Regn eller fortsatt torka?

Utvecklingen har på grund av varmt väder varit snabb i hela området. I västra Skåne är vetet i full axgång medan det i Svealand sannolikt börjar gå i ax om ca 1 vecka i många fall.  

Varierande mängder regn de senaste dagarna från i stort sett 0 mm till 20-30 mm gör  att skördeförutsättningarna varierar mycket. De närmaste dagarna ser väderprognosen ut att ge hopp om en del regn på de flesta platser. Svalare väderlek gör också att skördepotentialen stiger. Är det svalt får vi fler kärnor per ax än om det är varmt i samband med axgång och blomning. Finns det ytterligare gödslingsbehov ska gödsling göras före kommande regn i hela området.

Läs mer för respektive område nedan.

Vårsäden har inte haft den bästa starten någonstans. På de platser som fått regn tillsammans med att det inte ser ut att bli alltför varmt den närmsta tiden borde man kunna öka förhoppningarna på skörden.

För det tidigare sådda kornet i syd liknar väl tyvärr årets maj-månad fjolåret lite för mycket och då blev skördenivån oftast ganska låg. Men regnet för fält som är i stråskjutning bör ha gjort att antalet skott som orkar fram till ax ökar och därmed skörden så förutsättningarna varierar och med regn och hygglig gröda kan det vara hög tid att komplettera med kväve innan borsten tittar fram.

För övriga områden med sen sådd får vi avvakta och se hur grödorna ser ut längre fram innan man bestämmer sig för slutlig kvävenivå.

Bestäm kompletteringsbehov 

Har du en Nollruta kan vi mäta med ”Nollruta i mobilen” dvs med N-Tester och mobiltelefon från 2-nodsstadium till flaggbladsstadium, DC 32-37, i höstvete.

Där vi fått god effekt av gödslingar fram till nu kan vi också räkna med att N-Testern är ett bra redskap för direkt rekommendation i gödslat fält i år. Mätning kan göras från DC 37 och framåt i höstvete och från DC 32 i vårsäd.
N-Testern kan beställas i Atfarm, kostar fortsatt 0 kr för 12 månaders hyra och tar bara några dagar att få hem. Det är alltså inte för sent att beställa särskilt inte för vårsäd.   

Senaste podden

Lyssna till Yaras podd om gödsel

Yaras podd djupdyker i N-Prognosen och läget i fält varje vecka. 

Lyssna på podden

Calle mäter en nollruta med mobilen

Mät dina egna Nollrutor. Kombinationen marktäckning och N-Testervärdet från Nollrutan ger dig en god bild av kväveupptaget.

Nollruta i mobilen

Område SYD Skåne

Höstvetet i västra Skåne är i axgång och något senare i öst men snart axgång där också. Det innebär att denna veckas mätningar var de sista för året.

Kväveupptaget har ökat måttligt i gödslat fält samt avstannat helt i Nollrutorna sedan ett par veckor. Nu kan vi konstatera att markleveransen i medeltal är låg, framför allt efter förfrukter med förväntad kväveefterverkan som till exempel höstraps och åkerböna.

Kvävebehovet är i medeltal större än standardrekommendation men variationen är stor och ligger i Skåne på mellan 130-250 kg N/ha för 10 ton kvarnvete beroende på markleverans. Det är därför viktigt att mäta sina egna fält. I medel behöver givan ökas ca 10 kg N dvs ca 235 kg N/ha för 10 ton kvarnvete med stråsäd som förfrukt och bara ca 10-20 kg N mindre  efter raps.
Det är fortfarande möjligt att påverka både skördens storlek och proteinhalt genom gödsling när behov finns och då används med fördel Kalksalpeter för snabb och säker effekt.

Klicka på bilden för större bild eller utskrift

Diagram syd

Kväveförsök Simrishamn

I kväveförsöket i Simrishamn har höstvetet, sort Etana nu kommit till DC43. Markleveransen ligger låg precis som föregående veckor medan gödslade led tagit upp runt 5-12 kg N sedan förra veckan.

I det första och andra diagrammet synliggörs det att ledet med 60+190 kg N/ha som tidig- och huvudgiva är ledet med högst kväveupptag. De lägre gödslingarna tappar fortsatt i kvävenivå jämfört med de högre gödslingarna.

Platsen har fått en del regn och kompletteringsgödslingen den 21 maj kommer snart ge effekt. Rekommendationen för total kvävegiva för kvarnvete för 10 ton med 12 % protein är ca 250 kg N/ha. Då det kommit hyggligt med regn på platsen och mer prognosticeras i det närmaste väljer vi att gödsla i det öppna ledet till 11 ton skörd och 270 kg N/ha totalt med sista komplettering omgående.

