Vecka 25 Snart dags för slutjustering av kvävenivån även i vårvete

Senaste veckans värme har drivit på utvecklingen i vårvetet så att vi nu närmar oss axgång även i norra Götaland och Svealand. Därmed är det dags att försöka ta ställning till det totala kvävebehovet. Just nu är det verkligen inte lätt. Den torka som råder i vissa områden påverkar såväl skördeutsikten som effekten av tidigare lagt kväve. Om markfukten varit låg finns risk för att det kväve som lagts under stråskjutningen ännu inte kommit grödan till godo. Dessutom finns risk för att höga temperaturer strax före eller under axgång kan sänka antalet kärnor per ax och därmed skördepotentialen. Vårvete till kvarn går bra att gödsla t o m blomning för att få rätt proteinhalt.

Stor skillnad i markkväveleverans

I de sex kväveförsök vi mäter i är det hög leverans av kväve från marken i tre stycken och låg eller mycket låg i tre. Detta visar återigen att  man måste jobba med sitt eget fält och sina egna förutsättningar för att optimera gödslingen. Inga kreatur finns på gårdarna och förfrukten är stråsäd i alla försöken, så enligt tabellvärdet borde de fungerat ganska lika. Jämför vi fälten med lägst leverans i ogödslat led (ca 10 kg N i ovanjordisk biomassa) med de med högst leverans (ca 50 kg N i ovanjordisk biomassa), så motsvarar det en skillnad på ungefär 60 kg N/ha i markleverans.

Om man inte har någon 0-ruta, finns också alternativet att använda Yara N-tester, vilken vi kan mäta med t o m axgång för att få hjälp att hamna någorlunda rätt med kvävegivan. Flertalet rådgivare och säljare har tillgång till en N-tester.

Nedan följer vår tolkning av kvävebehovet på de 6 försöksplatserna.

Sista N-prognos-brevet för denna säsongen

I och med att grödorna nu gått/går i ax avslutar vi årets mätningar med Yara N-sensor i försöksfälten och detta är alltså det sista N-prognosbrevet för säsongen.

Vi vill därför också tacka de som genom stort engagemang, ofta med kvälls och helgjobb, sett till att mäta försöken och göra våra N-prognos-brev möjliga.
De är :
Lisbeth Hansson i Sydsverige
Charlotta Norén på Hushållningssällskapet Västra
Henrik Forsberg på HS Konsult
Matilda Danielsson på Hushållningssällskapet Östergötland

Försöksplan

Alla gödslade led 80-160 kg N/ha som redovisas har fått 80 kg N som kombisådd YaraMila och därefter kompletterats i stadium 30-31 med resterande kvävemängd som Kalksalpeter.  När man tolkar upptags-kurvorna är det viktigt att ha koll på när andra givan lades och om det har kommit regn efter.

N-Tester BT

N-Tester BT

Mät själv på ditt fält och jämför!

Läs mer om N-Tester BT

Grästorp

WGrästorp.jpg

Frambo, Grästorp, Västergötland
Sort: Skye. Stadium: 45, axet sväller. Låg markleverans av N, 21 kg. För att nå 7 ton skörd med 13-13,5% protein bör det gå åt sammanlagt ca 205 N kg /ha.  Kvävegivan i DC 30-31 lades 3 juni och det kom ca 8 mm regn 5 juni som givit en god kväveeffekt.

Svalöv

WSvalöv.jpg

Svalöv, Skåne
Sort: Diskett. Stadium 55, axgång. Hög markleverans av N, 54 kg. För att nå 8 ton skörd med 13,5% protein bör det gå åt ca 180 kg N/ha totalt. Kvävegivan i DC 30-31 lades 28 maj och det kom ca 20 mm regn 5-6 juni.

Västerås

WVästerås.jpg

Närlunda, Västerås, Västmanland
Sort: Diskett. Stadium: 41. Flaggbladet helt ute. Låg markleverans, 15 kg. Kvävegivan i DC 30-31 lades 11 juni och det har inte kommit regn före mätning. Här hämmas säkert grödan av att andra givan inte fått någon effekt ännu. Upptagen mängd kväve har därför inte ändrats nämnvärt från förra veckan. Regnet igår bör snabbt få fart på grödan igen och på grund av den låga markkväveleveransen bör det totalt gå åt ca 200-225 kg N/ha för 6,5-7,5 ton/ha med 13,5% protein.

Enköping

WEnköping.jpg

Litslena, Viggeby, Enköping, Uppland
Sort: Skye. Stadium: 37, Flaggbladet hoprullat. Mycket låg markleverans av kväve, 7 kg/ha. Kvävegivan i DC 30-31 lades 6 juni, inget regn därefter. Även här hämmas grödan av att andra givan inte fått någon effekt ännu. Upptagen mängd kväve har därför inte ändrats nämnvärt från förra veckan. Regnet igår bör snabbt få fart på grödan igen och på grund av den låga markkväveleveransen bör det totalt gå åt ca 210-235kg N/ha för 6,5-7,5 ton/ha med 13,0-13,5% protein.

Vintrosa

WÖrebro.jpg

Nybble, Närke
Sort: Diskett. Stadium 45, axet sväller. Hög markleverans, 48 kg. Kvävegivan i DC 30-31 lades 5 juni, ca 5 mm regn 5-6 juni direkt efter gödsling som har givit tydlig effekt. Om vi gödslar för 8 ton skörd med 13,5% protein bör det här gå åt ca 190 kg N totalt.

Vreta Kloster

WKlostergården.jpg

Klostergården, Östergötland
Sort: Skye . Stadium: 39, flaggbladet helt ute. Hög markleverans av kväve, 48 kg. Kvävegivan i DC 30-31 lades 1 juni och det kom ca 11 mm regn 5-6 juni.  Skye har hög skördepotential och 8 ton bör vara ett rimligt mål. Totalt går det då åt ca 190 kg N/ha.