råd om hur mycket extra som kan behöva gödslas kan du lämpligen få genom att använda N-Testern och mäta separat på sämre och bättre områden.

Senaste podden

Lyssna till Yaras podd om gödsel

Yaras podd djupdyker i N-Prognosen och läget i fält varje vecka. 

Lyssna på podden

Calle mäter en nollruta med mobilen

Mät dina egna Nollrutor. Kombinationen marktäckning och N-Testervärdet från Nollrutan ger dig en god bild av kväveupptaget.

Nollruta i mobilen

Område SYD Skåne

Utvecklingsstadium på höstvetet i Skåne ligger i allmänhet mellan DC37-43, tidigast i västra Skåne och lite senare i öst.

Kväveupptaget har bara ökat lite i gödslat fält samt avstannat helt i Nollrutorna sen förra veckan. Nu kan vi konstatera att markleveransen i medeltal är låg, framför allt efter förfrukter med förväntad kväveefterverkan som till exempel höstraps och åkerböna.

Från utvecklingsstadium 32 kan vi nu ge råd om totalt kvävebehov utifrån markleveransen. Kvävebehovet ser i medeltal ut att bli större än standardrekommendation men variationen är stor och ligger i Skåne på mellan 130-250 kg N/ha för 10 ton kvarnvete beroende på markleverans. Det är därför viktigt att mäta sina egna fält. I medel behöver givan ökas ca 10 kg N efter stråsäd som förfrukt och ca 20-30 kg N efter raps jämfört med standard-råd och standard förfruktseffekter.
Behövs mer kväve används med fördel Kalksalpeter för snabbare och säkrare effekt.

Klicka på bilden för större bild eller utskrift

tabell syd

Kväveförsök Simrishamn

Höstvetet, sort Etana, i kväveförsöket i Simrishamn har nu uppkommit i DC37. Nollrutan har ett kväveupptag på 19 kg N/ha och ligger därmed i princip på samma nivå som föregående veckor.  Markleveransen är låg på platsen i jämförelse med normal nivån för fält med stråsäd som förfrukt.

I första diagrammet synliggörs att de lägre gödslingarna börjar tappa i kvävenivå jämfört med de högre gödslingarna. Det kan nu börja tänkas på komplettering. En rekommendation för total kvävegiva för kvarnvete på platsen är just nu, för 10 ton med 12 % protein, på ca 250 kg/ha.

Från det andra diagrammet går det att utläsa att ledet med enbart huvudgiva på 150 kg N/ha den 9 april nu är uppe i liknande kväveupptag som kvävestrategier med tidig giva. Ett resultat som visar på att huvudgivan har gett tydlig effekt. Lägre totala givor börjar tydligt tappa i tillväxt. Det skiljer ca 80 kg N i ovanjordisk biomassa mellan ogödslat och högre gödslingar. Det kan tyckas lite men i dessa tidiga stadier räknar vi med att det byggs in ungefär lika mycket i rötter så ca 160 kg av gödslingen borde vara förbrukat redan. Hög tid för en första komplettering upp till drygt ca 210 kg N som bör räcka till ca 8 ton kvarnvete. Om vi får regn behövs säkert ytterligare en giva.

Simrishamn diagram

diagram 2

Simrishamn diagram

vädertabell

Kväveförsök Lund

Höstveteplantorna, sort Bright, i kväveförsöket, är nu i DC43. Upptaget kväve har ökat i fält med ungefär 15 kg N/ha i högt gödslade led medan upptaget kväve i Nollruta i princip är densamma som förra veckan och ligger på knappt 30 kg N/ha. Ett normalt värde för Nollruta med stråsäd som förfrukt. Rekommendation för kvarnvete, total kvävegiva, är just nu för 10 ton med 12 % protein på ca 230 kg/ha.

Det första diagrammet visar sämre tillväxt för kvävenivåer under totalt 200 kg N/ha i de första två givorna. Om det kommer regn nu nästa vecka är det säkert rimligt att komplettera upp till minst 10 ton nivån dvs minst till 230 kg N totalt

I det andra diagrammet som visar de olika kvävestrategierna över tid ses den utplanade markleveransen samt en fortsatt uppgång i kväveupptag för ledet som fick 150 kg N/ha som huvudgiva och inget där innan. Ledet är nu snart uppe i liknande nivåer som kvävestrategier med både en tidig giva och en huvudgiva vilket visar att det är god effekt av gödslingen 10 april trots ganska torra förhållanden efteråt.

Lund diagram

diagram lund

Lund diagram

vädertabell

Område ÖST Kalmar, Östergötland, Södermanland, Örebro

I Östergötland, Sörmland och Närke är nu vetet i runt tvånodsstadium, DC 32. I Kalmartrakten har vetet kommit längre och ligger där oftast i flaggbladetsstadium, DC 37.   Kväveupptaget har ökat kraftigt i gödslad gröda sedan föregående vecka. Kvävemängden i Nollruta är dock fortsatt låg på de flesta platser. Vi kan nu ge en rekommendation om total kvävegiva efter markleverans. I Östergötland, Sörmland och Närke varierar behovet mellan ca 145 – 230 kg N för 8 ton kvarnvete, 185-270 kg N/ha för 10 ton. De flesta fälten ligger här efter höstvete och behovet är ofta ca 10-20 kg över normal rekommendation.

I Kalmar län är förfrukter mer varierande och markleveransen betydligt bättre även om förfruktseffekten inte heller här är så stor som man normalt anger.
Om kompletteringar behövs så kör helst innan nästa regn i hela området. Behövs mycket så dela givan.

Kompletteringsgiva ges i första hand som Kalksalpeter för säkrare effekt.