Simrishamn diagram

Diagram Simrishamn

Simrishamn diagram

Nederbörd Simrishamn

Kväveförsök Lund

Höstvetet, sort Bright, var i axgång, DC55. När axet kommer fram visar inte N-Sensorn längre säkra siffror i absoluta tal. Det ser ut som att kväveinnehållet i grödan gått ner men det ska nog bara tolkas som att den nivå sensormätningen visar är osäker. Skillnader mellan leden kan man dock titta på. Ett liknande mönster som de senaste veckorna kan urskiljas. I första diagrammet syns en bättre tillväxt för kvävenivåer över totalt 200 kg N/ha i de första två givorna. Någon effekt från kompletteringsgivan den 15 maj räknar vi inte med än. Tillräckligt med regn för effekt föll endast för några dagar sedan. Rekommendation för kvarnvete, total kvävegiva, ligger fortfarande för 10 ton med 12 % protein på ca 230 kg/ha. En rimlig komplettering om regnet som kom i slutet av förra veckan och i början på denna vecka nådde platsen. Vi räknar med att fältet ska kunna ge 11 ton skörd och behöver då 250 kg N för 12% protein med sista komplettering omgående.

Det andra diagrammet visar också på samma mönster som de senaste veckorna. Ledet med 150 kg N/ha som huvudgiva och utan tidig giva är inte helt i kapp de högst gödslade leden. Däremot är ledet uppe i liknande nivåer som kvävestrategien 60+90 kg N/ha som tidig- och huvudgiva och har då samma totala kvävetillförsel efter två givor som 150 kg N/ha ledet.    

Lund diagram

Diagram Lund

Lund diagram

Nederbörd Lund

Område ÖST Kalmar, Östergötland, Södermanland, Örebro

I Östergötland, Sörmland och Närke är nu vetet i flaggbladsstadium eller längre, DC 37-41. I Kalmartrakten har vetet kommit längre och där är tidiga sorter i axgång. Kväveupptaget har fortsatt öka i gödslad gröda sedan föregående vecka. Kvävemängden i Nollruta är dock fortsatt låg på de flesta platser. I Östergötland, Sörmland och Närke varierar behovet mellan ca 140 – 230 kg N för 8 ton kvarnvete, 180-270 kg N/ha för 10 ton. De flesta fälten ligger här efter höstvete och behovet är fortsatt ofta ca 10-20 kg över normal rekommendation.

I Kalmar län är förfrukter mer varierande och markleveransen betydligt bättre även om förfruktseffekten inte heller här är så stor som man normalt anger.

I hela området gäller att om grödan behöver ytterligare kväve är det dags att köra nu för att utnyttja kommande regn och få snabb effekt.

Kompletteringsgiva ges i första hand som Kalksalpeter.

Klicka på bilden för större bild eller utskrift

Diagram Öst

Kväveförsök Södra Möckleby

Sort i kväveförsöket är Kask och höstvetet är nu i flaggbladsstadium, DC37. Fortsatt ligger kväveupptaget i Nollrutan mycket lågt dvs markleveransen är mycket låg trots ärter som förfrukt. De gödslade leden har haft en svag utveckling men en bevattning i dagarna sätter säkert fart på grödan igen.

I första diagrammet ser vi dock hur ledet gödslat med 60+190 kg N/ha som tidig- och huvudgiva haft en högre uppgång. Ett tecken på att komplettering behövs. Komplettering har i försöket gjorts den 28 maj med Kalksalpeter upp till ca 230 kg N vilket krävs för 8-8,5 ton kvarnvete med denna mycket låga markleverans.

Södra Möckleby diagram

Diagram Södra Möckleby

Södra Möckleby diagram

Nederbörd Södra Möckleby

Kväveförsök Klockrike

Höstvetet, sort Informer, har nu uppkommit i flaggbladsstadium, DC37. Här har Nollrutan ökat kraftigt i kväveupptag. Markleveransen ligger nu på ett högt värde. Platsen har fått lite regn de senaste dagarna och borde komma igång igen. Rekommendation för total kvävegiva för kvarnvete på 12 % protein och för 10 ton ligger på ca 190 kg N/ha och komplettering har i försöket getts den 28 maj upp till den nivån.

Diagram Klockrike

Diagram Klockrike

Diagram Klockrike

Nederbörd Klockrike

Kväveförsök Vintrosa

Utvecklingsstadium på höstvetet, sort Etana, var DC41. Markleveransen är mycket låg i Nollrutan. I gödslade led är kväveupptaget liknande som föregående vecka, en lite större skillnad kan dock ses i första diagrammet för 60+190 kg N/ha ledet. Platsen har nu fått regn de senaste dagarna och mer spås. Här kompletterar vi nu för 10 ton skörd till 260 kg N/ha.

Vintrosa diagram

Diagram Vintrosa

Vintrosa diagram

Nederbörd Vintrosa

Område VÄST Västra Götaland

Höstvetet i Väst är oftast i utvecklingsstadium 41-49 dvs axgången ligger bara några dagar bort. Kväveupptaget har fortsatt i gödslat fält men i är i medeltal oförändrat i Nollruta. Vi kan nu summera året och se att vi har en låg markleverans i medeltal, men där finns såklart en variation mellan fält. Rekommendation för totalt kvävebehov är även i Väst ofta ca 10 kg N över standardrekommendation efter stråsäd men 20-30 kg N över normal rekommendation efter bättre förfrukter. Totalt ligger gödslingsbehovet för 10 ton kvarnvete fortsatt mellan 160-270 kg N/ha och för 8 ton mellan 120-230 kg N/ha beroende på markleverans. Även här gäller att i medel behöver givan ökas ca 10 kg N dvs ca 235 kg N/ha för 10 ton kvarnvete med stråsäd som förfrukt och bara ca 10-20 kg N mindre efter raps.

Det har regnat på många platser så att vi har lite markfukt och mer regn är på gång. De bestånd som mätts ser väldigt fina ut med frodiga grödor. Tillsammans med det regn som kommit och är på gång bör skördepotentialen vara hög. 
Kvarvarande kompletteringar ska köras nu snarast. Använd helst Kalksalpeter för säker effekt.

Klicka på bilden för större bild eller utskrift

Diagram väst

Kväveförsök Lidköping och Grästorp

Höstvetesort för Lidköpings kväveförsök är Etana medan på Grästorp är sorten Informer. Kväveupptaget i gödslade led har på båda platserna ökat, med ca 15-20 kg N ovan jord. Utvecklingen var i DC47 (flaggbladets slida öppnar sig) i båda kväveförsöken. De senaste dagarna har det kommit en del regn som borde medföra en effekt inom kort av kompletteringsgödsling som lades i början av förra veckan (21-22 maj). Vi räknar med att båda fälten, Lidköping och Grästorp, ska kunna ge minst 10 ton skörd och det beräknade totala kvävebehovet blir därmed 200 respektive 240 kg N/ha. Lägre i Lidköping på grund av den högre markleveransen.

Lidköping diagram

Diagram Lidköping

Lidköping diagram

Nederbörd Lidköping

Grästorp diagram

Diagram Grästorp

Grästorp diagram

Nederbörd Grästorp

Område MITT, Västmanland

De mätta fälten i MITT området är i allmänhet minst i flaggbladsstadium DC 37. Kväveupptaget och tillväxten har varit fortsatt stor sista veckan och även kväveupptaget i Nollrutan har ökat markant och ligger nu oftast på en normal -hög nivå.

Beräknat gödslingsbehov för 8 ton kvarnvete varierar mellan ca 70 och 220 kg N/ha. Här är det enormt viktigt att försöka skapa sig en bild av hur det egna fältet fungerar. Många fält har en bra biomassa dvs ett bra bestånd och med svalare och ostadigare väder bör skörden kunna bli betydligt högre än 8 ton/ha. Räkna med ca 20 kg N/ha ytterligare per ton skörd.

Klicka på bilden för större bild eller utskrift

Diagram Mitt

Kväveförsök Västerås

Utvecklingsstadium i höstvetet, sort Informer, har nu uppkommit i flaggbladsstadium, DC37. Kväveupptaget har ökat något i Nollrutan men markleveransen är fortsatt låg på 22 kg N. I gödslade led har kväveupptaget varit större, där upptaget ligger omkring 15-20 kg N/ha.

I första och andra diagrammet synliggörs fortsatt en liten skillnad mellan led gödslade med totalt 200 kg N/ha på två givor eller led som ligger under en totalgiva på 200 kg/ha.

För 8 tons kvarnvete behövs en total kvävegiva på ca 200 kg N/ha vilket nog kan vara en vettig nivå utan regn i det närmaste men med regn kompletterar vi sannolikt upp till ca 10 ton nivå och då ca 240 kg N/ha. Allt beroende på väder framöver.

Västerås diagram

Diagram Västerås

Västerås diagram

Nederbörd Västerås