Klicka på bilden för större bild eller utskrift

Diagram öst

Kväveförsök Södra Möckleby

Sort i kväveförsöket är Kask. Utvecklingsstadium ligger nu på DC32. Kväveupptaget i gödslade led har ökat kraftigt medan kvävemängden i nollrutan fortsatt är mycket låg med 9 kg N/ha för ovanjordisk biomassa. Markleveransen är mycket lägre än normal speciellt med en förfrukt som ärtor där efterverkande kväveeffekt förväntas vara högre.

Sannolikt har försöket fått vatten för några dagar sedan vilket satt fart på en tidigare svag effekt av huvudgivan även om vi fortfarande ser en tydlig positiv effekt av en stor tidig giva. Eftersom markleveransen är mycket låg är det också befogat att komplettera med Kalksalpeter upp till ca 220 kg N som krävs för 8 ton kvarnvete om fältet vattnas eller det kommer regn.

Södra Möckleby diagram

Diagram Södra Möckleby

Södra Möckleby diagram

vädertabell

Kväveförsök Klockrike

Kväveförsöket har ett bra bestånd och det syns en bra gödslingseffekt på både den tidiga givan och huvudgivan även om det på denna styva lerjord är lite trögt. Höstvete, sort Informer, har nu uppkommit i stadie 32. Tydligt ökad kväveleverans i 0-rutan. För 9 ton kvarnvete skulle det gå åt ca 190 kg N/ha på denna plats och det kan säkert vara vettigt att lyfta gödslingen till denna nivå snarast. Om vi får regn och mer gynnsam utveckling kan man komplettera ytterligare.    

Diagram Klockrike

diagram Klockrike

Diagram Klockrike

vädertabell

Kväveförsök Vintrosa

Utvecklingstadium på höstvete, sort Etana, är DC32. Både den tidiga givan och huvudgivan har gett effekt. Kväveupptaget har ökat kraftigt sen föregående vecka. Markleveransen är fortsatt mycket låg och de lägre gödslade leden tappar mot de högre. För 8 ton kvarnvete beräknas det gå åt ca 235 kg N/ha och det är hög tid att komplettera upp för 7-8 ton skörd innan regn och slår vädret om gör vi en komplettering till.

Vintrosa diagram

diagram Vintrosa

Vintrosa diagram

vädertabell

Område VÄST Västra Götaland

Höstvetet i Väst är oftast i utvecklingsstadium 37 men tidiga sorter är längre komna. Kväveupptaget har varit stort i gödslat fält men i stort oförändrat i Nollruta. I medeltal har vi låg markleveransen, men där finns såklart en variation mellan fält. Vi kan nu beräkna en rekommendation för totalt kvävebehov.

Även i Väst ligger vi ofta ca 10 kg N över standardrekommendation efter stråsäd men 20-30 kg N över normal rekommendation efter bättre förfrukter. Totalt ligger gödslingsbehovet för 10 ton kvarnvete mellan 160-270 kg N/ha och för 8 ton mellan 120-210 kg N/ha beroende på markleverans. Det är hög tid att få ut en kompletteringsgiva innan nästa regn. Använd helst Kalksalpeter för säker effekt.  

Klicka på bilden för större bild eller utskrift

tabell Väst

Kväveförsök Lidköping och Grästorp

Höstvete sort för Lidköpings kväveförsök är Etana medan på Grästorp är sorten Informer. Kväveupptaget i gödslade led på båda platserna har ökat snabbt, ca 30 kg N ovan jord. Inkl. rötter gör att det antagligen fortfarande förbrukas ca 6-8 kg N/dag av grödan. Utvecklingen är i DC32 i kväveförsöken och därmed är det snart dags för komplettering. En rekommendation på kvävegiva för kvarnvete med 12 % protein för 10 ton ligger på ca 200 kg/ha i Lidköpings kväveförsök och ca 238 kg/ha i Grästorp.

I båda diagrammen ses att de led med under 200 kg N tillfört gödslingar börjar tappa i tillväxt. Det är därför hög tid för komplettering innan nästa regn. 

I det andra diagrammet ser man att den sena huvudgivan den 1 maj nu gett god effekt efter det regn som kom. Effekt av en sen huvudgiva kan dock variera i området eftersom det lokalt skiljer sig med hur mycket regn som kom. Ledet med huvudgiva på 150 kg N/ha och ingen tidig giva har nu i princip tagit ikapp samma mängd kväve lagd vid två tillfällen.

Lidköping diagram

Diagram Lidköping

Lidköping diagram

vädertabell

Grästorp diagram

Diagram Grästorp

Grästorp diagram

vädertabell

Område MITT, Västmanland

De mätta fälten i MITT området är i tidig stråskjutning till flaggblad, DC 31-37. Kväveupptaget och tillväxten har varit stor sista veckan och även kväveupptaget i Nollrutan har ökat och börjar ligga på en nivå som motsvarar standardrekommendation.  Vi kan nu beräkna en kväverekommendation för de längre utvecklade fälten. Behovet för 8 ton kvarnvete varierar mellan ca 150 och 215 kg N/ha. Om ens fält är i DC 32 och har ett stort ytterligare gödslingsbehov bör det vara hög tid att komplettera.   

Klicka på bilden för större bild eller utskrift

Tabell Mitt

Kväveförsök Västerås

Sorten är Informer och i utvecklingsstadium 32. Markleveransen i Nollrutan är låg, ca 17 kg N. Så här långt ser det ut att vara en tydlig fördel att ha en del kväve ute i en tidig giva eftersom gödsling den 17 april släpar efter. Då markleveransen är låg bör det vara vettigt att komplettera snarast upp till minst 8 tons skördenivå och då till ca 215 kg N/ha. Om det kommer regn för högre skördenivå, komplettera en gång till.

Västerås diagram

Diagram Västerås

Västerås diagram

vädertabell